Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Legislatíva SR v oblasti štatistiky
Print Mail PDF TW FB WA

Legislatíva SR v oblasti štatistiky

Posledná aktualizácia: 04.11.2021 | Počet zobrazení: 17801


vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 337/2021 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2020 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2021 Z. z.
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z.
opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 100/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 44/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov
opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 441/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta
opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 440/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 59/2021 Z. z.
opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 60/2021 Z. z.
zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 44/2021 Z. z.
zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení neskorších predpisov
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2011 Z. z.
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 22/1994 Z. z., ktorým sa zavádza Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a pridružených zdravotných problémov v znení 10. decenálnej revízie
vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie, Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky a Federálneho štatistického úradu č. 58/1990 Zb., ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti investičného rozvoja
vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikácii informácií
vládne nariadenie č. 224/1949 Zb. o sčítaní ľudu v roku 1950 a súpisoch s ním spojených (o národnom sčítaní)
vládne nariadenie č. 182/1949 Zb., ktorým sa ustanovujú jednotné zásady pre podnikovú štatistiku
vládní nařízení č. 158/1947 Zb., kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu/wps/portal/ext/aboutus/legislation/SR Legislatíva SR v oblasti štatistiky Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0SD2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Legislatíva /Legislatíva SR v oblasti štatistiky