Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
legislativa zoznam

Legislatíva SR v oblasti štátnej štatistiky

Číslo právneho predpisu Názov právneho predpisu
286/2019 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
435/2019 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
440/2019 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
441/2019 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta
358/2019 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020, v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z.
403/2019 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
402/2019 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.
52/2018 Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
250/2017 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
358/2016 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení neskorších predpisov
385/2015 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení vyhlášky č. 317/2014 Z. z. (pdf - 230 kB)
384/2015 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní (pdf - 390 kB)
272/2015 Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf - 67kB)
326/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (pdf - 30 kB)
317/2014 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 (pdf - 22 kB)
291/2014 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 (pdf - 830 kB)
257/2014 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG) (pdf - 46 kB)
108/2014 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
410/2013 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení vyhlášky č. 378/2012 Z. z
305/2013 Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (čl. II novela zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov)
378/2012 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014
112/2012 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
519/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (čl. III novela zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov)
358/2011 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014
61/2011 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí
55/2011 Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Výnos k č. 55/2011 Výnos Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 220-0011/2011 z 28. februára 2011 o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
1/2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
136/2010 Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čl. XVII novela zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov)
438/2010 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
429/2010 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy
-/2010 Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z.
323/2010 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
298/2010 Úplné znenie zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
55/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
263/2008 Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
306/2007 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
438/2004 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek
313/2004 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu
597/2002 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí
540/2001 Zákon z 29. novembra 2001 o štátnej štatistike
402/1998 Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov.

/wps/portal/ext/aboutus/legislation/SR legislativa zoznam Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0SD2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Legislatíva /Legislatíva SR v oblasti štatistiky