Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj hospodárstva SR v júli a za sedem mesiacov roku 2019

Vývoj hospodárstva SR v júli a za sedem mesiacov roku 2019

Posledná aktualizácia: 17.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 17.09.2019

Priemyselná produkcia (PP)  1) v júli medziročne vzrástla o 2,8 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev.2 ovplyvnil rast v ťažbe a dobývaní o 14 %, priemyselnej výrobe o 2,7 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 1,4 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba elektrických zariadení o 36,8 %, výroba strojov a zariadení i.n. o 19,3 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 10,7 %, ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 26,9 % a výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 11,4 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,7 %, výrobe dopravných prostriedkov o 5,8 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 35,4 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 1,5 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 1,4 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s júlom 2018 zvýšila výroba pre medzispotrebu a produkcia predmetov krátkodobej spotreby zhodne o 5,8 % a produkcia investičných prostriedkov o 3,2 %. Nižšia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 6,4 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 1,8 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júli oproti júnu 2019 zvýšila o 0,7 %.

Od začiatku roku vzrástla PP medziročne o 4,6 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,5 %, priemyselnej výrobe o 4 % a v ťažbe a dobývaní o 3 %. 

Tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle v júli v porovnaní s júnom 2019 3) po očistení od sezónnych vplyvov (vrátane vplyvu počtu pracovných dní) klesli o 1,4 %. V júli 2019 v porovnaní s júlom 2018 boli nižšie o 3,6 %. Od začiatku roku oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku vzrástli o 3,6 %.

Stavebná produkcia 4) v júli 2019 dosiahla 514,4 mil. eur a v porovnaní s júlom 2018 sa znížila o 7 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 2 % nižšia ako v júni 2019. Priemerná denná produkcia (23,4 mil. eur) sa pri vyššom počte pracovných dní (o jeden deň) medziročne znížila o 11,2 %.

Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v porovnaní s júlom 2018, znížila o 9,2 % a dosiahla 480,9 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne znížil o 2,3 p. b. na 93,5 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo medziročné zníženie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 13 % na 337 mil. eur a zníženie opráv a údržby o 2,9 % na 128 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 70,1 % (o 3 p. b. menej ako v júli 2018), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 26,6 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s júlom 2018 znížila výstavba na budovách o 1,2 % na 312,5 mil. eur a práce na inžinierskych stavbách sa v priebehu júla znížili o 21,1 % na 168,5 mil. eur. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 65 % a ich podiel sa medziročne zvýšil o 5,4 p. b., práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 35 % produkcie. Produkcia realizovaná v zahraničí sa medziročne zvýšila o 43,2 % na 33,5 mil. eur; z celkového objemu produkcie tvorila 6,5 %.

Stavebná produkcia za sedem mesiacov roku 2019 dosiahla 2 924,7 mil. eur a oproti rovnakému obdobiu roku 2018 sa znížila o 2,3 %.

V stavebných podnikoch v júli oproti júnu boli tržby za vlastné výkony a tovar po zohľadnení sezónnych vplyvov o 1,9 % vyššie. V júli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku sa znížili o 2 %. Od začiatku roku 2019 realizovali tržby za vlastné výkony a tovar v objeme o 2,6 % viac ako za rovnaké obdobie roku 2018.

Tržby za vlastné výkony a tovar 3)predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 5) v júli v porovnaní s júnom v stálych cenách vzrástli o 3,8 %. V júli v porovnaní s júlom 2018 sa zvýšili o 8,7 %. Tržby oproti júlu 2018 vzrástli v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 22,4 %, predaji motorových vozidiel o 7,9 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 6,6 %. Od začiatku roku boli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov medziročne vyššie o 6,3 %.

Vo veľkoobchode 6) tržby za vlastné výkony a tovar v júli oproti júnu 3) vzrástli v bežných cenách o 1,4 %. Oproti rovnakému obdobiu roku 2018 sa zvýšili v bežných cenách o 1 %. Tržby medziročne vzrástli vo veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 13,7 %, veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 9,2 %, veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 8,3 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 2,4 % a v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 1,5 %. Tržby klesli v nešpecializovanom veľkoobchode o 10 %, sprostredkovaní veľkoobchodu o 6,8 % a vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 2,3 %. Za sedem mesiacov tržby medziročne vzrástli o 1,7 %.

V júli v porovnaní s júnom 4)  tržby za vlastné výkony a tovar  maloobchode 7) v stálych cenách klesli o 0,2 %. Medziročne klesli o 0,9 %. Tržby medziročne vzrástli v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 7,1 %, maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 6,2 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 4,7 %, maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 2,7 % a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 1,8 %. Pokles tržieb bol v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 17,5 %, maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 2,9 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 2,3 % a v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 0,1 %. Za sedem mesiacov sa tržby oproti rovnakému obdobiu minulého roku nezmenili.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní sa v júli oproti júnu 3) zvýšili v stálych cenách o 3 %. V júli oproti júlu 2018 vzrástli o 23,7 %. Od začiatku roku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku tržby vzrástli o 10,7 %.

činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa tržby za vlastné výkony a tovar v medzimesačnom 3) porovnaní zvýšili o 1,9 %. Medziročne boli vyššie o 27,5 %. Za sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 tržby vzrástli o 15,3 %.

doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar sa v júli oproti júnu 3) zvýšili v bežných cenách o 2,2 %. V júli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku boli vyššie o 3 %. Najväčší podiel na celkových tržbách mala pozemná doprava a doprava potrubím (52,9 %).

Tržby vyrástli v poštových službách a službách kuriérov o 25,6 %, skladových a pomocných činnostiach v doprave o 4,6 % a v pozemnej doprave a doprave potrubím o 0,7 %. Tržby boli nižšie v leteckej doprave o 17,6 % a vo vodnej doprave o 4 %. Od začiatku roku oproti rovnakému obdobiu minulého roku tržby vzrástli o 3,9 %.

V júli sa nákladnou dopravou prepravilo 25,2 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2018 preprava tovaru klesla o 2,7 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol vyšší v porovnaní s júlom 2018 o 0,2 p. b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne zvýšili o 1,3 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 50,6 mil. osôb. Medziročne preprava osôb vzrástla o 2,6 % a výkony v osobokilometroch klesli o 11,1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach sa v júli 2019 v porovnaní s júnom 3) medzimesačne zvýšili o 0,5 %. Medziročne sa tržby v bežných cenách zvýšili o 4,9 %. Podstatnou mierou sa na nich podieľali tržby za počítačové programovanie (44,2 %) a tržby v telekomunikáciách (37 %). Rast tržieb bol v počítačovom programovaní o 13,4 %, činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie o 9,5 %, výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov a zvukových nahrávok o 9,3 % a v telekomunikáciách o 0,8 %. Tržby klesli v nakladateľských činnostiach o 10,8 % a v informačných službách o 7,3 %. Za sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 boli tržby vyššie o 9,2 %.

Vo vybraných trhových službách v júli oproti júnu tržby za vlastné výkony a tovar  3) poklesli v stálych cenách o 0,7 %. V júli 2019 medziročne vzrástli o 2,3 %. Podieľali sa na nich tržby za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 50,5 %, administratívne a podporné služby tvorili 30,6 %, umenie, zábava a rekreácia 13,5 % a ostatné činnosti 3,9 %. Vývoj najviac ovplyvnil nárast tržieb za administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné činnosti o 9,4 %, činnosti v oblasti nehnuteľností o 10,5 % a za reklamu a prieskum trhu o 10,1 %. Tržby poklesli za architektonické a inžinierske činnosti o 8 % a za činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií o 8,6 %. V priemere za sedem mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku tržby vzrástli o 9 %.

Zamestnanosť 8) 9) v júli 2019 oproti júlu 2018 bola vyššia v ubytovaní o 16,7 %, stavebníctve o 7,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7 %, vybraných trhových službách o 6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,9 %, doprave a skladovaní o 5,7 % a v  predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,1 %. Zamestnanosť klesla vo veľkoobchode o 2,3 %, maloobchode o 2,1 % a v priemysle o 0,4 %.

