Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár zverejňovania publikácií v roku 2022
Print Mail PDF TW FB WA

Kalendár zverejňovania publikácií v roku 2022

Posledná aktualizácia: 14.01.2022 | Počet zobrazení: 7692

Kalendár obsahuje termíny zverejňovania publikácii naplánovaných v edičnom programe. Termíny, ktoré nie sú uvedené ako presný dátum publikovania budú upresnené.


Dátum zverejnenia Názov publikácie Vydanie Štatistická oblasť
Január
10.1. Konjunkturálne prieskumy 12/2021 makroekonomické štatistiky
14.1. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 11/2021 odvetvové štatitiky
19.1. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2020 2021 regionálne štatistiky
21.1. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 11/2021 odvetvové štatitiky
27.1. Indexy cien stavebných prác 4Q/2021 makroekonomické štatistiky
27.1. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 12/2021 makroekonomické štatistiky
27.1. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 12/2021 makroekonomické štatistiky
31.1. Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 10/2021 makroekonomické štatistiky
31.1. Indexy spotrebiteľských cien v SR 12/2021 makroekonomické štatistiky
31.1. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl SR 3Q/2021 demografia a sociálne štatistiky
Február
10.2. Konjunkturálne prieskumy 1/2022 makroekonomické štatistiky
15.2. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 12/2021 odvetvové štatistiky
18.2. Spotrebiteľský barometer 1/2022 makroekonomické štatistiky
24.2. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 12/2021 odvetvové štatistiky
28.2. Indexy cien v zahraničnom obchode 11/2021 makroekonomické štatistiky
28.2. Slovenská štatistika a demografia 1/2022 demografia a sociálne štatistiky
Marec
10.3. Konjunkturálne prieskumy 2/2022 makroekonomické štatistiky
11.3. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 4Q/2021 odvetvové štatistiky
15.3. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 1/2022 odvetvové štatistiky
18.3. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR 4Q/2021 súborné štatistiky
31.3. Indexy cien v zahraničnom obchode SR 12/2021 makroekonomické štatistiky
31.3. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR 2021 demografia a sociálne štatistiky
31.3. My v číslach – Pohyb obyvateľstva 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
Apríl
7.4. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 4Q/2021 odvetvové štatistiky
11.4. Konjunkturálne prieskumy 3/2022 makroekonomické štatistiky
14.4. Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR 2021 odvetvové štatistiky
14.4. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 2/2022 odvetvové štatistiky
14.4. Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2021 2021 odvetvové štatistiky
14.4. Slovenská štatistik a demografia 2/2022 demografia a sociálne štatistiky
29.4. My v číslach – zahraničné sťahovanie 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
29.4. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR 4Q/2021 demografia a sociálne štatistiky
do 29.4. Integrované zisťovanie fariem 2020 - komplexné výsledky 2020 odvetvové štatistiky
do 29.4. Integrované zisťovanie fariem 2020 - typológia fariem 2020 odvetvové štatistiky
Máj
2.5. EU SILC 2021 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia 2021 demografie a sociálne štatistiky
10.5. Konjunkturálne prieskumy 4/2022 makroekonomické štatistiky
13.5. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 3/2022 odvetvové štatistiky
20.5. Spotrebiteľský barometer 2/2022 makroekonomické štatistiky
Jún
7.6. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 1Q/2022 odvetvové štatistiky
10.6. Konjunkturálne prieskumy 5/2022 makroekonomické štatistiky
13.6. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 1Q/2022 odvetvové štatistiky
15.6. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 4/2022 odvetvové štatistiky
Júl
11.7. Konjunkturálne prieskumy 6/2022 makroekonomické štatistiky
15.7. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 5/2022 odvetvové štatitiky
15.7. Slovenská štatistika a demografia 3/2022 demografia a sociálne štatistiky
29.7. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2021 2021 súborné štatistiky
29.7. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR 1Q/2021 demografia a sociálne štatistiky
do 29.7. Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.5.2022 2022 odvetvové štatitiky
August
15.8. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 6/2022 odvetvové štatistiky
19.8 Spotrebiteľský barometer 3/2022 makroekonomické štatistiky
September
7.9. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 2Q/2022 odvetvové štatistiky
13.9. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 2Q/2022 odvetvové štatistiky
16.9. Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov 2021 odvetvové štatistiky
Október
14.10. Slovenská štatistika a demografia 4/2021 demografia a sociálne štatistiky
31.10. Slovenská republika v číslach 2022 2021 súborné publikácie
31.10. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR 2Q/2022 demografia a sociálne štatistiky
31.10. Štatistika v súvislostiach - Hlavné trendy vývoja rozvodovosti v SR 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
November
15.11. Ročenka priemyslu SR 2022 2021 odvetvové štatistiky
15.11. Ročenka stavebníctva SR 2022 2021 odvetvové štatistiky
16.11. Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2020 (podľa metodiky ESSPROS) 2020 demografia a socialne štatistiky
18.11. Spotrebiteľský barometer 4/2022 makroekonomické štatistiky
30.11. Ženy a muži v SR 2022 2021 životné podmienky
30.11. Krajské mesto Košice 2021 2021 regionálne štatistiky
30.11. Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2017 - 2021 2021 životné prostredie
30.11. Príjmy, výdavky súkromných domácností v SR (analytická publikácia) 2021 demografia a sociálne štatistiky
30.11. Ročenka vedy a techniky v SR 2022 2021 viacstranné štatistiky
30.11. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2022 2022 viacstranné štatistiky
30.11. Štatistická ročenka hl. mesta SR Bratislavy 2022 2021 regionálne štatistiky
30.11. Štatistika v regiónoch - Kraje v číslach v roku 2021 2021 regionálne štatistiky
December
2.12. Spotreba potravín v SR v roku 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
7.12. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 3Q/2022 odvetvové štatistiky
13.12. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 3Q/2022 odvetvové štatistiky
30.12. Odpady v Slovenskej republike za rok 2021 2021 životné prostredie
30.12. Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike 2018 - 2020 2018-2020 viacstranné štatistiky
30.12. Environmentálne účty - Účet materiálnych tokov 2021 2021 život prostredie
30.12. Energetika 2021 2021 viacstranné štatistiky
30.12. Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2022 2021 viacstranné štatistiky
30.12. Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2022 2021 odvetvové štatistiky
do 30.12. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva 2021 odvetvové štatistiky


/wps/portal/ext/products/publikacie/Kalend%C3%A1r%20zverej%C5%88ovania%20publik%C3%A1ci%C3%AD Kalendár zverejňovania publikácií v roku 2022 Z6_VLP8BB1A004J60QJPP4MIJ2K94 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Kalendár zverejňovania publikácií