Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Často kladené otázky
Print Mail TW FB WA

Často kladené otázky

Last update: 26.11.2020

 • Nastavenie prehliadačov pre prácu v elektronickom zbere údajov

  Mozilla Firefox (MF) a Chrome (CH)

  Odporúča sa nainštalovať si vždy najnovšiu verziu, nie je to však podmienkou – zber by mal byť funkčný aj v starších verziách ( MF od v.21).

  Vo všetkých prehliadačoch je nutné mať zapnuté Cookies a JavaScript, ktoré sú defaultne nastavené (default nastavenie je také, keď sa prehliadač pravé nainštaluje na PC a nič sa neprestaví).

  Odporúčame pred prácou s eFormom vymazať vyrovnávaciu pamäť (cache) prehliadača – popísané v probléme „Nesprávna funkčnosť eFormu v Mozille Firefox“.

  Internet Explorer (IE):

  Treba minimálne Internet Explorer 9 (ale čím vyššia verzia, tým lepšie).

  Pri IE je vhodné mať zapnutý režim kompatibility, t.j. vyššia verzia by mala byt kompatibilná s nižšou, t.j. to čo zobrazovala dobre nižšia verzia, tak zobrazí dobre aj vyššia verzia.

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image     Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  Žiadne špeciálne rozšírenia alebo nastavenia pre prehliadače nie je potrebne mať, len default nastavenia.

   

 • Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadačov pre prácu v eZber

  Ako odstranit cache

  Riešenie:

  Návod na riešenie je: Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadačov pre prácu v eZber (pdf - 238 kB)

   

 • Problém s prehliadačom OPERA

  Pri práci s novým elektronickým zberom údajov neodporúčame používať prehliadač OPERA. Niektoré funkcionality formulára nemusia pod prehliadačom OPERA prebehnúť korektne.

  Riešenie:

  Odporúčané prehliadače pre prácu s novým elektronickým zberom: Mozilla Firefox (MF) a Chrome (CH) - odporúča sa nainštalovať si vždy najnovšiu verziu, nie je to však podmienkou - zber by mal byť funkčný aj v starších verziách ( MF od v.21) – viď „Nastavenie prehliadačov pre prácu v elektronickom zbere údajov“

   

 • Problém s prihlásením sa

  Oznam „EJPAK0004W: Prihlásenie zlyhalo. Zadajte platné ID užívateľa a heslo.“

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  Riešenie:

  1. Spravodajská jednotka sa pokúša prihlásiť (pdf - 983 kB) sa menom a heslom zo starého elektronického zberu údajov webStat – je potrebné počkať na oslovovací list, v ktorom je popísaný postup pri začatí práce s novým elektronickým zberom údajov a rovnako v ňom obdrží aj ID užívateľa a heslo
  2. Spravodajská jednotka má ID užívateľa a heslo správne, ale nezaslala na ŠÚ SR žiadosť o registráciu a preto je jej heslo neaktívne – vyplnenú žiadosť o registráciu, ktorá je dostupná na stránke www.susr.sk, je potrebné zaslať na adresu: Štatistický úrad SR, Odbor informačno- komunikačných technológií, Miletičova 3, 824 67 Bratislava a počkať na notifikačný mail, ktorý informuje spravodajskú jednotku o aktivácii hesla
  3. Spravodajská jednotka má heslo aktivované, ale pri prepise hesla prišlo k zámene znakov v hesle – najčastejšie problémy robí zámena písmen veľké i a malé L, Z a Y, veľké o a nula. Pozorne je potrebné skontrolovať znaky v hesle, aby pri prepise niektorý znak nevypadol.

   

 • Vytvorenie si nového výkazu

  Zisťovania Práca 2-04, Stav 3-04, Pen 3-04, Poi 3-04, Pin 3-04, Pen 5-01, Poi 5-01 po prihlásení sa a vyhľadaní formulára neponúkajú žiadny vyhľadaný formulár.

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  Riešenie:

  Tieto zisťovania majú ako ďalší identifikátor doplnkový kód a spravodajská jednotka si vytvorí sama toľko formulárov (výkazov) pre vyplnenie, koľko ich musí na ŠÚ SR zaslať. Tieto formuláre sa vytvoria stlačením tlačidla „Nový výkaz“ a po vybratí obdobia sa formulár zobrazí. Po vyplnení formulára a uložení ako rozpracovaný (tlačidlo „Uložiť ako rozpracovaný“) alebo jeho odoslaní (tlačidlo „Odoslať“) sa k nemu môže spravodajská jednotka vrátiť cez tlačidlo „Hľadať“.

   

 • Nesprávne načítanie eFormu

  Červený oznam po otvorení výkazu „eForm nie je kompletne načítaný, prosím čakajte“

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  Riešenie:

  Spravodajská jednotka musí počkať, pokiaľ sa eForm nenačíta kompletne a oznam nezmizne. V opačnom prípade nie je možné výkaz uložiť ako rozpracovaný, odoslať, ani vytlačiť. V prípade, ak sa eForm vôbec nenačíta, môže ísť o problém bezpečnostnej politiky firmy v prenose dát z internetových prehliadačov.

   

 • Nesprávne načítanie eFormu - upozornenie: skript nereaguje

  Oznam „eForm nie je kompletne načítaný, prosím čakajte“, po ktorom sa zobrazí nové okno „Upozornenie: skript nereaguje“.

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  Riešenie:

  V prípade takéhoto upozornenia je potrebné stlačiť tlačidlo „Počkať“ a počkať dovtedy, kým sa formulár správne nenačíta. V opačnom prípade (ak sa stlačí tlačidlo „Ukončiť“) sa formulár nenačíta korektne a bude mať jednotlivé moduly graficky nesprávne zobrazené. Poznámka: V anglickej verzii prehliadača je namiesto tlačidla „Počkať“ tlačidlo „Continue“.

   

 • Pomalé načítanie eFormu

  Načítanie eFormu trvá dlho, prípadne sa zobrazí oznam, že prehliadač je zaneprázdnený.

  Riešenie:

  Spomalenie načítania eFormu môže byť spôsobené nekorektným odhlásením sa pri poslednej práci s eFormom. Korektné odhlásenie musí prebehnúť z úvodnej stránky aplikácie („Štatistické formuláre“), nie z eFormu.

  Odhlásenie sa priamo z eFormu je nekorektné (obr. nižšie), to znamená, že v pamäti prehliadača môžu zostať informácie o danom eForme, čo môže prehliadač spomaliť pri ďalšom načítaní eFormu

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  Pre korektné odhlásenie je potrebné vrátiť sa z eFormu späť na úvodnú stránku aplikácie „Štatistické formuláre“ tlačidlom „Späť bez uloženia“ alebo „Uložiť ako rozpracovaný“ a až potom sa odhlásiť z aplikácie (obr. nižšie).

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

   

 • Zablokovaný formulár

  Červený oznam na eForme: „Používateľ s prihlasovacím menom syneko bol prihlásený dňa 28.04.2014 o 13:17:44. Tento oznam sa zobrazuje v prípade, ak práca s elektronickým formulárom nebola korektne ukončená alebo je elektronický formulár otvorený na inom mieste.“

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  Riešenie:

  Tento oznam sa zobrazí spravodajskej jednotke, pokiaľ nekorektne odíde z formuláru a to šípkou späť na internetovom prehliadači, alebo zatvorením internetového prehliadača bez predošlého odhlásenia sa z aplikácie Elektronický zber.

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image    Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  Takýmto nekorektným krokom sa v aplikácii aktivuje zámok na formulári pre konkrétnu spravodajskú jednotku. Zámok nedovoľuje pracovať na eForme a teda ukladať ako rozpracovaný, tlačiť alebo odosielať formulár. Pre spravodajské jednotky to znamená, že sa jej neuložili údaje, ktoré na výkaz typovala pred nekorektným odchodom z eFormu. Zámok systém automaticky odblokuje po 24 hodinách. Pri ďalšom vstupe už je možné s formulárom pracovať.

   

 • Sprístupnenie formuláru spravodajským jednotkám

  Spravodajské jednotky po obdržaní notifikačného mailu o aktivácii hesla majú otázky, či už majú prístupné formuláre na vypĺňanie, prípadne sa dotazujú, ako si sprístupniť nové obdobie pre vypĺňanie.

  Riešenie:

  Spravodajská jednotka po prihlásení sa do systému má k dispozícii všetky formuláre, ku ktorým má spravodajskú povinnosť. Pokiaľ nové obdobie ešte nevidí, je potrebné počkať, nakoľko jednotlivé obdobia sa pre spravodajské jednotky sprístupňujú postupne podľa termínov na predkladanie výkazov.

   

 • Spravodajská jednotka nevidí formulár zisťovania alebo nový výkaz na ďalšie obdobie

  Spravodajská jednotka nevidí formulár zisťovania alebo nový výkaz na ďalšie obdobie.

  Riešenie:

  Ak spravodajská jednotka vôbec nevidí formulár zisťovania alebo nový výkaz na ďalšie obdobie, znamená to, že príslušné štatistické zisťovanie ešte nebolo publikované alebo nebolo pre spravodajskú jednotku sprístupnené. Je potrebné počkať na publikovanie štatistického zisťovania a sprístupnenie výkazu za dané obdobie.

   

 • Výkaz sa nedá odoslať alebo uložiť ako rozpracovaný

  Výkaz nie je možné odoslať alebo uložiť ako rozpracovaný v prípade tzv. „blokačnej chyby“. Upozornenie na túto chybu nájdete v okne s chybovými oznamami pod formulárom.

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  Riešenie:

  Pri vypĺňaní výkazu musia byť vyplnené povinné položky označené hviezdičkou a musí byť dodržaný formát bunky (napr. desatinné miesto – ak číslo má byť celé, desatinná čiarka – ak sa zadá namiesto desatinnej čiarky bodka a pod.). Po oprave príslušnej položky je možné výkaz uložiť ako rozpracovaný alebo odoslať.

   

 • Problém s tlačou výkazov

  Pri tlači výkazu sa vytlačí prázdny výkaz, bez vyplnených údajov

  Riešenie:

  Pokiaľ si spravodajské jednotky chcú výkaz vytlačiť, je potrebné ho najprv odoslať, nakoľko iba uložený výkaz nie je ešte prenesený do databázy a preto sa vytlačí ako prázdny výkaz

   

 • Problém s načítaním eFormu v InternetExploreri (IE)

  V internetovom prehliadači InternetExplorer (IE) sa formulár nenačíta a objaví sa žltým podfarbený oznam internetového prehliadača o zablokovaní preberania súborov z tejto lokality.

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  Riešenie:

  Spravodajská jednotka musí mať v internetovom prehliadači IE nastavené povolenie preberania súborov z lokality Štatistického úradu SR.

   

 • Nesprávna funkčnosť eFormu v Mozille Firefox

  Nesprávne zobrazovanie eFormu alebo aj iných objektov, napr. číselníkov, formátov čísiel a iných metadát v Mozille Firefox .

  Riešenie:

  Pri internetových aplikáciách ako je aj IŠIS, je veľmi dôležité, aby si užívateľ pravidelne čistil vyrovnávaciu pamäť svojho prehliadača (ak to nemá nastavené na automatické čistenie), lebo to môže ovplyvňovať funkčnosť aplikácie. Napríklad v IŠISe to má vplyv na eForm, kde sa zle prejaví funkčnosť napr. ponuky číselníkov, ponúkajú sa aj neplatné položky číselníka (pamätá si to prehliadač z minulosti) a podobne.

  Postup vyčistenia vyrovnávacej pamäte v internetovom prehliadači Firefox:

  Ponuka Firefoxu: Možnosti – Možnosti

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  V novšej verzii Mozilla Firefox

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

  Záložka: Spresnenie – Časť: Webový obsah vo vyrovnávacej pamäti – Tlačidlo: Vymazať teraz (Vyrovnávacia pamäť pre webový obsah aktuálne na tomto obrázku zaberá 721 kB miesta na disku – toto sa vyčistí a bude tam menšie číslo. Na obrázku nie je aktuálne vyrovnávacia pamäť veľmi preplnená, lebo bola vyčistená, má len 721 kB. Ak si užívateľ pravidelne nečistí túto vyrovnávaciu pamäť, tak tam môže mať obsah o rozsahu niekoľkých desiatok MB, napr. max. 350 MB má nastavenie tento prehliadač na obrázku – viď nastavenie: Obmedziť veľkosť vyrovnávajúcej pamäte na ........)

  Ilustratívny obrázok/Illustrative image

   

 • Zmena hesla


/wps/portal/ext/surveys/new/browsers Často kladené otázky Z6_VLP8BB1A0GEU00AK9FEA4A0LE6 /Štatistický úrad SR - Home /Surveys /Electronic data collections /no_browsers