Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Obchod a stravovacie služby
Print Mail PDF TW FB WA

Obchod a stravovacie služby

16.11.2021 | | Počet zobrazení: 67001

Metodické vysvetlivky - vybrané ukazovatele

Do odvetvia vnútorného obchodu patria subjekty s prevažujúcou činnosťou:

  • veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov;
  • veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov;
  • maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov.

Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov zahŕňa činnosti: predaj motorových vozidiel, oprava a údržba motorových vozidiel, predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel, predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva.

Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov zahŕňa činnosti: sprostredkovanie veľkoobchodu, veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami, veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom, veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, veľkoobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie - IKT, veľkoobchod s ostatnými strojmi, zariadeniami a príslušenstvom, ostatný špecializovaný veľkoobchod a nešpecializovaný veľkoobchod.

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov zahŕňa činnosti: maloobchod v nešpecializovaných predajniach, maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach, maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach, maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie - IKT v špecializovaných predajniach, maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach, maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach, maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach, maloobchod v stánkoch a na trhoch, maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov.

Do odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb patria subjekty s prevažujúcou činnosťou:

  • ubytovanie;
  • činnosti reštaurácií a pohostinstiev.

Ubytovanie zahŕňa činnosti: hotelové a podobné ubytovanie, turistické a iné krátkodobé ubytovanie, autokempingy, táboriská a miesta pre karavány a ostatné ubytovanie.

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev zahrňujú činnosti: reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, dodávka jedál a iné služby a služby pohostinstiev.

Pri podrobnejšom členení činností sa uplatňuje Štatistická klasifikácia ekonomickej činnosti SK NACE Rev. 2.

Údaje sú výsledkom mesačných spracovaní štatistických výkazov. Zisťujú sa vyčerpávajúco za podniky zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s počtom zamestnancov 20 a viac a subjekty s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar od 5 miliónov EUR a viac. Za podniky zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov EUR sa vykonáva výberové zisťovanie. Údaje za živnostníkov sa v mesiaci odhadujú.

Mesačné údaje za ostatný štvrťrok sú predbežné a spresňované na základe spracovania štvrťročných výkazov.

Publikované indexy sú počítané na rovnaké obdobie minulého roka=100, pričom indexy za tržby vo veľkoobchode okrem motorových vozidiel a motocyklov sú počítané v bežných cenách, ostatné indexy tržieb sú počítané v stálych cenách k priemeru roka 2015.

Definície:

Tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú hodnotu tržieb (v jednoduchom účtovníctve príjmov) z predaja vlastných výrobkov, služieb, obchodného tovaru, výnosov zo zákazky a výnosov z nehnuteľnosti na predaj, realizovaná v sledovanom období a určená pre tuzemských aj zahraničných odberateľov. Uvádza sa bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane. Uvedie sa hodnota účtov 601, 602, 604, 606 a 607. Lekárne údaj vykazujú vrátane čiastok prijatých zo zdravotných poisťovní.

Priemerný počet zamestnaných osôb zahŕňa priemerný počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách zahŕňa stálych i dočasných zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, resp. služobnom pomere k organizácii bez ohľadu na to, či sú skutočne prítomní v práci alebo nie, napr. pre chorobu, dovolenku na zotavenie a pod. a tiež zamestnanci, ktorí nepracovali, napr. v dôsledku prestojov, štrajku, výluky. Patria sem tiež zamestnanci s kratším pracovným časom, a to i vtedy, keď ich pracovný čas nie je rozvrhnutý na všetky pracovné dni a zamestnanci, ktorí v organizácii vykonávajú prácu len príležitostne na výzvu a podľa potrieb organizácie. Nepatria sem osoby na materskej dovolenke, učni a študenti na prevádzkovej praxi, súkromní podnikatelia a ich spoločníci, osoby s ktorými bola uzavretá dohoda o práci vykonanej mimo pracovného pomeru.

Priemerná nominálna mesačná mzda zahŕňa čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Údaje sú bez podnikateľských príjmov.

Zdroj údajov

Všetky publikované údaje sú výsledkom štatistických zisťovaní vykonaných ŠÚ SR. Podrobnešie informácie sú dostupné v databáze DATAcube. a v štvrťročnej publikácii Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR, vydávanej do 4.Q.2019.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/trade/metadata Obchod a stravovacie služby Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3OR4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Obchod a stravovacie služby /Metaúdaje