Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Aplikácie a publikácie ŠÚ SR

Aplikácie a publikácie ŠÚ SR

Posledná aktualizácia: 03.12.2019

Štatistický úrad SR sa snaží nezaostávať v súčasných trendoch v oblasti šírenia štatistických informácií. Tieto snahy sa premietajú do aplikácií a publikácií úradu zameraných na vizualizáciu.

 

Moja obec v štatistikách

Aplikácia ponúka nový pohľad na slovenské obce. Vybrané štatistické ukazovatele o vašej obci sú obohatené o vizuálny rozmer. Zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni, sú prezentované jednoduchou, ľahko čitateľnou a príťažlivou formou. Štatistické ukazovatele sú zobrazené v grafoch. Za vybranú obec je možné zobraziť údaje za posledných 20 rokov. Zdrojové údaje sú uložené v databáze DATAcube.. Prepojenie na tabuľky databázy je pod názvom každého grafu. Legendy grafov sú interaktívne, môžete v nich skrývať a odkrývať jednotlivé dostupné dátové rady. 


Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Cieľom samostatnej webovej stránky je priblížiť základné informácie o programe rozvoja pre medzinárodné spoločenstvo - Agende 2030 a monitorovaní pokroku dosiahnutom pri plnení cieľov udržateľného rozvoja na globálnej úrovni, európskej úrovni, ako aj na národnej úrovni. Stránka poskytuje prístup k časovým radom národných indikátorov, ktoré sú uložené v štatistickej databáze úradu DATAcube. a odkazy na oficiálne webové sídla a databázy OSN a Eurostatu zamerané na udržateľný rozvoj. Príprava indikátorov a s tým súvisiace monitorovanie pokroku je pokračujúci proces, z uvedeného dôvodu sa stránky a databázy priebežne dopĺňajú a aktualizujú. 


Krajiny Vyšehradskej skupiny: vybrané indikátory udržateľného vývoja Agendy 2030

Publikácia prináša štatistický pohľad na pokrok dosiahnutý v krajinách Vyšehradskej štvorky prostredníctvom vybraných indikátorov Agendy 2030. Štatistické údaje sú prezentované s využitím vizualizačných prvkov a krátkych analytických textov. ŠÚ SR ju pripravil v  spolupráci s národnými štatistickými úradmi krajín V4 pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. 

 

Slovensko v EÚ 2019

Informačno-propagačná publikácia, ktorá v roku, kedy si pripomíname 15 rokov členstva SR v EÚ, charakterizuje Slovensko v rámci Európskej únie na základe vybraných štatistických ukazovateľov prostredníctvom čísiel, grafov a máp s využitím nových vizualizačných prvkov.

/wps/portal/ext/services/statsimple/stataplpublSUSR Aplikácie a publikácie ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A00ML40QQ4TFRRG0EM3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Štatistika jednoducho /Aplikácie a publikácie ŠÚ SR