Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode

Posledná aktualizácia: 16.02.2018 | Počet zobrazení: 25375

Štatistický úrad Slovenskej republiky zaviedol v roku 2009 pravidelné mesačné zisťovanie cien v zahraničnom obchode. Zisťovanie je aktuálne zaradené do Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020, ktorý bol vydaný vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z.z. Cieľom tohto zisťovania je získavať informácie o dovozných a vývozných cenách vybraných tovarov - tzv. cenových reprezentantov pre výpočet indexov cien v zahraničnom obchode pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze/prijatí a vývoze/odoslaní.

Toto zisťovanie sa realizuje v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 zo 6. júla 2005.

Pre uvedené štatistické zisťovanie boli vybrané organizácie obchodujúce so zahraničím tak, aby sa dosiahlo pokrytie celej štruktúry Kombinovanej nomenklatúry na dovoze aj vývoze vybranými reprezentantmi.

Organizácie, ktoré boli Štatistickým úradom SR oslovené listom, žiadame, aby pri vypĺňaní mesačných výkazov postupovali podľa metodických vysvetliviek. Vyplnené výkazy je potrebné zaslať do 15. dňa po skončení sledovaného mesiaca.

Kontakty pre zaslanie vyplnených výkazov

  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Pracovisko ŠÚSR v Trnave
  • Osvaldova 2
  • 917 23 Trnava

 

Prípadné otázky a nejasnosti je možné konzultovať s pracovníkmi Odboru štatistiky zahraničného obchodu počas pracovných dní v čase od 8:30 do 14:30 na tel. čísle: +421 2 50236 322 alebo na e-mailovej adrese: Indexy.Cenove@statistics.sk.

Legislatíva

Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 (pdf - 117 kB) z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 (pdf - 111 kB) zo 6. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike

Formuláre a metodické vysvetlivky pre rok 2018

Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode pre dovoz a prijatie tovaru Ceny ZO/D 1-12 (rtf - 820 kB) (pdf - 299 kB)

Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode pre vývoz a odoslanie tovaru Ceny ZO/V 1-12 (rtf - 820 kB) (pdf - 299 kB)

Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra (pod názvom Colný sadzobník) sa nachádza v elektronickej forme na internetovej adrese Finančnej správy Slovenskej republiky:

https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?page=cs

Nomenklatúra krajín a území

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 (pdf  - 851 kB) z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území

/wps/portal/ext/surveys/indices Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A21SV2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Výberové indexy cien v zahraničnom obchode