Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2019

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 06.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 06.09.2019

 

 

 

Rast slovenskej ekonomiky znížil tempo a dosiahol 2 %, ovplyvnil to pokles priemyslu a vývozu

Kým na začiatku roka slovenská ekonomika ešte napredovala výrazným tempom, jej vývoj v 2. štvrťroku 2019 už ukázal spomalenie. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) sa síce udržal, ale jeho dynamika oproti 2. štvrťroku 2018 klesla na 2 %. Dynamika rastu v stálych cenách tak klesla o 2,5 p. b. v porovnaní s 2. štvrťrokom 2018. Rast HDP na úrovni pod 2 % bol naposledy zaznamenaný v 3. štvrťroku 2013. Po očistení o sezónne vplyvy sa oproti 1. štvrťroku 2019 reálne zvýšil o 0,5 %.

V bežných cenách sa objem HDP medziročne zvýšil o 4,7 % na 23 718,6 mil. eur.

Hrubý domáci produkt vo 2. štvrťroku 2019

Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi. Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Z vyprodukovaného HDP tvorila pridaná hodnota v 2. štvrťroku 2019 objem 21 304,9 mil. eur a medziročne vzrástla o 2,3 %. Spomedzi desiatich sledovaných zoskupení ekonomických činností takmer všetky zaznamenali rast, z toho väčšina však na nižšej úrovni ako to bolo pred rokom.

Pridaná hodnota medziročne poklesla v odvetví  priemyslu o 0,3 % , ide dlhodobo o jednu z najvýznamnejšia zložiek HDP z hľadiska podielu. Pritom od začiatku minulého roka medziročné indexy priemyslu dosahovali rast od 0,6 % (v 1. štvrťroku 2018) po hodnotu 4,9 % (v 4. štvrťroku 2018). Ďalšia podielovo významná zložka HDP veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel v 2. štvrťroku vzrástla v stálych cenách o 1,5 % (v rovnakom období vlaňajška bol rast 4,5 %).

Celkový medziročný vývoj na úrovni 2 % podporilo odvetvie verejná správa; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc, ktoré vyprodukovalo vyššiu pridanú hodnotu o 6,5 % (pred rokom to bolo 4,6 %). Je to tretia podielovo najsilnejšia zložka HDP.

Mieru rastu podporila aj vyššia dynamika rastu v odvetviach s menším podielom v rámci štruktúry HDP, ide najmä o finančné a poisťovacie činnosti s medziročným rastom v mesiacoch apríl až jún o 7,8 %, činnosti v oblasti nehnuteľností o 5,6 %, informačné a komunikačné činnosti o 4,3 %, pôdohospodárstvo o 3,5 % a stavebníctvo o 1,6 %.

Výber čistých daní z produktov klesol o 0,1 %.

Výdavková metóda

V 2. štvrťroku 2019 bol rast hospodárstva výsledkom domáceho dopytu. Na jeho zvýšení sa podieľala tvorba hrubého kapitálu rastom 11,9 % (v stálych cenách). Tvorba hrubého fixného kapitálu však zaznamenala pokles 3,8 %.

Rástli aj všetky výdavky na konečnú spotrebu, v úhrne sa medziročne zvýšili o 2,5 %. Konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam bola vyššia o 5,7 %, verejnej správy o 4,2 % a domácností o 1,9 %.

Saldo zahraničného obchodu výrobkov a služieb bolo aktívne (vývoz prevyšoval dovoz), avšak zahraničný dopyt vykázal pokles 1,9 %, čo bolo naposledy v 4. štvrťroku 2014. Dovoz výrobkov a služieb bol medziročne vyšší o 0,8 %.

Dôchodková metóda

Z vytvoreného HDP dôchodkovou metódou 1) tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 11 169,6 mil. eur. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2018 vzrástol ich objem o 0,9 %. Odmeny zamestnancov 2) v hodnote 10 064,5 mil. eur sa zvýšili o 10 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu vzrástol o 2,6 % na 2 666,4 mil. eur. Hodnota subvencií bola vyššia o 9,1 % a dosiahla 182 mil. eur.

V 1. polroku 2019 dosiahol nominálny objem vytvoreného HDP 45 513,1 mil. eur. V bežných cenách sa zvýšil medziročne o 5,7 %. V stálych cenách vzrástol o 2,8 %, čo bolo o 1,3 p. b. menej ako v 1. polroku 2018.


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010
1) absolútne hodnoty a údaje o medziročnom vývoji sú z bežných cien
2) odmeny zamestnancov (rezidentov aj nerezidentov) vyplatené rezidentskými zamestnávateľmi
p. b.   percentuálny bod

Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube. [nu0002qs, nu0003qs, nu0004qs, nu0005qs, nu0006qs]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail