Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Zahraničný obchod
Print Mail PDF TW FB WA

Zahraničný obchod

11.04.2023 | | Počet zobrazení: 93127

Do odvetvia zahraničného obchodu patrí činnosť všetkých podnikateľských subjektov, právnických a fyzických osôb realizujúcich vývoz a dovoz formou obchodného tovaru.

Štatistika zahraničného obchodu vo všeobecnosti zahŕňa pohyb tovarov medzi Slovenskou republikou a zvyškom sveta. Celkový dovoz zahŕňa tovary vstupujúce do Slovenskej republiky určené na domácu spotrebu a tiež na spracovanie s následným spätným vývozom. V celkovom vývoze sú zahrnuté tovary trvalo opúšťajúce územie Slovenskej republiky alebo tovary opúšťajúce toto územie za účelom spracovania a následne dovezené späť.

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ), t.j. od 1.5.2004 sa štatistika zahraničného obchodu skladá z údajov z EXTRASTAT a INTRASTAT systému. EXTRASTAT systém poskytuje informácie o výmene tovarov s nečlenskými štátmi EÚ na základe dokumentov predpísaných pre colné konanie, INTRASTAT systém obsahuje informácie o obchode s tovarom s členskými štátmi EÚ ako partnerskými krajinami, získané štatistickým zisťovaním.

Novinka od 1.1.2013

Dňa 1.1.2013 nadobudla účinnosť vyhláška č. 378/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu SR č. 358/2011 Z.z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012-2014. Tento právny predpis od 1.1.2013 zrušil možnosť podávať zjednodušené hlásenia:

Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru INTRASTAT 3-12 a Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru INTRASTAT 4-12.

V praxi to znamená, že ak vznikne spravodajskej jednotke povinnosť predkladať hlásenie Intrastat (prekročí prah oslobodenia na prijatí 200 000 EUR a/alebo na odoslaní 400 000 EUR), je povinná predložiť tzv. úplné hlásenia:

Hlásenie o prijatí tovaru INTRASTAT 1-12 a hlásenie o odoslaní tovaru INTRASTAT 2-12.

Doplnenia, prípadné opravy zjednodušených hlásení, ktoré sa týkajú referenčných období do 31.12.2012, bude aj naďalej možné predkladať formou zjednodušených hlásení.

Novinka od 1.4.2010

Dňom 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o štátnej štatistike"). Pre štatistiku zahraničného obchodu priniesol dve významné zmeny:

Od 1.4.2010 je možné podať hlásenie o obchode medzi členskými štátmi EÚ INTRASTAT-SK výlučne elektronickou formou. Spravodajská jednotka oznámi do 10 dní vznik spravodajskej povinnosti Štatistickému úradu SR, ak jej prijatia (nadobudnutia) z členských štátov a/alebo odoslania (dodania) do členských štátov EÚ prekročia stanovené prahy oslobodenia. Z tohto dôvodu odporúčame spravodajským jednotkám sledovať sumárne hodnoty nadobudnutí a dodaní v kalendárnom roku a tiež výšku prahov oslobodenia, ktorá je stanovená osobitne na každý kalendárny rok a publikovaná vo vyhláške Štatistického úradu SR. V súčasnosti je účinná vyhláška Štatistického úradu SR č. 416/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 540/2009 Z. z.


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/trade/about Zahraničný obchod Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0AJ2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Zahraničný obchod /O téme