Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Predaj prebytočného majetku štátu
Print Mail TW FB WA

Predaj prebytočného majetku štátu

Posledná aktualizácia: 30.08.2023

Vyhlásenie elektronickej aukcie - 4. kolo, kaštieľ s priľahlým parkom v Klátovej Novej Vsi – národná kultúrna pamiatka

Slovenská republika zastúpená Štatistickým úradom SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 (ďalej len "správca") v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje 4. kolo elektronickej aukcie na predaj kaštieľa s priľahlým parkom v Klátovej Novej Vsi – národná kultúrna pamiatka.

Špecifikácia predávaného majetku:

Nehnuteľnosti v Klátovej Novej Vsi sú zapísané na listoch vlastníctva č. 281 a 613, ktoré sú vedené na katastrálnom odbore Okresného úradu v Partizánskom, kraj Trenčiansky, okres Partizánske, katastrálne územie Klátová Nová Ves:

a) LV č. 281:

- budova kaštieľa, so súpisným číslom 177, ktorý stojí na pozemku parcelné číslo 240, 

- hospodárska budova bez súpisného čísla, je postavená na pozemku parcelné číslo 239/7, 

- pozemky parcelné čísla: 239/1 o výmere 34 527 m2,  239/6 o výmere 2 100 m2,  239/7 o výmere 88 m2, 239/8 o výmere 81 m2  a  240 o výmere 2474 m2,

b) na LV č. 613 sú zapísané pozemky parcelné čísla:  239/3 o výmere 1088 m2 a 239/4 o výmere 600 m2.

Podiel majetku vo vlastníctve štátu, v správe ŠÚ SR (budovy aj pozemky) je 1/1. Od roku 1977 je celý areál vyhlásený za kultúrnu pamiatku, ktorá je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č.: 2279/1-2.

Majetok je podrobne špecifikovaný v Znaleckom posudku číslo 77/2022 zo dňa 04. 04. 2022, ktorý vypracoval Ing. Peter Vinkler, znalec v odbore stavebníctvo - odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti, pozemné stavby evidenčné číslo 913 776, Čerešňová 3/A, Chorvátsky Grob, kde je stanovená všeobecná hodnota stavieb a pozemkov spolu na 2 890 000,00 eur (slovom: dvamilióny osemstodeväťdesiattisíc eur). V zmysle ustanovenia §8aa ods. 5 zákona je táto cena znížená o 60% na cenu 1 156 000,00 eur (slovom: jedenmiliónstopäťdesiatšesťtisíc eur). Správca vyžaduje od záujemcov zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% z primeranej ceny, čo predstavuje sumu 115 600,00 eur, na účet v Štátnej pokladnici,

IBAN: SK24 8180 0000 0070 0007 2452, variabilný symbol: 2411.

Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet  správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk. Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s použitím finančnej zábezpeky na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim.

Záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie odstúpil, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení elektronickej aukcie, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie.

 

Termín obhliadky je možný po dohode na tel. 038 / 2210903, +421 911 024 039

 

Ponuka je zároveň zverejnená v Registri ponúkaného majetku štátu. Začiatok lehoty na predkladanie ponúk je 31. 08. 2023, koniec lehoty na doručovanie ponúk je 29. 09. 2023.

Cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu správcu:

Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu a obálku označí heslom

"ELEKTRONICKÁ AUKCIA 4. kolo, kaštieľ s parkom v Klátovej Novej Vsi - NEOTVÁRAŤ".

Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou, alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas príprav a konania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie zábezpeky, doklad o zložení zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis záujemcu,

- u právnických osôb: názov, sídlo, telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie zábezpeky, doklad o zložení zábezpeky, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

Správca je povinný vylúčiť z elektronickej aukcie cenovú ponuku záujemcu,

-    ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spriaznenou osobou s iným záujemcom,

-    ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená, alebo nebola vyjadrená jednou pevnou sumou,

-    ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.

Všetci záujemcovia, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Na záujemcami zadané e-mailové adresy budú zaslané všetky zákonom stanovené informácie ohľadom prístupového hesla do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do aukčného systému a ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie. Pre účasť v elektronickej aukcii je nevyhnutné byť pripojený k internetu.

Úspešným sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou cenou. Toho vyzve správca na uzavretie zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží kupujúcemu správca. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom, alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu./wps/portal/ext/aboutus/economy/surplus.property Predaj prebytočného majetku štátu Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ02H4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Predaj prebytočného majetku štátu