Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v máji 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj spotrebiteľských cien v máji 2021

Posledná aktualizácia: 15.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 15.06.2021


Májová inflácia po roku opäť prekročila úroveň 2 %, medzimesačne ju zdynamizovali potraviny

Májová inflácia štvrtý mesiac za sebou zvyšovala dynamiku, ceny boli medziročne vyššie o 2,2 %. Medziročne ťahali ceny nahor najmä palivá. Zvýšenie dynamiky ovplyvnil najmä medzimesačný rast cien potravín, najvýraznejšie pri ovocí a zelenine, ktoré však zostali v priemere lacnejšie ako pred rokom.

Rast spotrebiteľských cien v máji bol opäť vyšší ako predošlé mesiace (v apríli bola inflácia na úrovni 1,6 %) a prekonala aj úroveň predošlého roka (v máji 2020 dosiahla 2 %). Medzimesačne sa zvýšili ceny potravín, pričom druhý mesiac bol nárast cien vo všetkých deviatich sledovaných triedach potravinových výrobkov, najvýraznejšie pri ovocí a zelenine (nad 4 %). Napriek tomu, ceny ovocia a zeleniny, ani mäsa a mliečnych výrobkov ešte nedosiahli cenovú úroveň minulého roka.

V medziročnom porovnaní mali zásadný vplyv podobne ako predošlé mesiace vyššie ceny pohonných hmôt (takmer o pätinu) a tabaku.

Spotrebiteľské ceny v máji boli zisťované už štandardným spôsobom, len niekoľko položiek sa zisťovalo náhradne, z iných dostupných zdrojov (webstránky, telefonicky a e-mailom). Umožnilo to postupné uvoľnenie opatrení voči pandémii (otváranie predajní a prevádzok služieb).

Vývoj v máji 2021 v porovnaní s aprílom 2021

Medzimesačný rast cien sa oproti aprílu zrýchlil na 0,8 % (v apríli ceny medzimesačne vzrástli iba o 0,2 %). Rast zaznamenali všetky odbory. Najvýraznejší vplyv na vývoj mali predovšetkým vyššie ceny v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, a to najmä ceny potravín o 1,8 %. Medzimesačne vyššie ceny malo všetkých deväť tried tejto skupiny, najmä však ovocie o 7,7 %, zelenina o 4,8 %, ale tiež chlieb a obilniny o 1,8 % či mäso o 0,5 %. Pokles v rámci odboru bol iba pri cenách nealkoholických nápojov o 0,2 %.

Aj v podielovo najvýznamnejšej zložke - v cenách za bývanie a energie ceny v porovnaní s aprílom rástli o 1,2 %.  Vplyv na to mali vyššie ceny imputovaného nájomného (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 2,9 %, pod jeho zvýšenie sa podpísal rast cien stavebných materiálov. Vzrástli aj ceny na údržbu a opravu obydlia. Ceny energií zostali nezmenené.

K medzimesačnému výsledku prispeli aj vyššie ceny alkoholických nápojov o 0,6 %, najmä piva, v rámci odboru alkoholické nápoje a tabak, ale aj zvýšenie cien obuvi o 1,1 % či v odbore reštaurácie a hotely stravovacie služby o 0,6 % aj ubytovacie služby o 0,4 %. V odbore rekreácia a kultúra rástli ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky o 1,7 %, v skupine novín, kníh a kancelárskych potrieb zaznamenali rast ceny kníh po štyroch mesiacoch poklesu. Rast cien palív a mazadiel (pohonné hmoty) sa zmierňoval aj počas mája, medzimesačne sa ceny zvýšili o 0,3 %.

Okrem poklesu nealko nápojov nižšie ceny zaznamenal v rámci dopravy aj nákup motorových vozidiel o 0,4 %.

Index spotrebiteľských cien sa v máji oproti aprílu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,8 %, v domácnostiach dôchodcov o 1,1 %.

Vývoj v máji 2021 v porovnaní s májom 2020

Medziročná hodnota inflácie v máji, ktorá vzrástla na úroveň 2,2 %, bola aj naďalej ovplyvnená skôr odbormi s nižšou váhou v rámci spotrebného koša. Rast spotrebiteľských cien už tretí mesiac za sebou ovplyvňovali ceny tabakových výrobkov, ktoré boli medziročne vyššie o 16,5 % a aj celý odbor alkoholické nápoje a tabak evidoval vyššie ceny o 7,7 %.

Druhou skupinou, ktorá sa významne podpísala pod hodnotu medziročnej inflácie, boli ceny palív a mazadiel o 23,2 % v rámci odboru doprava. Ceny benzínu a nafty rástli intenzívnejšie v posledných troch mesiacoch, pričom májová medziročná miera zvýšenia cien odrážala okrem postupného rastu cien aj bázický  efekt (pred rokom v máji ceny palív zaznamenali najprudší pokles v dôsledku vrcholiacej prvej vlny pandémie o 22,1 %). Výraznejšie rástli aj váhovo menej významné položky, ako napríklad ceny za údržbu a opravy prostriedkov osobnej dopravy o 4,2 % či za nákup bicyklov o 4,9 %.

V odbore bývanie a energie, ktorý predstavuje najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností spomedzi 12 sledovaných zložiek (odborov) spotrebného koša, došlo po štyroch mesiacoch poklesu k miernemu rastu o 0,1 %.  Zníženie cien elektriny a plynu na začiatku roka bude mať tlmiaci efekt na ceny v odbore po celý rok, ale v máji celkové zvýšenie cien čiastočne ovplyvnil najmä výraznejší rast imputovaného nájomného o 3,9 %. Okrem toho sa zvýšili aj ceny za údržbu a opravu obydlia o 4,1 % či za odvod odpadových vôd o 4 %.

Ceny v najsledovanejšom odbor spotrebného koša, ktorý je druhý v poradí z hľadiska výšky podielu vo výdavkoch domácností – odbor potraviny a nealkoholické nápoje medziročne klesli o 0,8 %. Z deviatich sledovaných zložiek (tried) boli ceny pod úrovňou minulého roka v štyroch - ovocia o 5 %, mäsa o 2,9 %, zeleniny o 2,1 % a mliečnych výrobkov o 0,6 %. Vyššie ceny ako v máji pred rokom boli za chlieb a obilniny, ryby, oleje a tuky. Po troch mesiacoch išli hore aj ceny cukru a cukroviniek.

Vplyv na celkovú úroveň infláciu mali tiež rastúce ceny v rámci odboru vzdelávanie, rástli ceny za sekundárne vzdelávanie o 3,1 %, v reštauráciách a hoteloch stravovacie služby o 3,6 % aj ubytovacie služby o 0,9 %. Z iných odborov sme si viac ako pred rokom priplatili za ostatné zdravotnícke pomôcky o 6,9 %, farmaceutické výrobky o 1,6 % či napríklad aj za audiovizuálnu a fotografickú techniku o 2,3 %, ktorej ceny sa držali dlhodobo v poklese.

Index spotrebiteľských cien sa v máji 2021 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,3 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2 %, za domácnosti dôchodcov o 1,8 %.

Súhrnná miera medziročnej inflácie od začiatku roka 2021

V súhrne za päť mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,4 %. Medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,4 %, za nízkopríjmové domácnosti o 1,3 %, za domácnosti dôchodcov o 1 %.

Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 731 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2021. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.VÝSTUPY K TÉME INFLÁCIA:

PRVÉ ZVEREJNENIE – Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia / CPI) sa zverejňujú približne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia.
Aktuálne: Informatívna správa  (IS) VÝVOJ INDEXOV SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V MÁJI 2021 (referenčné obdobie máj 2021) zverejnená 15. júna je uložená v KATALÓGU INFORMATÍVNYCH SPRÁV. Údaje sú dostupné vo forme tabuliek v databázach DATAcube. a STATdat.  (zoznam konkrétnych datových kociek pod textom IS).

PRVÉ ZVEREJNENIE - Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v krajinách EÚ sú zverejňované mesačne zvyčajne niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o infláciu podľa jednotnej metodiky EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť indexov spotrebiteľských cien medzi krajinami. Spotrebné koše sa čiastočne líšia,  HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložky „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach zložiek.
Aktuálne: Informatívna správa HARMONIZOVANÉ INDEXY SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V MÁJI 2021 bude zverejnená 17. júna 2021 a uložená v KATALÓGU INFORMATÍVNYCH SPRÁV. V rovnaký deň publikuje Eurostat správu o HICP na svojej webovej stránke.

ELEKTRONICKÁ PUBLIKÁCIA - Podrobnejšie dáta k téme CPI obsahuje tematická mesačná publikácia zverejňovaná do 15 dní od prvého zverejnenia údajov. Obsahuje ďalšie indexy a podrobnejšie štruktúry medziročného aj medzimesačného rastu cien ako aj indexy spotrebiteľských cien /životných nákladov pre vybrané sociálne skupiny - pre domácnosti zamestnancov; dôchodcov; pre nízkopríjmové domácností.
Aktuálne: Publikácia INDEXY SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V SR č. 5 2021 bude zverejnená 30. júna 2021 v KATALÓGU PUBLIKÁCIÍ.

Gestor: Riaditeľ odboru cenových štatistík Ing. Štefan Adamec


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v máji 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail