Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Priemysel

Priemysel

02.05.2018 | | Počet zobrazení: 49856

Metodické vysvetlivky - vybrané ukazovatele

Priemysel zahŕňa činnosti spojené s ťažbou a dobývaním, priemyselnou výrobou, dodávkou elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a dodávkou vody; čistením a odvodom odpadových vôd, odpadov a služieb odstraňovania odpadov. Údaje sú za všetky podniky s hlavnou priemyselnou činnosťou vrátane živnostníkov. Hlavná priemyselná činnosť sa určuje podľa registrovanej príslušnosti organizácie k divíziám 05 až 39 Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.2.

Súbor priemyselných organizácií zahŕňa:

    1. priemyselné podniky s počtom zamestnancov 20 a viac osôb, zapísané do obchodného registra,
    2. priemyselné podniky s počtom zamestnancov do 19 osôb (vrátane), zapísané do obchodného registra,
    3. fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Za podniky b. a c. sa mesačne vykonáva odhad priemyselnej produkcie na základe výsledkov z predchádzajúcich období, ktorý sa pravidelne za posledné tri mesiace reviduje na základe údajov štvrťročného zisťovania. Indexy sa počítajú na základe údajov vykázaných v cenách bežného roka po prepočítaní cenovými deflátormi na stále ceny (december 2015 = 100).

Definície

Tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú hodnotu tržieb (v jednoduchom účtovníctve príjmov) z predaja vlastných výrobkov, služieb, obchodného tovaru, výnosov zo zákazky a výnosov z nehnuteľnosti na predaj, realizovaná v sledovanom období a určená pre tuzemských aj zahraničných odberateľov. Uvádza sa bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane. Uvedie sa hodnota účtov 601, 602, 604, 606 a 607.

Priemerný počet zamestnaných osôb zahŕňa priemerný počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov zahŕňa stálych i dočasných zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, resp. služobnom pomere k organizácii (v družstevných podnikoch osoby aj v členskom pomere, kde súčasťou členstva je pracovný vzťah) bez ohľadu na to, či sú skutočne prítomní v práci alebo nie, napr. pre chorobu, dovolenku na zotavenie, vojenské cvičenie a pod. a tiež zamestnancov, ktorí nepracovali, napr. v dôsledku prestojov, štrajku, výluky. Patria sem tiež zamestnanci s kratším pracovným časom. Nepatria sem ženy na materskej dovolenke a predĺženej materskej dovolenke, osoby vo výkone vojenskej služby (napr. civilnej), učni a študenti na prevádzkovej praxi.

Priemerná nominálna mesačná mzda zahŕňa plnenia, ktoré pripadajú na základnú (tarifnú) mzdu stanovenú podľa mzdových predpisov vrátane základných zložiek zmluvných platov a miezd za nadčasy, náhrady miezd za neodpracovaný čas, mesačné a dlhodobé prémie a odmeny vyplatené v závislosti od výkonu a splnenia hodnotiacich kritérií, príplatky a doplatky za nadčasovú prácu, nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu, sviatky, za zdraviu škodlivé prostredie, hluk, rizikovú a namáhavú prácu, naturálne mzdy vyjadrené v peňažnej forme a ostatné mzdy vo forme mzdových zvýhodnení, ktorých výška a periodicita sú vopred určené bez ohľadu na situáciu podniku.

Ročná produktivita práce z tržieb za vlastné výkony a tovar je vyjadrená objemom tržieb za vlastné výkony a tovar, ktorý pripadá na jedného zamestnanca v priemysle za rok.

Hrubý obrat predstavuje hodnotu vlastných výrobkov, tovaru a služieb vyprodukovanú tuzemskou produkčnou jednotkou v danom období a obsahuje aj produkciu, ktorá nevstupuje na trh.

Produkcia vyjadruje hodnotu vlastných výrobkov a služieb, ktoré sú výsledkom ekonomickej činnosti jednotky v sledovanom období.

Medzispotreba pozostáva zo služieb a výrobkov krátkodobého použitia, ktoré sa v rámci daného účtovného obdobia spotrebovali alebo transformovali v procese výroby.

Pridaná hodnota je bilančnou položkou a vypočíta sa odpočtom medzispotreby od hrubého obratu.

Nehmotné investície spolu predstavujú celkovú hodnotu obstaraného dlhodobého nehmotného majetku nákupom nového dlhodobého nehmotného majetku, nákupom použitého dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého majetku vytvoreného vlastnou činnosťou, bezodplatne obstaraného dlhodobého majetku darovaním, prevodom podľa právnych predpisov, či preradením z osobného používania do podnikania.

Hmotné investície spolu predstavujú celkovú hodnotu obstaraného dlhodobého hmotného majetku nákupom nového dlhodobého hmotného majetku, nákupom použitého dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého majetku vytvoreného vlastnou činnosťou, bezodplatne obstaraného dlhodobého majetku darovaním, prevodom podľa právnych predpisov, či preradením z osobného používania do podnikania.

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku predstavujú hodnotu ročných odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, vrátane zostatkovej ceny fyzicky zlikvidovaného dlhodobého majetku, účet 551.

Zdroj údajov

Publikované údaje sú výsledkom ročných štatistických zisťovaní vykonaných ŠÚ SR(ak nie je uvedené inak).

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/themes/sectoral/industry/metadata Priemysel Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38V0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Priemysel /Metaúdaje