Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 03.12.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 03.12.2021

(podľa Výberového zisťovania pracovných síl) 1)

Nezamestnanosť v 3. štvrťroku prvýkrát v tomto roku klesla, počet osôb bez práce sa znížil o 2,9 %

Miera nezamestnanosti sa znižovala tretí štvrťrok po sebe, aktuálne dosiala 6,8 %. Pokles však v porovnaní s predošlým štvrťrokom bol minimálny, v 2. štvrťroku to bolo 6,9 %. Najviac rástol počet dlhodobo nezamestnaných, bolo ich takmer o 41 % viac ako pred rokom.

V priebehu 3. štvrťroka 2021 sa zastavil rast nezamestnanosti a počet ľudí bez práce sa prvýkrát v tomto roku znížil. Počet nezamestnaných podľa Výberového zisťovania pracovných síl 2) bol medziročne nižší o 2,9 % a dosiahol 187,8 tis. osôb. Miera nezamestnanosti sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížila o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 6,8 %.

Porovnať aktuálne dáta so situáciou pred pandémiou teda s rovnakým obdobím roka 2019 nie je možné, pretože došlo k významným metodickým zmenám a údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s predchádzajúcimi obdobiami a nie je možné ich porovnávať v dlhšom časovom rade. S cieľom zabezpečiť informácie o trhu práce boli prepočítané v maximálnej možnej miere aspoň základné medziročné indexy, nie však absolútne hodnoty a staršie dáta VZPS.

Počet nezamestnaných v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa po sezónnom očistení znížil o 3,8 % na 182,6 tis. osôb.

Pretrvávajúca pandémia ovplyvňuje hlavne dlhodobú nezamestnanosť. Kým v 1. štvrťroku bola ešte v medziročnom poklese, v posledných dvoch štvrťrokoch počet osôb bez práce v trvaní 1 rok a dlhšie medziročne rástol. V aktuálnom štvrťroku bola dlhodobá nezamestnanosť vyššia o 40,5 % na 112 tis. osôb. Rástla aj nezamestnanosť v trvaní od 6 do 11 mesiacov, jej medziročný nárast bol však miernejší ako v minulom štvrťroku a dosiahol 9,2 %.

Nezamestnaní medziročne pribudli len vo vekových skupinách od 50 do 60 rokov, najvýraznejšie v skupine od 55 do 59 rokov o 45,4 %. Ostatné vekové skupiny zaznamenali zníženie počtu nezamestnaných, najviac medzi mladými do 25 rokov, o 11,2 %.

Z pohľadu ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, v obchode a v stavebníctve. Zvýšil sa podiel nezamestnaných bez pracovnej skúsenosti, pri medziročnom raste o 1,6 p. b. doposiaľ nikdy nepracovalo 26,7 % nezamestnaných.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných medziročne klesol v piatich krajoch, zvýšil sa v troch. Relatívne najviac vzrástol v Košickom kraji, a to takmer o tretinu (o 29,1 %). Okrem toho pribudli nezamestnaní aj v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Najvýraznejší relatívny pokles zaznamenal Nitriansky kraj (o 28,8 %) a Trenčiansky kraj (o 26,5 %). Najväčšia nezamestnanosť bola aj naďalej v krajoch východného Slovenska, podiel Prešovského kraja tvoril na celkovej nezamestnanosti takmer štvrtinu (22,6 %) a podiel Košického kraja bol 20,7 %. Obidva kraje mali aj najvyššiu mieru nezamestnanosti, dvojcifernú hodnotu  dosiahla v Prešovskom (10,6 %), Košickom (10,2 %) a v Banskobystrickom kraji (10,2 %). V Košickom kraji zároveň medziročne najviac vzrástla (o 2,2 p. b.). 

Nezamestnanosť v 1. až 3. štvrťroku 2021

1. až 3. štvrťroku 2021 nezamestnanosť medziročne vzrástla o 9,9 %, tempo rastu sa však od začiatku tohto roka výrazne zmiernilo. Počet nezamestnaných dosiahol 189 tis. osôb. Podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa, najviac sa zvýšili počty tých, ktorí naposledy pracovali v zdravotníctve a sociálnej pomoci, informáciách a komunikácii a v umení, zábave a rekreácii. Počet tých, ktorí ešte nikdy nepracovali, sa zvýšil viac než o pätinu. Miera nezamestnanosti bola vyššia o 0,7 p. b. a dosiahla 6,9 %.

K metodickej zmene:

Vo Výberovom zisťovaní pracovných síl boli od roku 2021 vykonané zásadné metodické zmeny, v dôsledku ktorých údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia a nie je možné ich teda porovnávať v dlhšom ako medziročnom časovom rade.

Nakoľko je dopyt po informáciách, ktoré charakterizujú reálny vývoj trhu práce, nahradili sme chýbajúce čísla o vývoji hlavných ukazovateľov odhadmi porovnateľných indexov na medziročnej úrovni. Indexy boli vypočítané z porovnateľných odhadov, t. j. údaje za rok 2020 boli upravené spôsobom, ktorý v maximálne možnej miere zodpovedal novej metodike. Komplexnú úpravu vlaňajších údajov, či údajov v predošlých rokoch, podľa nových metodických pravidiel nie je možné vykonať.

Výsledkom sú aktuálne zverejnené dáta s absolútnymi hodnotami VZPS podľa novej metodiky a s medziročnými indexami vypočítanými z porovnateľných údajov, ktoré však nekorešpondujú so zverejnenými údajmi v roku 2020 a predošlých rokoch.

Podľa novej metodiky VZPS o. i. osoby na platených aktivačných prácach už nepatria do skupiny pracujúcich, ale medzi pracujúcimi sú po novom zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke. Podrobnejšie informácie v poznámke 2 (nižšie) a v kapitole Demografia a sociálne štatistiky/Práca/Vybrané ukazovatele - metodické vysvetlivky

Zmena metodiky na celoeurópskej úrovni vyplynula z nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek (tzv. IESS) a z nadväzujúcich implementačných a delegovaných nariadení.

Vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR k téme - Zamestnanosť v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2021 (v plnom HD rozlíšení na stiahnutie).


Poznámka:
1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
2) nezamestnané osoby v zmysle novej metodiky VZPS platnej v EÚ od roku 2021 (IESS) sú všetky osoby vo veku od 15 do 74 rokov, ktoré spĺňajú súčasne 3 kritériá: v sledovanom (referenčnom) týždni nemali žiadnu platenú prácu, sú schopné nastúpiť do práce do 2 týždňov a aktívne si hľadajú prácu (úplná definícia v nariadení Komisie (EÚ) č. 2019/2240). Údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach. Indexy sú počítané z porovnateľných medziročných odhadov (údaje za rok 2020 boli upravené tak, aby v maximálne možnej miere zodpovedali novej metodike a vyjadrili zmenu voči minuloročnému stavu.
p. b. percentuálny bod

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Nezamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl [pr0101qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail