Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Legislatíva SK

Legislatíva SK

07.01.2019 | | Počet zobrazení: 26008

Zákon č. 540/2001 Z. z.  o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 

Zákon upravuje podmienky získavania štatistických informácií, postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov.

Vyhláška ŠÚ SR č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení neskorších predpisov

Program zisťovaní určuje účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania, vecnú a obsahovú charakteristiku, štatistické ukazovatele, vymedzenie spravodajských jednotiek, periodicitu a lehoty na poskytovanie štatistických údajov, ustanovuje, ktorý orgán vykonáva štatistické zisťovania a zabezpečuje jeho spracovanie.

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Zákon okrem iného ustanovuje sekciu colnú Finančnej správy SR zodpovednou za získavanie a prvotnú kontrolu údajov pre štátnu štatistiku o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi SR a členskými štátmi EÚ, a s tým súvisiace činnosti.

Zákon č. 333/2011 Z. z o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon zlúčil k 1.1.2012 colnú a daňovú správu do jednej zložky, ktorou je Finančná správa SR. Úlohy, ktoré plnila colná správa pre štatistiku zahraničného obchodu, zákon nezmenil.

 

/wps/portal/ext/surveys/intrastat/legislation/legislation.sk Legislatíva SK Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A21IG4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Legislatíva /Legislatíva SK