Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2019

Posledná aktualizácia: 12.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 12.09.2019

 

Vývoj v júli 2019 v porovnaní s júnom 2019 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne zvýšili v doprave a skladovaní o 2,2 %, stavebníctve o 1,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,5 %. Znížili sa v priemysle o 1,4 % a vo vybraných trhových službách o 0,7 %.

Vývoj v júli 2019 v porovnaní s júlom 2018

Tržby v priemysle klesli druhý mesiac po sebe, medziročne sa znížili o 3,6 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 16,2 %; priemyselnej výrobe o 2 % a rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 13,5 % a v ťažbe a dobývaní o 0,2 %. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese tržieb, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 16,2 %, výrobe dopravných prostriedkov o 3,3 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 27 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 5,5 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 12,4 %. Tržby vzrástli vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 17 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 11 %, dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 13,5 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 2,8 % a v ťažbe a dobývaní  o 0,2 %.

Rovnako aj v stavebníctve sa tržby znížili druhý mesiac po sebe, v júli 2019 medziročne klesli o 2 %.

doprave a skladovaní 2)sa tržby medziročne zvýšili o 3 % vplyvom rastu v poštových službách a službách kuriérov o 25,6 %, skladových a pomocných činnostiach v doprave o 4,6 % a v pozemnej doprave a doprave potrubím o 0,7 %. Medziročne nižšie tržby boli v leteckej a vodnej doprave. 

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach 3) medziročne vzrástli o 4,9 %. Rast ovplyvnili vyššie tržby predovšetkým v počítačovom programovaní o 13,4 %. Pokles bol v informačných službách a vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov.

Vo vybraných trhových službách 4) sa celkové tržby zvýšili o 2,3 %. Rast ovplyvnili vyššie tržby najmä v administratívnych, pomocných kancelárskych činnostiach o 9,4 % a v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 10,5 %. Pokles tržieb bol v architektonických a inžinierskych činnostiach,  činnostiach herní a stávkových kancelárií a v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií.

Vývoj za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Celkové tržby v priemysle medziročne vzrástli o 3,6 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev.2 ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 14 %; priemyselnej výrobe o 5 %; ťažbe a dobývaní o 4 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,2 %. Podľa špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili vo výrobe dopravných prostriedkov o 14,5 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 9,8 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 4,2 %, dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 14 % a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov  o 2,4 %. Medziročne tržby klesli hlavne v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,2 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 6,7 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 1,5 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 8 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 7,7 %.

Tržby stavebných subjektov sa zvýšili o 2,6 %.

doprave a skladovaní tržby medziročne vzrástli o 3,9 % predovšetkým vplyvom rastu v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 8,4 % a v poštových službách a službách kuriérov o 13 %. Tržby sa znížili len v pozemnej doprave a doprave potrubím.  

informačných a komunikačných činnostiach sa celkové tržby zvýšili o 9,2 %. K rastu došlo vo všetkých činnostiach, najviac v počítačovom programovaní o 12,2 %, telekomunikáciách o 6,8 % a v informačných službách o 8,1 %.

Vo vybraných trhových službách 4) tržby vzrástli o 9 %. Rast bol vo všetkých činnostiach, najvýraznejší v administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 12,5 %, činnostiach v oblasti nehnuteľností o 7,9 % a v činnostiach herní a stávkových kancelárií o 5,6 %. 

 


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
3) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
4) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail