Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Princípy zverejňovania a poskytovania štatistických informácií
Print Mail TW FB WA

Princípy zverejňovania a poskytovania štatistických informácií

Posledná aktualizácia: 17.08.2022

Štatistický úrad Slovenskej republiky touto informáciou záujemcom predkladá postupy pri zverejňovaní a poskytovaní štatistických informácií, charakteristiky základných foriem zverejňovania a jednotlivých druhov produktov a služieb, vymedzenie princípov vzťahov s používateľmi štatistických informácií, zásady poskytovania produktov a služieb, cenovú politiku štandardných a neštandardných výstupov na základe požiadaviek. Zverejňovanie a poskytovanie štatistických informácií sa uskutočňuje v súlade so zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (pdf - 127 kB), v znení neskorších predpisov.

Zverejňovanie a poskytovanie štatistických informácií musí spĺňať kritériá stanovené v Kódexe postupov pre európsku štatistiku, ktorými sú najmä včasnosť, presnosť, spoľahlivosť, relevantnosť, zrozumiteľnosť, nestrannosť, objektívnosť, odborná nezávislosť a efektívnosť vynaložených nákladov.

Útvary poskytujúce štatistické informácie

V systéme poskytovania informácií má hlavnú úlohu informačný servis ústredia úradu a útvary informačných služieb pracovísk ŠÚ SR v krajoch (ďalej len útvary poskytujúce informačné služby). Tieto prijímajú všetky objednávky a požiadavky na štatistické informácie, poskytujú záujemcom informácie o publikáciách, o dostupnosti štatistických údajov, možnostiach a cenových podmienkach neštandardných štatistických spracovaní. Poskytujú aj konzultácie k metodickým otázkam, poradenstvo z hľadiska využiteľnosti štatistických informácií a zabezpečujú vybavovanie požiadaviek používateľov. Zdrojom informácií sú výstupy zo spracovania štatistických údajov zo štatistických zisťovaní úradu a z administratívnych zdrojov údajov. Útvar informačných služieb ústredia úradu poskytuje aj pomoc používateľom, ktorí hľadajú údaje o európskej štatistike na internetovej stránke Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie.

V záujme zdokonalenia spolupráce útvarov poskytujúcich informačné služby s používateľmi sa úrad zameriava najmä na rozvíjanie týchto činností:

 • zabezpečenie rýchleho a komfortného prístupu k štatistickým informáciám pre všetky kategórie používateľov,
 • udržiavanie úzkeho kontaktu s používateľmi, aby sa presne definovali ich potreby,
 • zisťovanie potrieb používateľov formou prieskumov spokojnosti,
 • rozvíjanie a udržiavanie kontaktov s médiami,
 • vysvetľovanie platnej metodiky a informovanie o aktuálnych zmenách a revíziách údajov,
 • informovanie používateľov štatistiky o aktivitách, produktoch a službách úradu, možnostiach a obmedzeniach prístupu k údajom.

Prvé zverejnenie údajov

Dôležitou zásadou šírenia informácií pre verejnosť je včasná informovanosť o mieste a čase dostupnosti štatistických informácií a ďalších produktov, o ich rozsahu a obsahu. Pre zabezpečenie tejto zásady sa pravidelne vydáva Kalendár prvého zverejnenia údajov, ktorý je vystavený na internetovom portáli úradu.

Zásady prvého zverejnenia a Kalendár prvého zverejnenia údajov

Zásady prvého zverejnenia sa vzťahujú na:

 • údajové kategórie vyplývajúce zo zásad Špeciálneho štandardu Medzinárodného menového fondu (ďalej len MMF) pre šírenie údajov, ktoré sú uvedené v Kalendári prvého zverejnenia údajov(ďalej len Kalendár),
 • údajové kategórie, o ktoré je zvýšený záujem verejnosti a sú uvedené v Kalendári,
 • základné výsledky z osobitných zisťovaní a cenzov (napr. zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov, Štrukturálneho cenzu fariem),
 • údaje zisťované a spracované podľa osobitných zmlúv s Eurostatom,
 • publikačné výstupy obsahujúce štatistické informácie o ekonomickom, sociálnom a demografickom vývoji za kľúčové ukazovatele,
 • ďalšie informácie a údaje, resp. výstupy, na základe rozhodnutia predsedu úradu.

Prvé zverejnenie sa vykonáva prostredníctvom informatívnej správy alebo tlačovej besedy. Pritom platí základná zásada, že všetci používatelia majú nárok na poskytnutie informácií v rovnakom čase. Pri prvom zverejnení prostredníctvom tlačovej besedy sú materiály v tlačenej forme odovzdané účastníkom pred jej začatím (nie skôr ako o 9.00 h). Zároveň sú vystavené na internetovom portáli úradu.

Výsledky štatistických zisťovaní sú do okamihu prvého zverejnenia pod embargom. Vo výnimočných prípadoch je možné poskytnúť údaje pred prvým zverejnením na pracovné účely štátnej inštitúcii za zmluvne špecifikovaných podmienok, v súlade s Nariadením EP a Rady č. 223/2009 (čl. 9 a čl. 11) v znení neskorších predpisov a Kódexom postupov pre európsku štatistiku (zásada č. 6). Zmluva musí obsahovať záväzok odberateľa neposkytnúť predmetné údaje žiadnej tretej strane do termínu zverejnenia údajov úradom. Prednostný prístup zo strany akéhokoľvek externého používateľa k štatistikám pred ich zverejnením je limitovaný, kontrolovaný a zverejňovaný na internetovom portáli úradu.

ŠÚ SR poskytuje vybrané údaje pred prvým zverejnením s embargom 30 minút tlačovým agentúram zo SR, resp. zo zahraničia.

Publikácie obsahujúce informácie, na ktoré sa vzťahujú zásady prvého zverejnenia a zatiaľ neboli zverejnené formou informatívnej správy, tlačovej besedy alebo internetového portálu úradu, je možné poskytovať záujemcom až po termíne prvého zverejnenia údajov.

Kalendár obsahuje termíny publikovania údajov vybraných údajových kategórií, ktoré vychádzajú zo zásad Špeciálneho štandardu MMF pre šírenie údajov. K týmto kategóriám patria hrubý domáci produkt (HDP), indexy spotrebiteľských cien, indexy cien priemyselných výrobcov, priemyselná produkcia, zahraničný obchod, zamestnanosť a nezamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl, priemerná mesačná mzda zo štvrťročného výkazníctva. Údajové kategórie sú rozšírené o ukazovatele, o ktoré je zvýšený záujem používateľov (napr. vývoj jadrovej a čistej inflácie, vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien, priemerné ceny pohonných látok v SR, stavebná produkcia, indexy ostatných cien výrobcov, mesačné údaje o zamestnanosti a mzde vo vybraných odvetviach podľa štatistického výkazníctva, tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach, výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu, tržby vo vnútornom obchode). Rozsah údajových kategórií v rámci režimu prvého zverejnenia je možné priebežne rozširovať.

Kalendár je prístupný na internetovom portáli úradu v časti Produkty; obsahuje termíny zverejnenia na najbližšie 4 mesiace. Termíny sú stanovené ako presné dátumy zverejnenia. Čas zverejnenia je stanovený na 9.00 h.

Zmenu stanoveného dátumu zverejnenia je možné vykonať len výnimočne, zo zvlášť závažných dôvodov. O zmene termínu je verejnosť informovaná prostredníctvom internetového portálu najneskôr do konca pracovného týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom je stanovený termín zverejnenia podľa Kalendára.

Termíny poskytovania údajov, ktoré nie sú riadené zásadami prvého zverejnenia a Kalendárom, sú určené termínmi vydania publikácií úradu, harmonogramom aktualizácie údajov vo verejnej báze dát a harmonogramami automatizovaného spracovania štatistických zisťovaní.

Edičný program a prvé zverejnenie

Na zabezpečenie informovanosti verejnosti o portfóliu publikácií úrad zostavuje edičný program na príslušný rok. V prípade potreby úrad vydáva publikácie aj nad rámec edičného programu.

Edičný program, zverejnený na internetovom portáli úradu v časti Produkty/Katalóg publikácií, poskytuje prehľad všetkých publikácií, ktoré úrad plánuje vydať v príslušnom roku. V predložených tituloch sa zverejňujú výsledky štatistických zisťovaní a cenzov, pričom sa zohľadňujú aktuálne potreby používateľov štatistiky. Edičný program obsahuje stručné anotácie ku všetkým publikáciám, spôsob zverejnenia a objednávania, periodicitu vydávania, ako aj informácie o databázach úradu. Pri zostavovaní edičného programu sa zaraďujú aj nové tituly s pridanou hodnotou (obsahujúce analytické texty, vizualizácie dát, porovnávania údajov).

Základné formy zverejňovania a poskytovania štatistických informácií:

 • šírenie informácií prostredníctvom internetového portálu úradu,
 • produkty v tlačenej forme,
 • poskytovanie informácií na základe požiadaviek používateľov (listom, e-mailom, prostredníctvom elektronických služieb, telefonicky, osobne),
 • komunikácia s verejnosťou (tlačové besedy, články a rozhovory pre printové a ostatné médiá), pracovné stretnutia s používateľmi štatistických informácií.

Pri zverejňovaní, šírení a poskytovaní štatistických informácií používateľom je zabezpečená ochrana dôverných údajov v zmysle Zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (pdf - 127 kB),, v znení neskorších predpisov a Zásad aplikácie ochrany dôverných štatistických údajov.

Šírenie informácií prostredníctvom internetového portálu úradu

Zverejňovanie na internetovom portáli úradu (www.statistics.sk) predstavuje prioritnú formu šírenia štatistických informácií.

Prostredníctvom internetového portálu sú dostupné:

 • informatívne správy, aktuality,
 • údaje a metaúdaje z verejných databáz,
 • publikácie,
 • metodika a metaúdaje,
 • kľúčové dokumenty úradu, legislatíva a informácie o verejnom obstarávaní,
 • elektronické služby úradu,
 • ďalšie informácie úradu.

V prípade zverejnenia nesprávnych údajov na internetovom portáli úradu, údaje bezodkladne spresňuje gestor s poznámkou. Vedie tiež evidenciu o zverejnení nesprávnych údajov a o spôsobe ich spresnenia. Pri opravách na internetovom portáli je potrebné zvážiť dôležitosť opravovaného údaja. V závažných prípadoch je potrebné informovať verejnosť o tejto skutočnosti v aktualitách na internetovom portáli a prostredníctvom hovorcu úradu.

Informatívne správy, aktuality

Informatívne správy a aktuality slúžia na prvé zverejnenie údajov, informovanie o mimoriadnych štatistických zisťovaniach a cenzoch, o vydaní zaujímavej publikácie, zmenách metodiky, revíziách údajov a pod. Informatívne správy sú zverejňované na internetovom portáli úradu vo vopred stanovený deň, vždy o 9.00 h.

Podľa frekvencie vydávania sa členia na pravidelné a nepravidelné. Pravidelné informatívne správy sa vydávajú s týždennou, mesačnou alebo štvrťročnou periodicitou. Slúžia na prvé zverejnenie údajov v termínoch podľa Kalendára. Nepravidelné informatívne správy slúžia na zverejnenie prvých výsledkov nepravidelných štatistických zisťovaní a cenzov, na informovanie o vydaní zaujímavej publikácie, o zmenách metodiky, revíziách údajov a pod.

Publikácie

Publikácie sa vydávajú v základných publikačných radoch:

 • súborné publikácie
 • tematické publikácie (vydávajú vecne príslušné útvary a gestorsky určené pracoviská ŠÚ SR v krajoch z jednotlivých úsekových štatistík, vrátane odvetvových ročeniek)
 • klasifikácie, číselníky (ak sú vydané ako publikácie)
 • ostatné publikácie, vrátane informačno-propagačných materiálov

Publikácie sa vydávajú v mesačnej, štvrťročnej, polročnej, ročnej a dvojročnej periodicite, prípadne jednorazovo, v súlade s edičným programom. Výber titulov vydávaných dvojjazyčne sa určuje v závislosti od druhu a charakteru publikácie. Pre zverejňovanie publikácií na internetovom portáli sú stanovené povinné formáty. Základným formátom je Portable Document Format (.pdf) vo verzii 1.3 až 1.5. Ako doplnkový formát sa môže použiť Office Open XML (.docx), Open Document Format (.odt), Microsoft Excel File Format (.xlsx), Open Document Format (.ods) v komprimovanej forme ZIP (.zip) vo verzii 2.0.

Publikácie ŠÚ SR sú v termíne vydania vystavené na internetovom portáli. Výnimkou sú Štatistická ročenka SR, ktorá sa vystavuje na internetovom portáli osem mesiacov po vydaní (v súlade so zmluvou s vydavateľom) a časopis Slovenská štatistika a demografia, ktorý sa vystavuje v termíne vydania nasledujúceho čísla.

Súčasťou publikácií (okrem publikácií informačno-propagačného charakteru) sú metodické vysvetlivky a metaúdaje, obsahujúce základné charakteristiky publikovaných údajov a definície základných ukazovateľov. V základných charakteristikách sa uvádzajú informácie potrebné pre správnu interpretáciu údajov a posúdenie ich vhodnosti pre účely používateľa (zdroj údajov, spôsob zisťovania, metódy zostavovania údajov, vrátane dopočtov, zmeny metodiky, upozornenie na predbežný charakter údajov a časové obdobie, ktorého sa spätné spresnenie údajov môže dotknúť a pod.)

Vo vybraných mesačných publikáciách sa spresnenie publikovaných údajov za jednotlivé mesiace posledného štvrťroka vykoná po skončení štvrťroka na základe štvrťročných výkazov (príp. ročných) a dodatočne nahlásených opráv. Spresnenie publikovaných údajov za jednotlivé mesiace predchádzajúcich štvrťrokov sa vykoná po skončení štvrťroka (napr. ak sa v priebehu 3. štvrťroka zistí, že je potrebné spresniť publikované údaje za január až jún, spresnenie sa vykoná po skončení 3. štvrťroka, resp. zároveň so spresnením údajov za jednotlivé mesiace 3. štvrťroka).

Priemyselná produkcia očistená o vplyv počtu pracovných dní sa aktualizuje každý mesiac od začiatku časového radu, resp. roka. Sezónne očistené údaje sú aktualizované za celú dĺžku časového radu pridaním ďalšieho obdobia. Údaje zahraničného obchodu sa aktualizujú každý mesiac od začiatku roka.

Ak sa v publikácii vyskytne nesprávny údaj, autor spresní údaj formou opravného lístka (errata), ktorý obsahuje pôvodný údaj a údaj správny. Ak sa nesprávny údaj vyskytne v publikácii vystavenej na internetovom portáli úradu, opravný lístok sa zverejní v rámci anotácie príslušného titulu. V prípade publikácie v tlačenej forme, ak sa chyba zistí pred oficiálnym termínom vydania, vloží sa opravný lístok pred titulný list alebo na stranu, kde je uvedený nesprávny údaj. Ak sa chyba zistí dodatočne, opravný lístok sa vkladá do najbližšieho čísla vydania titulu, resp. priamo zašle zákazníkovi.

Produkty v tlačenej forme

Okrem elektronickej formy úrad vydáva vybrané produkty aj v tlačenej forme, napr. časopis Slovenská štatistika a demografia, informačno-propagačné publikácie a materiály, výstupné materiály z osobitných zisťovaní, publikácie na základe objednávky zákazníka. Zákazník má možnosť objednať si tlač publikácie úradu, pričom cena sa určí podľa Cenníka služieb ŠÚ SR, v závislosti od farebnosti, formátu, grafickej úpravy obálky publikácie a požadovaného počtu výtlačkov.

Poskytovanie informácií na základe požiadaviek používateľov

Požiadavkou je akákoľvek žiadosť o poskytnutie štatistických informácií, ktorými môžu byť číselné údaje, metaúdaje, metodické vysvetlivky, iné informácie spojené s údajmi, ako aj poskytnuté konzultácie.

Listom sa vybavujú v prevažnej miere požiadavky, ktoré majú charakter dokladu alebo sú svojim obsahom dôležitým dokumentom v odbornej práci žiadateľa.

E-mailom sa vybavujú požiadavky, ktoré úrad dostane touto formou, ako aj ďalšie (napr. požiadavky doručené poštou) v prípade, ak je známa elektronická adresa a zákazník akceptuje odpoveď e-mailom.

Prostredníctvom systému elektronických služieb na internetovom portáli úradu (Modul podaní) sa zabezpečuje externá a interná komunikácia v procese vybavovania požiadaviek na štatistické informácie. Používateľ podáva žiadosť o informácie, sleduje jej vybavovanie priamo na internetovom portáli úradu, až po prevzatie odpovede. Informácie o pracovných postupoch pri zadávaní a vybavovaní požiadaviek na štatistické informácie prostredníctvom elektronických služieb obsahuje Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie, dostupná na internetovom portáli úradu v časti Služby/Informačný servis.

Poskytovanie štatistických informácií na základe telefonických žiadostí vybavujú spravidla zamestnanci útvarov poskytujúcich informačné služby a hovorca úradu.

Poskytovanie súborov anonymizovaných mikroúdajov na vedecké účely sa riadi Pokynmi pre prácu s dôvernými štatistickými údajmi, ktoré sú zverejnené na internetovom portáli úradu v časti Služby/Informačný servis. Žiadateľ, ktorý preukáže, že vykonáva vedeckú činnosť a poskytnuté údaje využije iba v rámci výkonu tejto činnosti, predloží požiadavku vo forme vyplneného Formulára výskumného návrhu, (k dispozícii na internetovom portáli úradu v časti Služby/Informačný servis). Po schválení požiadavky poradou vedenia úradu útvar informačných služieb ústredia ŠÚ SR vypracuje návrh zmluvy, zabezpečí uzavretie zmluvy s odberateľom a poskytnutie údajov. Prístup k anonymizovaným mikroúdajom na vedecké účely je možný aj prostredníctvom safe-centra v budove ústredia úradu, na základe uzatvorenej zmluvy.

Ak úrad nemá požadované údaje k dispozícii alebo spracovanie požiadavky je vysoko náročné na kapacitné a technické možnosti vecne príslušného útvaru, požiadavka sa zamietne s uvedením dôvodu.

V prípade poskytnutia informácií za úhradu, cena sa určí v súlade s Cenníkom služieb ŠÚ SR (k dispozícii na internetovom portáli úradu, v časti Služby/Informačný servis). V prípade, ak sa poskytované informácie zasielajú poštou a fakturujú, poštovné sa uvedie osobitnou položkou a započíta sa do celkovej sumy.

Komunikácia s verejnosťou

Pre komunikáciu s verejnosťou, s dôrazom na médiá, je vytvorené jedno komunikačné centrum, ktoré reprezentuje hovorca ŠÚ SR, ktorý koordinuje a zabezpečuje styk s médiami, vrátane tlačových besied úradu. Komunikáciu s verejnosťou, s dôrazom na zákazníkov, zabezpečujú útvary informačných služieb v ústredí úradu a pracoviskách v krajských mestách a vecne príslušné útvary ŠÚ SR.

Kontakt s používateľmi

Popri odbornej zdatnosti zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s používateľmi, sa uplatňuje korektný prístup, ústretovosť, hľadanie možností a zdrojov na zodpovedanie požiadaviek, prípadne schopnosť poradiť aj v otázkach, ktoré sa netýkajú priamo štatistiky.

Spôsoby komunikácie s používateľmi:

 • tlačové besedy s predstaviteľmi printových a elektronických médií a tlačových agentúr
 • tematické besedy s finančnými a bankovými analytikmi a s novinármi odborných ekonomických časopisov, ktoré umožňujú detailnejšiu komunikáciu a výklad vývojových tendencií, metodických zmien, dôvodov revízií údajov a pod.
 • konferencie a workshopy zamerané na odborné a aktuálne štatistické témy
 • plánované stretnutia zamestnancov vecne príslušných útvarov a pracovísk úradu v krajoch s vybranými používateľmi štatistických informácií z rôznych odborných a vedeckých oblastí, ako aj s potenciálnymi používateľmi štatistických informácií (napr. študenti stredných a vysokých škôl)
 • kontakty odborných zamestnancov úradu s odborníkmi v príslušných oblastiach v pracovnom styku (napr. so zástupcami bánk, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov, akademickej obce, výskumných ústavov, podnikateľskej sféry)
 • stretnutia so zástupcami spravodajských jednotiek zamerané na informácie a inštruktáže podľa okruhov štatistických zisťovaní
 • návštevy zákazníkov v útvaroch poskytujúcich informačné služby (poradenskú službu vykonávajú zamestnanci týchto útvarov, v osobitných prípadoch sa ku konzultáciám prizývajú aj zamestnanci vecne príslušných útvarov)
 • návštevy a využívanie služieb knižnice; pre externých návštevníkov sú k dispozícii prezenčné výpožičky publikácií a študovňa
 • získavanie spätnej väzby pomocou prieskumu zameraného na spokojnosť zákazníkov s úrovňou poskytovaných produktov a služieb úradu; prieskum zabezpečuje útvar štatistických produktov a služieb formou on-line dotazníka v dvojročných intervaloch, v spolupráci so útvarom informatiky a Infostatom.
 • monitorovanie dôveryhodnosti úradu vo verejnosti, prieskum sa realizuje prostredníctvom nezávislej externej agentúry spravidla v 2-ročnej periodicite

Poskytovanie produktov a služieb bezplatne a za úhradu

Zákon o štátnej štatistike č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 31, odseky 1) a 2) vymedzujú okruh príjemcov, ktorým sa poskytujú štatistické informácie v dohodnutom rozsahu, lehote a periodicite bezplatne. Okrem týchto prípadov je podľa odseku 3) zákona úrad oprávnený poskytovať štatistické informácie získané štatistickým zisťovaním za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi, a to každému, kto o ne požiada.

Bezplatne sa poskytujú tieto produkty a služby:

 • informácie zverejňované na internetovom portáli úradu,
 • materiály na tlačové besedy, ponukové materiály (napr. edičný program), rôzne informačno-propagačné materiály zamerané na konkrétne aktivity a nové produkty a služby úradu,
 • niektoré publikácie a časopis v jednom výtlačku vybranému okruhu príjemcov podľa rozhodnutia vecne príslušných útvarov,
 • výstupy na základe štandardných požiadaviek zákazníkov, vrátane metodických informácií, ak príprava nepresiahne jednu hodinu,
 • štandardné informácie poskytované Eurostatu, ministerstvám a ostatným ústredným orgánom, Národnej banke Slovenska, medzinárodným orgánom a organizáciám, orgánom miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,
 • výbery z Registra organizácií poskytované na vyžiadanie ministerstvám a ostatným ústredným orgánom, Národnej banke Slovenska, orgánom miestnej štátnej správy a samosprávy,
 • neštandardné štatistické výstupy, vrátane metaúdajov a metodických informácií, napr. pre nevyhnutné potreby riadiacej sféry, na základe povinnosti vyplývajúcej z uznesení vlády SR alebo medzinárodných zmlúv; berie sa pritom do úvahy náročnosť ich spracovania a kapacitné možnosti vecne príslušného útvaru,
 • metodicko-poradenské služby používateľom štatistických informácií v útvaroch poskytujúcich informačné služby
 • využívanie služieb knižnice úradu,
 • telefonické zodpovedanie otázok týkajúcich sa štatistických informácií, vrátane metodických informácií (ak zodpovedanie požadovaných informácií vyžaduje dlhší čas, je potrebné informovať žiadateľa o podaní žiadosti v písomnej alebo elektronickej forme).

Medzi produkty a služby za úhradu patria:

 • neštandardné výstupy na základe požiadaviek zákazníkov, ktorých príprava presahuje jednu hodinu; týka sa výstupov zo spracovania štatistických formulárov, ktoré nie sú zverejnené na internetovom portáli úradu a v publikáciách; ide o rozšírený okruh ukazovateľov, podrobnejšie triedenie, napr. podľa ekonomických činností, regiónov, druhu vlastníctva, právnej formy a pod.,
 • výbery z Registra organizácií prostredníctvom úradu alebo Infostatu, poskytované na základe objednávky,
 • poskytovanie súborov anonymizovaných mikroúdajov na vedecké účely, podľa Smernice o ochrane dôverných štatistických údajov SME-1/2015,
 • publikácie poskytované na základe objednávky alebo priamym predajom

Cenová politika

V rámci úradu sa uplatňuje jednotná cenová politika. Ceny produktov a služieb sú pre všetkých používateľov rovnaké. V prípade spracovania údajov veľkého rozsahu je možné poskytnúť zľavu. Platba je možná prevodným príkazom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti.

Vzhľadom na to, že všetky činnosti úradu počnúc zisťovaním, cez spracovanie a šírenie informácií sú hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu, platí zásada, že v cene nie je zohľadnená cena za samotnú štatistickú informáciu.

Ceny preto vyjadrujú náklady na služby spojené s prípravou štatistických informácií pre zákazníka. Ide o čas potrebný na spracovanie údajov, spotrebovaný materiál, tlač a tlačiarenské služby, náklady spojené s distribúciou (napr. poštovné, zasielateľské služby), odborné a programátorské práce pri zabezpečovaní výberov z interných databáz a neštandardných spracovaní, dodanie informácií na špeciálnom médiu, v požadovanom dátovom formáte a pod.

Marketing

V podmienkach úradu ako ústredného orgánu štátnej správy, cieľom marketingu je identifikovať a čo najlepšie uspokojiť existujúce a očakávané požiadavky zákazníkov. Ide o budovanie vzťahov s používateľmi a širokou verejnosťou, zisťovanie ich potrieb, ktoré sa zohľadnia pri tvorbe nových produktov štátnej štatistiky.

Autorské práva a licenčné zmluvy

Podľa právnej úpravy Európskej únie sa autorské práva vzťahujú nielen na štatistické publikácie ako diela, ale aj na rôzne druhy informácií zo štatistických databáz vytvorených štatistickými úradmi. Zároveň majú byť vydávané publikácie chránené autorským zákonom. Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov neupravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, použitím a šírením štatistických publikácií, upravuje však vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.

Autorský zákon umožňuje šíriť databázy:

 • udelením súhlasu autora na používanie jej obsahu v rozsahu udeleného súhlasu, bez povinnosti uhradiť autorovi odmenu,
 • udelením súhlasu autora na používanie jej obsahu v rozsahu udeleného súhlasu, s povinnosťou uhradiť autorovi odmenu,
 • bez súhlasu autora na ďalšie používanie databázy oprávnenými používateľmi, bez povinnosti uhradiť autorovi odmenu

Úrad môže uzavrieť licenčné zmluvy v písomnej forme, ktorých predmetom musí byť spôsob použitia databáz, rozsah a doba trvania licencie, odmena alebo spôsob jej určenia, ak sa nedohodne bezplatné poskytnutie licencie. Licencia môže byť výhradná, t. j. udelí sa iba jednému konečnému používateľovi bez možnosti ďalšieho udelenia licencie aj tretej osobe alebo nevýhradná, t. j. môže sa udeliť aj viacerým používateľom.


/wps/portal/ext/services/infoservis/principles Princípy zverejňovania a poskytovania štatistických informácií Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0MR0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Informačný servis /Princípy zverejňovania a poskytovania štatistických informácií