Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Potvrdzuje sa vyššia celková úroda pšenice a zemiakov, menej bude kukurice a slnečnice

Potvrdzuje sa vyššia celková úroda pšenice a zemiakov, menej bude kukurice a slnečnice

Posledná aktualizácia: 02.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Dátum publikovania: 28.08.2019

ŠÚ SR zverejňuje druhý odhad úrody 2019, najväčší rast výnosov z hektára sa očakáva pri jačmeni, zemiakoch a hrachu

Slovensko by malo v roku 2019 vyprodukovať o 8,6 % viac hustosiatych obilnín ako vlani, očakávaná celková úroda by mala dosiahnuť objem vyše 2,7 milióna ton. Vyššia úroda bude dosiahnutá najmä vďaka lepším očakávaným hektárovým výnosom. Potvrdil to druhý tohtoročný odhad Štatistického úradu SR o úrode vybraných poľnohospodárskych plodín pre rok 2019, ktorý bol zrealizovaný k 15. augustu tohto roka. V porovnaní s prvým odhadom, ktorý sa realizoval k 20. júnu pred žatvou bude úroda hustosiatych obilnín nižšia o 5,2 %.

Druhý odhad spresňuje očakávania úrody v čase, kedy už bola pozbieraná repka a väčšina obilnín. Ešte sa však nerozbehol zber slnečnice, kukurice či repy, za tieto komodity bude odhad spresnený v septembri“, uviedla Libuša Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR.

Celkovo majú hustosiate obilniny vyššiu výmeru osiatych plôch v porovnaní s minulým rokom o 1,2 %, pri najviac pestovaných obilninách - pšenici o +1,0 % a pri jačmeni o +1,8 %. Tieto dve komodity tvoria absolútnu väčšinu (94 %) z plôch osiatych hustosiatymi obilninami. Očakávaná celková úroda pri pšenici bude medziročne vyššia o 3,8 % (2 mil. ton) a pri jačmeni o 26,2 %  (614-tisíc ton) a to najmä vďaka lepším výnosom z hektára.

V druhom odhade sa potvrdila vyššia celková úroda jačmeňa. Pri tejto komodite očakávame priemernú úrodu až 4,84 tony z hektára osiatej plochy. Ide o výrazný medziročný nárast o 22,4 %,“ doplnila Libuša Kolesárová zo ŠÚ SR.

Okrem ovsa sú v roku 2019 všetky druhy hustosiatych obilnín zasiate na vyššej výmere a očakáva sa pri všetkých druhoch medziročne vyššia úroda z hektára.

Kukurica s menšími výnosmi

Naopak nižšiu celkovú úrodu očakávajú poľnohospodári pri druhej najpestovanejšej komodite v SR - pri kukurici na zrno. Jej celková produkcia by mala dosiahnuť 1,3 milióna ton, teda o 11,8 % menej ako v roku 2018. Tieto očakávania sú napriek medziročnému nárastu osiatych plôch o viac ako 11 %. „Podľa odhadov realizovaných na základe údajov z poľnohospodárskej prvovýroby však hektárové výnosy výrazne poklesnú, oproti roku 2018 až o 20 % a dosiahnu len 6,74 tony z jedného hektár,“ zdôraznil Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva ŠÚ SR. Výnosy v roku 2018 z hektára zozbieranej plochy kukurice dosiahli dlhodobo nadpriemerných 8,47 tony.

Menej plôch aj nižšie výnosy pri repke a slnečnici

Nižšia úroda oproti roku 2019 sa očakáva u repky olejky o 11,8 % aj u slnečnice o 34,5 %. Pri oboch komoditách sa medziročne výraznejšie znížili pestovateľské plochy a súčasne sa očakáva aj nižší hektárový výnos.

Podľa Petra Danka zo ŠÚ SR sa pri slnečnici očakáva celková produkcia 132,1 tisíca ton, čo je o 69,5 tisíc ton menej ako vlani (2,68 t z ha). Celkovo tak pôjde o najnižší objem produkcie slnečnice za posledných 18 rokov. Výmera slnečnice postupne klesá už desať rokov s miernym oživením v rokoch 2016 a 2017. Súčasné osiate plochy tvoria len niečo viac ako polovicu plôch vysiatych slnečnicou v roku 2012.

 „Úroda repky v roku 2019 by mala dosiahnuť vyše 423 tisíc ton, pri medziročne nižšej celkovej osiatej ploche o 4,7 % aj nižšej výnosnosti na úrovni 2,88 tony z hektára. Výnosy sú 9 % pod úrovňou päťročného priemeru (3,16 t/ha)“, vysvetlil P. Danko.

Zemiaky s vyšším výnosom a plochami

Zemiaky sú zasadené na ploche o 17,1 % väčšej ako vlani a medziročne sa očakáva vyššia celková úroda o takmer 14,5 % na úrovni takmer 178 tisíc ton. Lepšiu produkciu zemiakov podporili nielen väčšie plochy, ale medziročne aj vyššia očakávaná hektárová úroda na úrovni 24,6 t/ha. Pri zemiakoch sú zberové plochy zvyčajne nižšie ako zasadené plochy.

Vyššiu úrodu očakávame aj u sóji o 13,4 % (118,5 tisíca ton), čo bolo podporené nárastom plôch (o 4,6 %) aj rastúcimi výnosmi, ktoré by mali dosiahnuť 2,47 t/ha.

Celková produkcia cukrovej repy technickej v roku 2019 klesne o 2,5 % (očakávaných 1,28 milióna ton), na čom sa podieľa zníženie vysadených plôch ako aj pokles hektárových výnosov (58,9 t/ha).

Výmera hrachu siateho (jedlý a kŕmny spolu) je oproti minulému roku nižšia o 1,2 tisíca ha, avšak pri vyššej hektárovej úrode o 0,47 t/ha očakávame celkovú úrodu vyššiu o 6 % na úrovni 17,6 tisíca ton.

Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín realizuje ŠÚ SR trikrát ročne. Aktuálny odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. augustu 2019 (zverejnený 28. augusta) je druhý v poradí tento rok, prvý odhad bol realizovaný k 20. júnu 2018 (zverejnený 3. júla). Tretí odhad k 15. septembru, bude zverejnený koncom septembra. Definitívne výsledky o úrode 2019 budú zverejnené v marci 2020.

Odhad sa realizoval výberovou metódou a úroda na celú osiatu plochu zisťovaných plodín sa dopočítala matematicko-štatistickými metódami. Očakávania úrody sú uvádzané ako odhad spolu s vymedzením miery presnosti možnej chyby vyjadrené v percentách a to: A = do 5 %; B = od 5,01 do 10,0 %; C = od 10,01 do 15,0 %; D = od 15,01 do 20,0 %; E = nad 20,0 %.

 

Výsledky úrody z predošlých rokov sú publikované na portáli ŠÚ SR v databáze DATAcube. v rámci odvetvových štatistík poľnohospodárstva v tabuľkách:

Úroda poľnohospodárskych plodín [pl2003rs]

Hektárové úrody vybraných poľnohospodárskych plodín [pl3001rr]


 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Potvrdzuje sa vyššia celková úroda pšenice a zemiakov, menej bude kukurice a slnečnice Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail