Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Registrácia / Tlačivá
Print Mail PDF TW FB WA

Registrácia / Tlačivá

Posledná aktualizácia: 18.11.2021 | Počet zobrazení: 12541

Registračný dotazník

Spravodajská jednotka pre systém INTRASTAT-SK na dotazníku uvádza identifikačné údaje vedené v príslušných registroch. Zároveň uvádza kontaktné údaje, t. j. adresu pracoviska a meno osoby zodpovednej za zostavovanie INTRASTAT-SK hlásení, jej telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto informácie umožnia priamu komunikáciu so zodpovednou osobou.

Registračný dotazník (rtf - 103 kB) (pdf - 132 kB)

Oznámenie o zástupcovi

Spravodajská jednotka môže poveriť tretiu stranu - zástupcu, aby za ňu predložil INTRASTAT-SK hlásenie. Spravodajská jednotka je povinná oboznámiť s touto skutočnosťou Štatistický úrad SR, pričom uvedie svoje identifikačné údaje (identifikačné číslo pre DPH, obchodné meno, adresu sídla) a identifikačné údaje zástupcu. Rovnakú oznamovaciu povinnosť má pri zmene zástupcu alebo zrušení poverenia.

Oznámenie o zástupcovi (rtf - 101 kB) (pdf - 131 kB)

Plnomocenstvo

Plnomocenstvo je určené pre zastupovanie spravodajskej jednotky splnomocneným zástupcom pri plnení spravodajskej povinnosti v rámci štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK. Nutnosťou je v prípade preberania prihlasovacích údajov k elektronickým službám zástupcom. Vzor plnomocenstva zároveň ponúka možnosti splnomocniť zástupcu pre viaceré právne úkony, z ktorých sa preškrtnú tie, ktoré nebude zástupca vykonávať. Náležitosti označené *) dávajú možnosť výberu. Povinnými náležitosťami plnomocenstva sú: identifikačné údaje o splnomocniteľovi a splnomocnencovi, vyznačenie činnosti splnomocnenca   preberanie prihlasovacích údajov k autorizovaným elektronickým službám a ich zmene, doba platnosti plnomocenstva, dátum podpísania, čitateľné meno a priezvisko, funkcia a podpisy oboch zúčastnených strán.

Plnomocenstvo (rtf - 62 kB) (pdf - 284 kB)

Oznámenie o organizačných jednotkách

Spravodajská jednotka predkladá zvyčajne jedno hlásenie za celú organizáciu. V takom prípade sa v odseku Číslo organizačnej jednotky v INTRASTAT-SK hlásení uvedie číslo "000".

Po dohode so Štatistickým úradom SR môže spravodajská jednotka predkladať INTRASTAT-SK hlásenie zvlášť za viac organizačných jednotiek, ktoré identifikuje v rámci svojej organizácie (ide napr. o samostatné závody). V takom prípade predloží úradu zoznam týchto jednotiek spolu s úplnou adresou a kontaktnými údajmi (kontaktná osoba, telefón, e-mail). Úrad každej organizačnej jednotke pridelí číslo organizačnej jednotky, ktoré je potom táto jednotka povinná vždy uvádzať v odseku Číslo organizačnej jednotky INTRASTAT-SK hlásení.

Zoznam organizačných jednotiek (rtf - 106 kB) (pdf - 132 kB)

Kontaktné údaje

Registračný dotazník a tlačivá je potrebné uložiť na disk počítača a po vyplnení poslať:

  • elektronicky na adresu:
  • alebo poštou na adresu:
  • intrastat-sk@statistics.sk
  • Štatistický úrad SR
  • Odbor štatistiky zahraničného obchodu
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45


/wps/portal/ext/surveys/intrastat/registration/registration.one Registrácia / Tlačivá Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A212J4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Registrácia / Tlačivá /Registrácia / Tlačivá