Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2021

Posledná aktualizácia: 14.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.10.2021

Rast cien pokračoval aj v septembri, inflácia dosiahla 4,6 %, čo je najvyššia hodnota od novembra 2011

Zvyšujúcu sa dynamiku rastu cien v septembri 2021 naďalej ťahali medziročne vyššie ceny potravín, palív a najnovšie aj rast cien školského stravovania po útlme štátneho financovania obedov v základných školách.

Hodnotu inflácie medziročne zdynamizoval rast cien potravín o 4,3 %, čo je najvyššia hodnota od mája 2020. Vysoký rast mali tie potravinové skupiny, ktoré významnejšie zvýšili ceny aj voči predošlému mesiacu, a to ovocie, zelenina a mäso. Najväčšia položka v štruktúre výdavkov slovenských domácností – bývanie a energie, zvýšili rast cien z augustových 2,2 % na septembrových 2,6 %. Táto hodnota rástla piaty mesiac po sebe najmä vplyvom imputovaného nájomného, do ktorého sa premietajú drahšie stavebné materiály. Rast cien v rámci tohto odboru tlmil medziročne stále lacnejší plyn (o takmer 10 %) aj elektrina (o viac ako 4 %).

Novou položkou, ktorá výrazne ovplyvnila rast cien medziročne aj medzimesačne, bol prudký rast cien školského stravovania. K celkovej hodnote medziročnej inflácie od jari prispievajú aj vyššie ceny palív, medziročné rasty nad 20 % si pripisujú už piaty mesiac po sebe.



Ilustračný obrázok - Graf

Medzimesačný vývoj - september 2021 v porovnaní s augustom 2021

Medzimesačne ceny vzrástli o 0,8 %, tempo rastu sa opäť zrýchlilo (v auguste bol medzimesačný rast cien miernejší o 0,4 %). Je to najvyššia hodnota septembrového medzimesačného rastu cien od roku 2002.

Spomedzi 12 odborov spotrebného koša ceny vzrástli v siedmich a poklesli v troch. Najvýznamnejšie k medzimesačnému rastu cien prispeli vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely, v ktorých výrazne vzrástli najmä ceny v závodných jedálňach o 30,9 %. Sem patria aj školské jedálne, ktoré ovplyvnila legislatívna zmena, obmedzenie štátneho financovania obedov v základných školách.

V odbore bývanie a energie pokračoval medzimesačný rast cien najmä v zložke (skupine) - imputované nájomné (náklady na vlastné bývanie), ceny oproti augustu znova vzrástli o 0,9 %. Túto položku ovplyvňujú niekoľko mesiacov drahšie stavebné materiály, pričom septembrový medzimesačný rast bol miernejší ako v auguste, aj ako v máji a júni. Súčasne vzrástli ceny za ostatné služby spojené s obydlím o 1,1 %.

So začiatkom školského roka tradične v porovnaní s augustom vzrástli aj ceny za vzdelávanie o 3,5 %, a to vo všetkých jeho zložkách, najvýraznejšie poplatky v materských školách a základných školách o 8,7 %. Po dvoch letných mesiacoch poklesu opäť rástli aj ceny za odevy a obuv o 0,9 %.

Po augustovom poklese opäť vzrástli aj potraviny a nealkoholické nápoje, potraviny mali ceny vyššie o 0,1 %, nealkoholické nápoje o 1 %. Z potravín oproti augustu vrástli najmä ceny ovocia (o 1,1%), zeleniny (o 1,6%) a mäsa (o 0,4 %), z nealko nápojov aj ceny kávy, čaju a kakaa či minerálnych vôd.

Naopak, ďalší cenový rast utlmil pokles cien v odbore zdravotníctvo, kde sa znížili ceny farmaceutických výrobkov o 0,8 %.

Index spotrebiteľských cien sa v septembri oproti augustu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,9 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,5 %. 

Medziročný vývoj - september 2021 v porovnaní so septembrom 2020

Medziročná hodnota inflácie v septembri 2021 vzrástla na 4,6 %, vyššie ceny ako septembri 2020 boli vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Najviac sledované ceny potravín sa medziročne zvýšili o 4,3 %, medziročne drahšie boli potraviny v 8 z celkovo 10 sledovaných potravinárskych položiek (tried), najviac zelenina o 15,5 %, ovocie o 7,2 %, mäso o 2,3 %, chlieb a obilniny o 4 %, ako aj mlieko, syry a vajcia o 2,8 %. Medziročne nižšie boli len ceny cukru a cukroviniek.

Pod medziročný rast inflácie sa výrazne podpísali aj vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely, konkrétne ceny v závodných jedálňach na 32,8 %. Minulý mesiac mal rast tejto zložky medziročnú hodnotu 2,2 %. Ide o dopad zmien vo financovaní obedov na základných školách.

Rast cien v odbore bývanie a energie, ktorý tvorí najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností, dosiahol 2,6 %, čo je najvyššia hodnota tento rok. Vývoj bol podporený rastom cien stavebných materiálov v imputovanom nájomnom (medziročný nárast o 9,4 %) aj v dvoch ďalších zložkách - v údržbe a oprave obydlia (o 7,8 %) aj v ostatných službách týkajúcich sa obydlia, kam patria o. i. aj služby spojené s údržbou komínov. V rámci tohto odboru sa tak už úplne vytratil tlmiaci efekt zníženia cien energií zo začiatku roka, domácnosti v septembri stále platili medziročne menej o 9,6 % za plyn a o 4,3 % za elektrinu.

Rast cien v odbore doprava bol spôsobený novým tohtoročným rekordným medziročným rastom zložky pohonné hmoty (palivá) o 24,5 %.Táto hodnota je však podporená aj bázickým efektom, teda nižším porovnávacím základom, kedy v roku 2020 palivá pod vplyvom pandémie zlacňovali.

Infláciu v medziročnom porovnaní takisto už siedmy mesiac po sebe navýšil rast cien tabakových výrobkov po úprave daní (o 15,8 %) a vyššie ceny alkoholických nápojov, hlavne destilátov. V menšej miere k úrovni inflácie prispeli vyššie ceny vzdelávania, pokračujúci rast cien za noviny, knihy a kancelárske potreby, audiovizuálnu a fotografickú techniku či vyššie ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácností.  

Index spotrebiteľských cien sa v septembri 2021 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 4,7 %, za domácnosti dôchodcov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 4,4 %.

Celková miera inflácie od začiatku roka 2021

V súhrne za deväť mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,4 %. Medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,4 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,2 %, za domácnosti dôchodcov o 2,1 %.

Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 731 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2021. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.


VÝSTUPY K TÉME INFLÁCIA:

PRVÉ ZVEREJNENIE – Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia / CPI) sa zverejňujú približne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia.
Aktuálne: Informatívna správa  (IS) VÝVOJ INDEXOV SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V SEPTEMBRI 2021 (referenčné obdobie september 2021) zverejnená 14. októbra je uložená v KATALÓGU INFORMATÍVNYCH SPRÁV. Údaje sú dostupné vo forme tabuliek v databázach DATAcube. a STATdat.  (zoznam konkrétnych datových kociek pod textom IS).

PRVÉ ZVEREJNENIE - Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v krajinách EÚ sú zverejňované mesačne zvyčajne niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o infláciu podľa jednotnej metodiky EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť indexov spotrebiteľských cien medzi krajinami. Spotrebné koše sa čiastočne líšia,  HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložky „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach zložiek.
Aktuálne: Informatívna správa HARMONIZOVANÉ INDEXY SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V SEPTEMBRI 2021 bude zverejnená 20. októbra 2021 a uložená v KATALÓGU INFORMATÍVNYCH SPRÁV. V rovnaký deň publikuje Eurostat správu o HICP na svojej webovej stránke.

ELEKTRONICKÁ PUBLIKÁCIA - Podrobnejšie dáta k téme CPI obsahuje tematická mesačná publikácia zverejňovaná do 15 dní od prvého zverejnenia údajov. Obsahuje ďalšie indexy a podrobnejšie štruktúry medziročného aj medzimesačného rastu cien ako aj indexy spotrebiteľských cien /životných nákladov pre vybrané sociálne skupiny - pre domácnosti zamestnancov; dôchodcov; pre nízkopríjmové domácností.
Aktuálne: Publikácia INDEXY SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V SR č. 9 2021 bude zverejnená 29. októbra 2021 v KATALÓGU PUBLIKÁCIÍ.

Gestor: Riaditeľ odboru cenových štatistík Ing. Štefan Adamec

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail