Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2021

Posledná aktualizácia: 12.05.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 12.05.2021Priemyslu a doprave v marci vysoko vzrástli tržby, výškou prekonali aj predkovidovú úroveň

Okrem vysoko pozitívneho rastu tržieb v priemysle a doprave v marci 2021 dosiahli medziročne vyššie tržby aj sektory informácie a komunikácia aj stavebníctvo. Vybrané trhové služby boli stále v poklese, zaostávanie sa aktuálne spomalilo na 4,2 %.

Porovnávacou základňou v marci 2021 je minuloročný marec, čo bol prvý mesiac výraznejších prepadov tržieb po nástupe pandémie, ktorá na jar 2020 prerušila výrobu v najväčších závodoch, zatvorila prevádzky služieb, obmedzila dopravu.

Aktuálny nárast tržieb v marci 2021 tak dosiahol v priemysle až 31,4 %, vo výrobe dopravných prostriedkov dokonca dve tretiny. Nárast je výrazne vyšší ako boli prepady zaznamenané minulý rok v marci, kedy bol pokles v celom priemysle o 20 % a vo výrobe dopravných prostriedkov o 36,5 %. Súčasne aktuálne tržby v priemysle boli o 5,1 % vyššie ako v marci pred dvoma rokmi (r. 2019).

Vysoký rast o 18 % bol po dvoch mesiacoch poklesu v tomto roku tiež v doprave. Aj tu bol nárast podstatne vyšší ako prepad o 7,6 % v marci minulého roku.

Do kladných čísel sa dostalo po 13 mesiacoch aj stavebníctvo (o 2,9 %), ako aj sektor informácií a komunikácie (o 6,4 %). Vybrané trhové služby stále zostávajú v medziročnom poklese, aktuálne o viac ako 4 %. Z konkrétnych činností v službách najväčší pokles tržieb zaznamenali činnosti cestovných kancelárií, a to takmer o 30 %.

Vývoj v marci 2021 v porovnaní s februárom 2021 1)

V marci sa medzimesačne zvýšili tržby vo všetkých odvetviach, čo naznačuje oživenie oproti slabšiemu začiatku roka. Najviac rástli tržby v stavebníctve o 11,7 %. V doprave a skladovaní sa zvýšili o 10 %, priemysle o 3,5 % a v informáciách a komunikácii a vo vybraných trhových službách zhodne o 2,1 %.

Vývoj v marci 2021 v porovnaní s marcom 2020     

Tržby v priemysle sa v marci medziročne zvýšili o 31,4 %, rástli predovšetkým vplyvom dvoch najvplyvnejších odvetví priemyslu, a to výroby dopravných prostriedkov o 64,5 % a výroby kovov o 27,4 %. Tieto dve odvetvia ovplyvnila pandémia už v marci 2020, aktuálne rasty sú však vyššie ako minuloročné prepady. Pre presnejší obraz je potrebné si všímať, do akej miery sa aktuálna výška tržieb líši od situácie pred vypuknutím pandémie. Tohtoročné marcové tržby tak boli o 16,4 % vyššie ako vo februári 2020, v poslednom predpandemickom mesiaci.

Celkové zvýšenie tržieb podporil nárast v štrnástich zo 16 sledovaných odvetví priemyslu 2). Významný bol aj rast tržieb vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 25 %, ktorý tiež čiastočne súvisí so zvýšenou výrobou dopravných prostriedkov. Celkový rast ovplyvnila aj zvýšená výroba strojov i. n. o 29,6 % a počítačových výrobkov o 36,5 %. Pokles zaznamenali iba dve odvetvia, výroba chemikálií a výroba farmaceutických výrobkov, ktoré, naopak, v marci minulého roka zaznamenali vysoké medziročné rasty.

Tržby v stavebníctve po ročnom poklese znova rástli, v marci 2021 sa medziročne zvýšili o 2,9 %. V rovnakom období minulého roka boli v poklese o 5,7 %.

Tržby v doprave a skladovaní 3) boli v marci 2021 medziročne vyššie o 18 %, pričom s výnimkou decembra minulého roka, boli v poklese od konca roka 2019. Rast ovplyvnilo dvojciferné zvýšenie tržieb v troch najvýznamnejších činnostiach odvetvia.

Po desiacich mesiacoch poklesu sa zvýšili tržby aj v informačných a komunikačných činnostiach 4) (IaK) o 6,4 %, čo bolo podporené zvýšením tržieb najmä v najvýznamnejších odvetviach, a to v počítačovom programovaní a v telekomunikáciách. Minulý rok v marci tržby tohto sektora (IaK) ešte pandémia nezasiahla.

Marec minulého roka bol prvým mesiacom, kedy pandémia COVID-19 ovplyvnila tržby za vybrané trhové služby 5) a tie po dlhodobom raste začali medziročne klesať (v marci 2020 pokles o 7,7 %). Tohtoročný marcový pokles bol na úrovni 4,2 %. Pandémiou najviac zasiahnuté činnosti cestovných agentúr a kancelárií, aktuálne klesli o 29,4 % (v rovnakom období minulého roku bol pokles o 53,9 %). Prepad tržieb nad 20 % zaznamenali aj v umení, zábave a rekreácii, z toho v činnostiach herní a stávkových kancelárií o 22,3 %. V marci minulého roku bol v obidvoch prípadoch pokles do 10 %.

Vývoj za tri mesiace roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

V súhrne od začiatku roka tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne vzrástli o 7,8 %, najvýznamnejší bol rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 14,4 % a vo výrobe kovov o 12,6 %.

prvom štvrťroku 2021 sa tržby stavebných subjektov medziročne znížili o 13,5 % a tržby v doprave a skladovaní vzrástli o 4,2 %. Súčasne v prvom štvrťroku 2021 vzrástli tržby v informačných a komunikačných činnostiach o 1,4 %, a vo vybraných trhových službách sa znížili o 10,8 %.


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria štyri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba, Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
3) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
4) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych pro¬gramov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
5) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Tržby za vlastné výkony a tovar - 41-43 Stavebníctvo [st0002ms]
Doprava a skladovanie - Tržby za vlastné výkony a tovar [do0001ms]
Informácie a komunikácia (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ik0001ms]
Vybrané trhové služby (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ts0001ms]
Indexy tržieb za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach [od0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail