Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Edičný program

Edičný program

Posledná aktualizácia: 05.03.2021
Dátum publikovania: 22.12.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Kód publikácie:

V Edičnom programe 2021 nájdete základné informácie o vydávaných tituloch, termíny vydania, periodicitu a jazykovú verziu. Všetky publikácie sú k dispozícii na stiahnutie na internetovom portáli úradu www.statistics.sk

V roku 2021 úrad plánuje vydať 47 titulov v mesačnej, štvrťročnej a ročnej periodicite. Do edičného programu boli zaradené nové publikácie Štatistika v súvislostiach - Hlavné trendy vývoja úmrtnosti v roku 2020 a Bytová výstavba v rokoch 2010 - 2020. K zaujímavým zdrojom informácií budú patriť tituly Ženy a muži v SR 2021 a Štatistika v regiónoch - Kraje v číslach v roku 2020. Z edičného programu boli vyradené dlhšie obdobie vydávané ročné publikácie ako napríklad Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch; Príjmy, výdavky súkromných domácností v SR. Údaje z ich obsahu však budú zverejňované vo forme nových, resp. iných už existujúcich produktov. Mesačná publikácia Zahraničný obchod SR bude nahradená novými údajmi v databáze DATAcube.

 

Kalendár zverejňovania publikácií 1. polroku 2021


Kalendár obsahuje termíny zverejňovania publikácii naplánovaných v edičnom programe. Termíny, ktoré nie sú uvedené ako presný dátum publikovania budú upresnené.


Dátum zverejnenia Názov publikácie Vydanie Štatistická oblasť
Január
8.1. Konjunkturálne prieskumy 12/2020 makroekonomické štatistiky
8.1. Indexy cien v zahraničnom obchode 10/2020 makroekonomické štatistiky
13.1. Zahraničný obchod SR 10/2020 makroekonomické štatistiky
14.1. Aktuálne údaje o doprave 11/2020 odvetvové štatitiky
15.1. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 11/2020 odvetvové štatitiky
22.1. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 11/2020 odvetvové štatitiky
27.1. Indexy cien stavebných prác 12/2020 makroekonomické štatistiky
27.1. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 12/2020 makroekonomické štatistiky
27.1. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 12/2020 makroekonomické štatistiky
28.1. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2020 2020 regionálne štatistiky
29.1. Indexy spotrebiteľských cien v SR 12/2020 makroekonomické štatistiky
29.1. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl SR 3Q/2020 demografia a socialne štatistiky
Február
10.2. Konjunkturálne prieskumy 1/2021 makroekonomické štatistiky
15.2. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 12/2020 odvetvové štatistiky
15.2. Zahraničný obchod SR 11/2020 makroekonomické štatistiky
15.2. Aktuálne údaje o doprave 12/2020 odvetvové štatistiky
19.2. Spotrebiteľský barometer I./2021 makroekonomické štatistiky
22.2. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 12/2020 odvetvové štatistiky
26.2. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 1/2021 makroekonomické štatistiky
26.2. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 1/2021 makroekonomické štatistiky
26.2. Indexy spotrebiteľských cien v SR 1/2021 makroekonomické štatistiky
26.2. Indexy cien v zahraničnom obchode 11/2020 makroekonomické štatistiky
Marec
1.3. Slovenská štatistika a demografia 1/2021 demografia a socialne štatistiky
5.3. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 4Q/2020 odvetvové štatistiky
10.3. Konjunkturálne prieskumy 2/2021 makroekonomické štatistiky
15.3. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 1/2021 odvetvové štatistiky
16.3. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR 4Q/2020 súborné štatistiky
do 19.3. Zahraničný obchod SR 12/2020 makroekonomické štatistiky
22.3. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 1/2021 odvetvové štatistiky
26.3. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 2/2021 makroekonomické štatistiky
26.3. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 2/2021 makroekonomické štatistiky
26.3. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR 2020 demografia a socialne štatistiky
30.3. Indexy spotrebiteľských cien v SR 2/2021 makroekonomické štatistiky
31.3. Indexy cien v zahraničnom obchode 12/2020 makroekonomické štatistiky
31.3. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 4Q/2020 odvetvové štatistiky
31.3. My v číslach – Pohyb obyvateľstva 2020 demografia a socialne štatistiky
31.3. Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR 2020 odvetvové štatistiky
31.3. Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2020 2020 odvetvové štatistiky
Apríl
9.4. Konjunkturálne prieskumy 3/2021 makroekonomické štatistiky
15.4. Slovenská štatika a demografia 2/2021 demografia a socialne štatistiky
15.4. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 2/2021 odvetvové štatistiky
20.4. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 2/2021 odvetvové štatistiky
28.4. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR 1Q/2021 makroekonomické štatistiky
28.4. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 3/2021 makroekonomické štatistiky
28.4. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 3/2021 makroekonomické štatistiky
30.4. Indexy spotrebiteľských cien v SR 3/2021 makroekonomické štatistiky
30.4. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl SR 4Q/2020 demografia a socialne štatistiky
do 30.4. Indexy cien v zahraničnom obchode 1/2021 makroekonomické štatistiky
do 30.4. Správa o hospodárskom vývoji v krajoch 2020 súborné publikácie
do 30.4. My v číslach – zahraničné sťahovanie 2020 2020 demografia a socialne štatistiky
Máj
do 15.5. Konjunkturálne prieskumy 4/2021 makroekonomické štatistiky
do 15.5. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 3/2021 odvetvové štatistiky
20.5. Spotrebiteľský barometer 2/2021 makroekonomické štatistiky
21.5. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 3/2021 odvetvové štatistiky
do 31.5. Indexy spotrebiteľských cien v SR 4/2021 makroekonomické štatistiky
do 31.5. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 4/2021 makroekonomické štatistiky
do 31.5. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 4/2021 makroekonomické štatistiky
do 31.5. Indexy cien v zahraničnom obchode 2/2021 makroekonomické štatistiky
do 31.5. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 1Q/2021 odvetvové štatistiky
Jún
7.6. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 1Q/2021 odvetvové štatistiky
do 15.6. Konjunkturálne prieskumy 5/2021 makroekonomické štatistiky
do 15.6. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 4/2021 súborné publikácie
do 15.6. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR 1Q/2021 odvetvové štatistiky
do 25.6. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 4/2021 odvetvové štatistiky
do 30.6. Indexy spotrebiteľských cien v SR 5/2021 makroekonomické štatistiky
do 30.6. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 5/2021 makroekonomické štatistiky
do 30.6. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 5/2021 makroekonomické štatistiky
do 30.6. Indexy cien v zahraničnom obchode 3/2021 makroekonomické štatistiky/wps/portal/ext/products/publikacie/catalogue Edičný program Z6_Q7I8BB1A0ORL00IB21H4CK38V7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Edičný program 2021