Priemerný počet zamestnaných osôb sa za sedem mesiacov od začiatku roku zvýšil v ubytovaní o 11,4 %, stavebníctve o 8,6 %, vybraných trhových službách o 7,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,5 %, doprave a skladovaní o 5 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,3 % a v priemysle o 0,5 %. Klesol v maloobchode o 1,9 % a vo veľkoobchode o 1,8 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 10) sa zvýšila v júli 2019 oproti júlu 2018 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,4 %, ubytovaní o 7,9 %, vybraných trhových službách o 7,7 %, doprave a skladovaní o 7,3 %, veľkoobchode o 5,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,6 %, maloobchode o 5,1 %, stavebníctve o 4,5 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 3,4 % a v priemysle o 2,8 %.

Reálna mzda v júli 2019 oproti júlu 2018 vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,2 %, ubytovaní o 4,9 %, vybraných trhových službách o 4,7 %, doprave a skladovaní o 4,3 %, veľkoobchode o 2,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,6 %, maloobchode o 2,1 %, stavebníctve o 1,6 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,5 %. Znížila sa v priemysle o 0,1 %.

V priemere za sedem mesiacov mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 972 eur, priemysle 1 150 eur, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 1 037 eur, veľkoobchode 1 024 eur, doprave a skladovaní 1 010 eur, vybraných trhových službách 1 005 eur, ubytovaní 766 eur, maloobchode 756 eur, stavebníctve 730 eur  v  činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 511 eur.

Za sedem mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku sa zvýšila mzda v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,6 %, vybraných trhových službách o 8,3 %, doprave a skladovaní o 8 %, ubytovaní o 7,9 %, veľkoobchode o 7,6 %, maloobchode o 6 %, priemysle o 5,5 %, stavebníctve o 5 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 4,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,7 %.

Reálna priemerná mesačná mzda za sedem mesiacov oproti rovnakému obdobiu roku 2018 sa zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,9 %, vybraných trhových službách o 5,7 %, doprave a skladovaní o 5,4 %, ubytovaní o 5,3 %, veľkoobchode o 5 %, maloobchode o 3,4 %, priemysle o 2,9 %, stavebníctve o 2,4 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,3 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 2,1 %.

Spotrebiteľské ceny v júli v porovnaní s júnom vzrástli o 0,1 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli nižšie o 0,6 % (pre tuzemsko zostali nezmenené a pre export klesli o 0,9 %). Ceny stavebných prác 11) vzrástli o 0,5 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,6 %.

V júli 2019 oproti júlu 2018 boli spotrebiteľské ceny v úhrne vyššie o 2,9 % (pri raste regulovaných cien o 4,2 % a jadrovej inflácie o 2,5 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 1,5 % (pre tuzemsko vzrástli o 2,1 % a pre export o 1,2 %). Ceny stavebných prác 11) vzrástli o 4,2 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 1,1 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby vzrástli o 5,6 % pričom ceny rastlinných produktov vzrástli o 7,2 % a živočíšnych produktov o 0,8 %.

V priemere za sedem mesiacov 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 2,5 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 2,7 % (pri raste cien pre tuzemsko o 3,5 % a pre export o 2,2 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 4 % a ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 2 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli o 3 % pri raste cien rastlinných výrobkov o 7,4 % a poklese cien živočíšnych výrobkov o 1,6 %.

zahranično-obchodnej činnosti 12) dosiahol v júli 2019 celkový vývoz tovaru hodnotu 5 860,5 mil. eur, pri medziročnom poklese o 2,3 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 0,5 % na 5 971,1 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 110,6 mil. eur (v rovnakom období minulého roku bolo aktívne 52,4 mil. eur).

Za január až júl 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 2,6 % na 46 603,7 mil. eur a celkový dovoz o 4,3 % na 45 378,3 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 225,3 mil. eur (o 658,7 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách v činnostiach vnútorného obchodu (okrem veľkoobchodu) sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015 Počet pracovných dní v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku bol v júli 2018 aj 2019 zhodný a za sedem mesiacov od začiatku roku vyšší o 1 deň.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu; tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty
3) zo sezónne očistených údajov
4) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami; vrátane odhadu produkcie za stavebné závody nestavebných podnikov
5) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
6) plný názov odvetvia "veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
7) plný názov odvetvia "maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
8) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
9) v informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách priemerný evidenčný počet zamestnancov vrátane živnostníkov
10) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby
11) odhady mesačného vývoja cien sa vždy po uplynutí štvrťroku spätne upresňujú podľa výsledkov priameho zisťovania cien v stavebníctve
12) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj hospodárstva SR v júli a za sedem mesiacov roku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail