Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu

Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu

Posledná aktualizácia: 13.07.2020 | Počet zobrazení: 48535

PONUKA

NA PRENÁJOM DOČASNE PREBYTOČNÉHO MAJETKU ŠTÁTU

V SPRÁVE ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR

Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, ako správca majetku štátu ponúka do prenájmu nebytové priestory:

V Banskej Bystrici, na Triede SNP 75, o celkovej ploche 103,94 m2 (2 kancelárie, 2 sklady a garáž),  zapísanej v katastri nehnuteľností, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Banskej Bystrici, LV č. 2154, k. ú. Banská Bystrica, na parcele č. 966/1, súpisné č. 3502.

Špecifikácia dočasne prebytočných priestorov:

 

prízemie administratívnej budovy:

kancelária č. 3                                                        13,22 m 2

kancelária č. 17                                                        4,72 m 2

kancelárie spolu                                                   17,94 m2

suterén administratívnej budovy:

sklad č. 03                                                             27,00 m 2

sklad č. 05                                                             40,00 m 2

sklady spolu                                                         67,00 m2

dvor

garáž č. 7                                                              19,00 m2

             

  • minimálna výška nájomného je  27,00 €/m2/rok za kanceláriu, 13,00  €/m2/rok za sklady a 
    9,00 €/m2/rok za garáž,
  • prevádzkové náklady budú fakturované mesačne, podľa skutočných nákladov na budovu a percentuálneho podielu  prenajatej plochy,
  • informácie na tel. 048/4323239 – p. Samuelčík.

Ponuky zasielajte do 11 dní od dátumu zverejnenia ponuky. Záujemcov, ktorí zašlú ponuky, pozývame na vyhodnotenie, ktoré sa bude konať dňa  28. 7. 2020 o 10.00 hod. v budove ŠÚ SR na Triede SNP 75 v Banskej Bystrici.

Všeobecné podmienky prenájmov:

Prenájom je možné realizovať najskôr odo dňa, nasledujúceho po zverejnení nájomnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú – max. 5 rokov. Prevádzkové náklady nie sú súčasťou nájomného. Prenajaté kancelárske priestory je možné využívať len na administratívne účely a činnosti s nimi súvisiace, nie však na účel, kedy nájomca vybavuje denne množstvo stránok. Účel využitia nesmie byť v rozpore s užívaním stavby.   Obhliadka priestorov je možná  po dohode na uvedenom tel. čísle. Pri hodnotení ponúk bude mať prioritu ponuka s najvyššou cenou. Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s uvedením mena/názvu záujemcu s označením „NEOTVÁRAŤ - PRENÁJOM“ do 11 dní od dátumu zverejnenia ponuky na adresu:

  • Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica.

Posledný termín na doručenie ponúk je  24. 7. 2020 do 14.00 hod.

Vaša ponuka musí obsahovať:

  • výšku ročného nájomného v €/m2, ktorú  ponúkate,
  • akceptáciu výšky úhrady prevádzkových nákladov,
  • účel, na ktorý budete priestory používať,
  • identifikačné údaje záujemcu.

Upozorňujeme, že v prípade rovnosti cenových ponúk od dvoch, alebo viacerých záujemcov, ktorí zaslali, resp. doručili najvýhodnejšiu ponuku, budú podľa § 13, ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyzvaní zúčastnení záujemcovia na zvýšenie ceny, ktorá rozhodne o realizácii nájmu. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálnu výšku nájomného, je úrad oprávnený od ponuky odstúpiť.

/wps/portal/ext/aboutus/economy/temporarily.surplus Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0293 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu