Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár zverejňovania publikácií v roku 2022
Print Mail PDF TW FB WA

Kalendár zverejňovania publikácií v roku 2022

Posledná aktualizácia: 01.12.2022 | Počet zobrazení: 19435

Kalendár obsahuje termíny zverejňovania publikácii naplánovaných v edičnom programe, zahrnuté sú aj publikácie ktoré úrad vydá mimo edičný program. Termíny, ktoré nie sú uvedené ako presný dátum publikovania budú upresnené.


Dátum zverejnenia Názov publikácie Vydanie Štatistická oblasť
Január
10.1. Konjunkturálne prieskumy 12/2021 makroekonomické štatistiky
14.1. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 11/2021 odvetvové štatitiky
19.1. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2021 2020 regionálne štatistiky
21.1. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 11/2021 odvetvové štatitiky
27.1. Indexy cien stavebných prác 4Q/2021 makroekonomické štatistiky
27.1. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 12/2021 makroekonomické štatistiky
27.1. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 12/2021 makroekonomické štatistiky
31.1. Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 10/2021 makroekonomické štatistiky
31.1. Indexy spotrebiteľských cien v SR 12/2021 makroekonomické štatistiky
31.1. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl SR 3Q/2021 demografia a sociálne štatistiky
Február
10.2. Konjunkturálne prieskumy 1/2022 makroekonomické štatistiky
15.2. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 12/2021 odvetvové štatistiky
18.2. Spotrebiteľský barometer 1/2022 makroekonomické štatistiky
24.2. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 12/2021 odvetvové štatistiky
28.2. Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 11/2021 makroekonomické štatistiky
Marec
10.3. Konjunkturálne prieskumy 2/2022 makroekonomické štatistiky
11.3. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 4Q/2021 odvetvové štatistiky
15.3. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 1/2022 odvetvové štatistiky
18.3. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR 4Q/2021 súborné štatistiky
18.3. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2021
2021 demografia a sociálne štatistiky
21.3. Slovenská štatistika a demografia 1/2022 demografia a sociálne štatistiky
21.3. Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2021
2021 odvetvové štatistiky
30.3. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 4Q/2021 odvetvové štatistiky
30.3. Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2021 2021 odvetvové štatistiky
31.3. Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 12/2021 makroekonomické štatistiky
31.3. My v číslach – Pohyb obyvateľstva 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
Apríl
11.4. Konjunkturálne prieskumy 3/2022 makroekonomické štatistiky
14.4. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 2/2022 odvetvové štatistiky
14.4. Slovenská štatistika a demografia 2/2022 demografia a sociálne štatistiky
29.4. My v číslach – zahraničné sťahovanie 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
29.4. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR 4Q/2021 demografia a sociálne štatistiky
29.4. Krajské mestá SR v číslach 2022 2022 regionálne štatistiky
Máj
10.5. Konjunkturálne prieskumy 4/2022 makroekonomické štatistiky
13.5. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 3/2022 odvetvové štatistiky
20.5. Spotrebiteľský barometer 2/2022 makroekonomické štatistiky
Jún
1.6. Štruktúra miezd v SR v roku 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
7.6. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 1Q/2022 odvetvové štatistiky
10.6. Konjunkturálne prieskumy 5/2022 makroekonomické štatistiky
13.6. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 1Q/2022 odvetvové štatistiky
14.6. Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
15.6. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 4/2022 odvetvové štatistiky
17.6. Štatistická správa o hospodárstve SR 1Q/2022 súborné publikácie
Júl
1.7. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2021 2020 súborné publikácie
11.7. Konjunkturálne prieskumy 6/2022 makroekonomické štatistiky
15.7. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 5/2022 odvetvové štatitiky
15.7. Slovenská štatistika a demografia 3/2022 demografia a sociálne štatistiky
29.7. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR 1Q/2021 demografia a sociálne štatistiky
29.7. Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.5.2022 2022 odvetvové štatistiky
29.7. Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
August
4.8. Integrované zisťovanie fariem 2020 - komplexné výsledky 2020 odvetvové štatistiky
12.8. EU SILC 2021 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia 2021 demografie a sociálne štatistiky
15.8. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 6/2022 odvetvové štatistiky
19.8 Spotrebiteľský barometer 3/2022 makroekonomické štatistiky
September
7.9. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 2Q/2022 odvetvové štatistiky
13.9. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 2Q/2022 odvetvové štatistiky
19.9. Štatistická správa o hospodárstve SR  2Q/2022 súborné publikácie
29.9. Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov 2021 odvetvové štatistiky
Október
14.10. Slovenská štatistika a demografia 4/2021 demografia a sociálne štatistiky
20.10. Slovenská republika v číslach 2022 2021 súborné publikácie
31.10. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR 2Q/2022 demografia a sociálne štatistiky
31.10. Štatistika v súvislostiach - Hlavné trendy vývoja rozvodovosti v SR 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
November
15.11. Ročenka priemyslu SR 2022 2021 odvetvové štatistiky
15.11. Ročenka stavebníctva SR 2022 2021 odvetvové štatistiky
16.11. Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2020 (podľa metodiky ESSPROS) 2020 demografia a socialne štatistiky
18.11. Spotrebiteľský barometer 4/2022 makroekonomické štatistiky
25.11. Ženy a muži v SR 2022 2021 životné podmienky
25.11. Krajské mesto Košice 2021 2021 regionálne štatistiky
25.11. Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2017 - 2021 2021 životné prostredie
28.11. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2022 2021 regionálne štatistiky
28.11. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2022 2022 viacstranné štatistiky
29.11. Štatistika v regiónoch - Kraje v číslach 2022 2021 regionálne štatistiky
29.11. Integrované zisťovanie fariem 2020 - typológia fariem 2020 odvetvové štatistiky
30.11. Úplné náklady práce v SR v roku 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
30.11. Ročenka vedy a techniky v SR 2022 2021 viacstranné štatistiky
December
1.12. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2022
2021 súborné publikácie
2.12. Spotreba potravín v SR v roku 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
7.12. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 3Q/2022 odvetvové štatistiky
13.12. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 3Q/2022 odvetvové štatistiky
13.12. Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2022 2021 odvetvové štatistiky
14.12. Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2022 2021 viacstranné štatistiky
15.12. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva 2021 odvetvové štatistiky
15.12. Environmentálne účty - Účet materiálnych tokov 2021 2021 životné prostredie
16.12. Štatistická správa o hospodárstve SR 3Q/2022 súborné publikácie
20.12. Odpady v Slovenskej republike za rok 2021 2021 životné prostredie
20.12. Príjmy, výdavky súkromných domácností v SR (analytická publikácia) 2021 demografia a sociálne štatistiky
23.12. Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike 2018 - 2020 2018-2020 viacstranné štatistiky
30.12. Energetika 2021 2021 viacstranné štatistiky


/wps/portal/ext/products/publikacie/Kalend%C3%A1r%20zverej%C5%88ovania%20publik%C3%A1ci%C3%AD Kalendár zverejňovania publikácií v roku 2022 Z6_VLP8BB1A004J60QJPP4MIJ2K94 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Kalendár zverejňovania publikácií