Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Indikátor rodovej rovnosti
Print Mail PDF TW FB WA

Indikátor rodovej rovnosti

31.03.2016 | | Počet zobrazení: 77720

Indikátor je sumárnym meraním kľúčových problémov alebo fenoménov, pričom umožňuje poukázať na ich pozitívne alebo negatívne zmeny. Vo všeobecnom poňatí je indikátor produktom kvalitatívneho alebo kvantitatívneho merania sledovaných skutočností, ktoré zároveň odhalia vzájomné vzťahy v danej oblasti.

Rodové (gender) štatistiky odrážajú rozdiely a nerovnosti v rôznych oblastiach života mužov a žien vrátane ich špecifických potrieb, príležitostí a účasti na živote spoločnosti. Týkajú sa produkcie a diseminácie údajov z rôznych tradičných oblastí (pracovný život, zdravie, vzdelanie...). Nejde o sledovanie ukazovateľov cez biologický znak - pohlavie, ktorý je daný a nemenný, ale o zber údajov týkajúcich sa vzťahov medzi mužmi a ženami, ktoré adekvátne odrážajú rodové problémy.

Indikátory rodovej rovnosti sa zameriavajú vo všeobecnosti na meranie rodovej rovnosti.

Rodová rovnosť je spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať tak rovnaké zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska práv, výhod, povinností a možností. Vychádza z princípu, že všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sú uznávané, hodnotené, zohľadňované a podporované v rovnakej miere a nediskriminujúco.

Existujú viaceré indikátory rodovej rovnosti produkované medzinárodnými organizáciami, ako napríklad súbor indikátorov rodovej rovnosti OECD, EIGE (www.eige.europa.eu) alebo UNECE http://www.unece.org/stats/publications/gender_equality.html.

Tu publikovaný súbor indikátorov rodovej rovnosti zahŕňa vybrané indikátory z publikácií Štatistického úradu SR „Rodová rovnosť“. Zároveň sú to indikátory, ktoré sa používajú pri vypracovaní Súhrnných správ o stave rodovej rovnosti na Slovensku, alebo ktoré sú publikované na základe výsledkov štatistických zisťovaní v medzinárodných databázach UNECE, Eurostat a pod.

Indikátory pokrývajú nasledujúce dimenzie:

  1. Obyvateľstvo, rodiny a domácnosti
  2. Trh práce
  3. Sociálne štatistiky a zdravie
  4. Vzdelávanie
  5. Veda a technika
  6. Kriminalita, násilie a súdnictvo
  7. Verejný život a rozhodovanie


/wps/portal/ext/themes/living/gender/about Indikátor rodovej rovnosti Z6_VLP8BB1A08HM10IFLPVPET1707 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Indikátory /Indikátor rodovej rovnosti /O téme