Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Databázy
Print Mail PDF TW FB WA

Databázy

Posledná aktualizácia: 30.09.2022 | Počet zobrazení: 619218

Verejná databáza DATAcube.

Obsahuje dátové tabuľky (kocky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Údaje z rôznych štatistických okruhov sú dostupné v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch a umožňujú vytváranie vlastných výberov. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde to systém ochrany údajov umožňuje, sú sprístupnené údaje až do úrovne obcí. Výstupy je možné exportovať do formátov: XLS (Excel 97-2003) alebo PDF.

Priebežný stav harmonogramu aktualizácie údajov verejnej bazy dát vo formáte XLSX (XLSX 560 kB) a ODS (ODS 88 kB) ku dňu 30.9.2022.

Verejná databáza
DATAcube.

Verejná databáza STATdat.

Databáza obsahuje reporty (tabuľky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Údaje z rôznych štatistických okruhov sú dostupné v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Výstupy z reportov je možné exportovať do dátových formátov: XLSX (Excel 2007), XLS (Excel 97-2003), CSV, XML, alebo PDF .

Verejná databáza
STATdat.

API Otvorené údaje ŠÚ SR

Štatistický úrad SR ponúka aplikačné programové rozhranie (API) poskytujúce prístup k vybraným údajom dostupným v databáze DATAcube. Ide o nástroj určený prevažne pre vývojárov a dátových analytikov, ktorí potrebujú údaje v otovrenej strojovo spracovateľnej forme. Údaje sú dostupné vo formátoch: JSON-stat, CSV, XML, XLSX a ODS.

API
Otvorené údaje ŠÚ SR

Register organizácií

Register organizácií je vedený Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a je v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Do registra sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na základe údajov, ktoré Štatistický úrad SR získal podľa zákona o štátnej štatistike a podľa ďalších osobitných zákonov. Register organizácií sa využíva na štatistické účely a údaje v ňom evidované majú informatívny charakter.

Register organizácií

Údaje za Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Údaje za SODB 2021 sú súčastou databázy DATAcube., ktorá  bsahuje multidimenzionálne tabuľky (kocky) za vybrané výsledky o obyvateľoch, domácnostiach, bytoch a bývaní spracované v dátových kockách (multidimenzionálnych tabuľkách). Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Výstupy je možné exportovať do formátov: PDF a XLS  (Excel 97-2003).

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Databázy Eurostatu

Poskytujú komplexný zdroj štatistických údajov v časových radoch za krajiny EÚ. Databázy sú k dispozícii zadarmo priamo na internetovej stránke Eurostatu v časti Databáza.

Vybrané tabuľky z databázy Eurostatu vám ponúkame aj v Slovenskej verzii a sú súčastou verejnej databázy DATAcube.

Vybrané tabuľky z databázy Eurostatu

Register priestorových jednotiek (REGPJ)

REGPJ je v správe odboru súbornej metodiky Štatistického úradu Slovenskej republiky ako samostatný register, pričom zohľadňuje vzájomné väzby územných kódov krajov, okresov, obcí, katastrálnych území a sídelných jednotiek Slovenskej republiky.

Register priestorových jednotiek


/wps/portal/ext/Databases Databázy Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00F7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy