Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 03.12.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 03.12.2021

Ekonomika rástla o 1,3 %, potiahla ju najmä domáca spotreba, export po roku klesol

Výkon slovenskej ekonomiky sa priblížil úrovni pred pandémiou, na dosiahnutie hodnôt rovnakého obdobia roka 2019 jej však stále chýbalo 0,7 %.

Hrubý domáci produkt (HDP) SR sa v 3. štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 1,3 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Zotrval v kladných číslach aj vďaka tomu, že porovnávacou bázou bol minuloročný pandémiou poznačený 3. štvrťrok s prepadom o 2 %. Aktuálny nevýrazný medziročný vývoj ovplyvnil najmä pokles zahraničného dopytu, ktorý ťahal slovenskú ekonomiku posledný rok. HDP ťahal zvýšený domáci dopyt, predovšetkým vyššia spotreba domácností.

Medzištvrťročne (v porovnaní s 2. štvrťrokom 2021) HDP po sezónnom očistení reálne vzrástol o 0,4 %.  V bež­ných cenách objem HDP dosiahol 25,64 mld. eur, čo je o 4,3 % viac ako v 3. štvrťroku 2020. Avšak, aby sme mohli konštatovať, že ekonomika už prekonala ujmu spôsobenú pandémiou, je dôležité porovnať hodnoty HDP v stálych cenách. Tie ukazujú, že na dosiahnutie porovnateľného výkonu za letné mesiace 2019 ekonomike chýbalo ešte približne 170 mil. eur.


Vývoj hrubého domáceho produktu - graf

Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi (výrobná metóda, výdavková metóda, dôchodková metóda). Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Výkon jednotlivých odvetví bol takmer rovnaký ako pred rokom, hrubá pridaná hodnota dosiahla 22,8 mld. eur. Rast tejto najvýznamnejšej zložky HDP bol nízky, iba 0,3 %, pričom takýto nevýrazný rast bol naposledy zaznamenaný v 1. a 2. štvrťroku 2013. Odvetvová výkonnosť sa nedostala na úroveň pred pandémiou, oproti 3. štvrťroku 2019 zaostala o 1,8 %.

Vývoj ekonomiky bol rozkolísaný a celkový rast je dôsledkom stavu, keď vyššie rasty jednotlivých zložiek ekonomiky kompenzovali výraznejšie prepady niektorých odvetví. Celkovo z 10 skupín odvetví rast hrubej pridanej hodnoty dosiahlo šesť, pričom päť už prekonalo aj predkovidovú úroveň. Druhá podielovo najvýznamnejšia skupina odvetví - veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby dosiahla medziročný rast 5,7 % a rovnaké obdobie pred pandémiou prekonala o takmer 7,5 %. Vyššie výkony zaznamenali aj činnosti v oblasti nehnuteľností, medziročne vzrástli o 0,7 %, predkovidovú úroveň presiahli o 1,3 %. Nad úroveň 3. štvrťroku 2019 sa už dostala aj verejná správa.

Podielovo rozhodujúci priemysel, ktorý v 3. štvrťroku tvoril štvrtinu pridanej hodnoty, zaznamenal jej medziročný rast o 3,3 %, avšak v porovnaní s úrovňou pred pandémiou (oproti 3. štvrťroku 2019) bola výkonnosť stále nižšia o viac ako 6 %. Z priemyselných odvetví išlo o medziročný rast napríklad vo výrobe motorových vozidiel o 27,4 %, výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 43,1 %, výrobe strojov a zariadení o 78,4 %. V oblasti služieb sme významný, viac ako 27,3 % rast, zaznamenali vo veľkoobchode a maloobchode a v oprave motorových vozidiel a motocyklov a viac ako 38,6 % rast v odvetví skladových a pomocných činností v doprave.

Tlmiaci efekt na rast HDP mali odvetvia s výraznejším medziročným poklesom pridanej hodnoty, konkrétne stavebníctvo a finančné a poisťovacie činnosti o viac ako 15 %.  Stavebníctvo pritom za výkonmi z 3. štvrťroku 2019 zaostávalo už o viac ako štvrtinu. Mierny medziročný pokles zaznamenali aj odborné a vedecké a technické činnosti (o 0,4 %), úroveň spred pandémie však viditeľne prekročili.

Výdavková metóda

Kým posledné štyri štvrťroky držal vyššiu ekonomickú výkonnosť hlavne zahraničný dopyt (vývoz), v 3. štvrťroku 2021 sa pod rast HDP podpísal výhradne domáci dopyt.

Významný vplyv na vývoj domáceho dopytu mala konečná spotreba domácností rastúca o 2,5 %. Pozitívne sa vyvíjala aj konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 1,6 %, avšak konečná spotreba verejnej správy skončila v poklese o 1 %. Rast investičných aktivít z minulého štvrťroka sa zastavil, tvorba hrubého fixného kapitálu medziročne klesla o 1,9 %.

Zahraničný dopyt - vývoz výrobkov a služieb - klesol o 3 %, dovoz si udržal mierny rast 3,5 %. Vplyvom tohto vývoja sa saldo zahraničného obchodu dostalo do mínusu na úrovni 499 mil. eur.

Dôchodková metóda

Z vytvoreného HDP 1) tvorili odmeny zamestnancov 2) 10,4 mld. eur. V porovnaní s 3. štvrťrokom 2020 vzrástol ich objem o 5,3 %. Hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky v hodnote 12,4 mld. eur vzrástli o 2,1 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu stúpol o 8,8 % na 3,2 mld. eur. Hodnota subvencií bola nižšia o 5,7 % a dosiahla 385,8 mil. eur.

Hrubý domáci produkt za 1. až 3. štvrťrok 2021

V súhrne  za 1. až 3. štvrťrok 2021 HDP dosiahol nominálnu hodnotu 71,5 mld. eur. V stálych cenách sa zvýšil o 3,6 %, pričom v rovnakom období roku 2020 klesol o 5,3 %. Celková hodnota HDP v stálych cenách za deväť mesiacov tohto roka ešte zaostala za predkovidovým obdobím (1. až 3. štvrťrok 2019) o 1,8 %.    

Tvorba HDP súvisela s medziročným rastom pridanej hodnoty o 3,1 %. Medziročne zaznamenalo rast celkovo 6 skupín odvetví, najvýznamnejšie priemysel 11,8 %, veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby 4,9 %, ako aj odvetvie činností v oblasti nehnuteľností 1 %. V poklese zostalo stavebníctvo aj odvetvie umenie, zábava a rekreácia.

Vývoz výrobkov a služieb bol medziročne vyšší o 13,6 %. Domáci dopyt sa zvýšil o 4,1 % vplyvom rastu tvorby hrubého kapitálu o 16,8 % (z toho však tvorba hrubého fixného kapitálu klesla o 1,7 %). Rástli všetky zložky konečnej spotreby, výdavky na konečnú spotrebu domácností o 0,6 %, výdavky vo verejnej správe o 1,8 % a výdavky v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 6,8 %.

Vyjadrenie Aleny Illiťovej, generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík ŠÚ SR k téme HDP v SR v 3. štvrťroku 2021 (v plnom HD rozlíšení na stiahnutie).


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015
1) absolútne hodnoty a údaje o medziročnom vývoji sú v bežných cenách
2) odmeny zamestnancov (rezidentov aj nerezidentov) vyplatené rezidentskými zamestnávateľmi
p. b. percentuálny bod

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015 [nu0004qs]

Štvrťročné údaje HDP v bežných cenách [nu0002qs]

Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách predchádzajúceho roka [nu0003qs]

Štvrťročné údaje HDP podľa odvetví v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015 [nu0006qs]

Štvrťročné údaje HDP podľa odvetví v bežných cenách [nu0005qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail