Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Databázy

Databázy

Posledná aktualizácia: 05.06.2020 | Počet zobrazení: 440695

Verejná databáza DATAcube.

Obsahuje multidimenzionálne dátové tabuľky za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Systém zatriedenia jednotlivých tabuliek je založený na dodržaní štruktúry oblastí a okruhov, rovnako ako na portáli. Údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme multidimenzionálnych tabuliek (kociek) v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch a umožňujú vytváranie vlastných výberov. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde to systém ochrany údajov umožňuje, sú sprístupnené údaje až do úrovne obcí. Na konci názvu každej tabuľky sa nachádza osemmiestny kód, ktorý je jeho jedinečným identifikátorom. Výstupy je možné exportovať do dátových formátov: PDF a XLS (Excel 97-2003).

Verejná databáza
DATAcube.

Verejná databáza STATdat.

Databáza obsahuje reporty (tabuľky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Systém zatriedenia jednotlivých reportov je založený na dodržaní štruktúry oblastí a okruhov, rovnako ako na portáli. Údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme reportov v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Výstupy z reportov je možné exportovať do dátových formátov: PDF, XML, XLSX (Excel 2007), XLS (Excel 97-2003), CSV.

Verejná databáza
STATdat.

Register organizácií

Register organizácií je vedený Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a je v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Do registra sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na základe údajov, ktoré Štatistický úrad SR získal podľa zákona o štátnej štatistike a podľa ďalších osobitných zákonov. Register organizácií sa využíva na štatistické účely a údaje v ňom evidované majú informatívny charakter.

Register organizácií

Údaje za Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Údaje za SODB 2021 sú súčastou databázy DATAcube., ktorá  bsahuje multidimenzionálne tabuľky (kocky) za vybrané výsledky o obyvateľoch, domácnostiach, bytoch a bývaní spracované v dátových kockách (multidimenzionálnych tabuľkách). Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Výstupy je možné exportovať do formátov: PDF a XLS  (Excel 97-2003).

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Databázy Eurostatu

Poskytujú komplexný zdroj štatistických údajov v časových radoch za krajiny EÚ. Databázy sú k dispozícii zadarmo priamo na internetovej stránke Eurostatu v časti Databáza.

Vybrané tabuľky z databázy Eurostatu vám ponúkame aj v Slovenskej verzii a sú súčastou verejnej databázy DATAcube.

Vybrané tabuľky z databázy Eurostatu

Register priestorových jednotiek (REGPJ)

REGPJ je v správe odboru súbornej metodiky Štatistického úradu Slovenskej republiky ako samostatný register, pričom zohľadňuje vzájomné väzby územných kódov krajov, okresov, obcí, katastrálnych území a sídelných jednotiek Slovenskej republiky.

Register priestorových jednotiek

/wps/portal/ext/Databases Databázy Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00F7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy