Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Cenník služieb Štatistického úradu Slovenskej republiky
Print Mail PDF TW FB WA

Cenník služieb Štatistického úradu Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 22.03.2022 | Počet zobrazení: 104804

Ceny výstupov zo spracovaní ŠÚ SR sú rovnaké pre všetkých zákazníkov. Pri každej požiadavke za úhradu, s výnimkou tých, pri ktorých je výpočet ceny taxatívne určený, sa zákazníkovi vopred oznámi celková kalkulácia nákladov. Zamestnanci útvarov informačných služieb zabezpečia spracovanie požiadavky až po odsúhlasení ceny používateľom. Pri spracovaní všetkých požiadaviek sa dôsledne dodržiava ochrana dôverných údajov. Konzultácie k metodickým otázkam a poradenstvo o prístupe k údajom (vrátane údajov z externých zdrojov) a možnostiach ich poskytnutia sú zdarma.

1. NEŠTANDARDNÉ VÝSTUPY

Neštandardný je každý výstup, ktorý vznikne na základe spracovania údajov v odbornom útvare úradu.

1.1 Výstupy vyžadujúce individuálne spracovanie

Výpočet ceny za neštandardné výstupy podľa požiadavky zákazníka zahŕňa náklady merané spotrebou pracovného času potrebného na:

 • posúdenie požiadavky z hľadiska jej reálnosti
 • určenie zdrojov údajov, z ktorých sa informácia spracuje
 • spracovanie údajov
 • overenie správnosti údajov

Za spracovanie neštandardných výstupov sa účtuje poplatok za hodinu práce odborného zamestnanca vo výške 15,30 EUR. Celkový poplatok sa stanovuje podľa skutočnej spotreby pracovného času, ktorú potvrdzuje spracovateľ, resp. spracovatelia, ak sa požiadavka realizuje na viacerých odborných útvaroch úradu

1.2 Výbery z interných databáz ŠÚ SR

1.2.1 Databáza štatistiky zahraničného obchodu

Databáza obsahuje údaje o dovoze a vývoze všetkých tovarových položiek od roku 1993, členené podľa krajín, zoskupení krajín, za mesačné, štvrťročné alebo ročné obdobie.

Cenové podmienky:

  1. Základ - jedna položka podľa Colného sadzobníka (Harmonizovaný systém) dovoz, resp. vývoz za obdobie (napr. rok) 3,40 EUR.
  2. Príplatky
   • údaje podľa jednotlivých krajín +10 % k základu
   • údaje podľa mesiacov +10 % k základu
   • údaje za viac rokov +10 % k základu

V prípade, že požiadavka presahuje kritériá výberu podľa predchádzajúcich bodov, cena sa stanovuje dohodou na základe potvrdenej časovej náročnosti.

1.2.2 Register organizácií a Register ubytovacích zariadení SR

Výbery údajov z Registra organizácií za SR zabezpečuje Infostat a za jednotlivé kraje pracoviská ŠÚ SR v krajoch. Údaje z Registra ubytovacích zariadení SR poskytuje pracovisko ŠÚ SR v Prešove. Výbery sa uskutočňujú na základe písomných objednávok.

Cenové podmienky platné pre poskytovanie výberov pracoviskami v krajoch:

Počet viet (n) Cena za výber viet v eurách
do 1 000 n x 0,03
1 001 až 2 000 33 € + (n - 1 000) x 0,03
2 001 až 5 000 60 € + (n - 2 000) x 0,02
5 001 až 10 000 109,54 € + (n - 5 000) x 0,01
10 001 až 40 000 175,93 € + (n - 10 000) x 0,01
viac ako 40 0001) 424,88 €

Poznámka:

1)Súbor nad 40 000 viet sa poskytuje na CD-ROM.

2. KOPÍROVACIE SLUŽBY

  1. Cena čiernobielej fotokópie (napr. z publikácie alebo tabuľkového prehľadu)
   • 1 list xeroxového papiera A4 - jednostranne 0,10 EUR - obojstranne 0,20 EUR
   • 1 list xeroxového papiera A3 - jednostranne 0,20 EUR - obojstranne 0,40 EUR
  2. Cena farebnej fotokópie (napr. z publikácie alebo tabuľkového prehľadu):
   • 1 list xeroxového papiera A4 - jednostranne 0,50 EUR - obojstranne 1,00 EUR
   • 1 list xeroxového papiera A3 - jednostranne 1,00 EUR - obojstranne 2,00 EUR
  3. Čierno-biela obálka A4 s knihárskym spracovaním (lepenie, zošívanie) 0,50 EUR

3. TLAČ PUBLIKÁCIÍ

Na základe objednávky je možné zabezpečiť vytlačenie publikácií ŠÚ SR, pričom cena sa stanoví na základe počtu výtlačkov, farebnosti, formátu, počtu strán a grafickej úpravy obálky publikácie.


/wps/portal/ext/services/infoservis/pricelist Cenník služieb Štatistického úradu Slovenskej republiky Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0MJ0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Informačný servis /Cenník služieb ŠÚ SR