Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2021
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2021

Posledná aktualizácia: 08.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 13.09.2021

Najvýraznejšie sa zvýšili tržby v doprave, klesli len v stavebníctve, v službách ani v stavebníctve naďalej nedobehli hodnoty spred pandémie

Tržby v júli 2021 sa medziročne zvýšili v štyroch z piatich sledovaných odvetví hospodárstva, pokles bol len v stavebníctve. Hodnoty pred pandémiou prekročili najviac informačné a komunikačné činnosti (IaK) o viac ako 5 %, ďalej aj priemysel a doprava.

Vývoj tržieb dosiahnutých v júli 2021, podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch, ovplyvnila porovnávacia základňa, napriek uvoľneniu protipandemických opatrení v niektorých odvetviach naďalej pretrvával ich efekt.

Tržby priemyslu sa v júli 2021 medziročne zvýšili o 2,8 % a mierne presiahli aj úroveň tržieb pred pandémiou. Nárast zaznamenali aj tržby v informačných a komunikačných činnostiach o 9,8 %, v doprave o 10,4 % a vo vybraných trhových službách o 3,2 %. V prvých dvoch odvetviach dosiahnuté tržby prevýšili aj úroveň pred pandémiou (júl 2019), vo vybraných trhových službách však zaostávali o necelé 4 %. Medziročný pokles tržieb bol len v stavebníctve, a to o 3 %. Za obdobím spred dvoch rokov zaostávalo toto odvetvie dvojciferne.

Vývoj v júli 2021 v porovnaní s júnom 20211)

Tržby za vlastné výkony a tovar sa v júli v porovnaní s júnom 2021 zvýšili vo vybraných trhových službách o 1,5 % a v priemysle o 0,4 %. Znížili sa v stavebníctve o 7,8 %, informáciách a komunikácii o 1,6 % a v doprave a skladovaní o 0,1 %.

Podrobnejšie informácie k vývoju tržieb v júli 2021 v porovnaní s júlom 2020

priemysle sa tržby v porovnaní s júlom minulého roka zvýšili o 2,8 %, medziročný nárast pritom zaznamenalo z celkovo 16 sledovaných odvetví priemyslu 2) deväť. Podobná je aj bilancia v porovnaní s obdobím pred pandémiou, rast zaznamenalo 7 odvetví.

Medziročný rast celkových tržieb priemyslu v júli najviac ovplyvnili medziročne vyššie hodnoty vo výrobe kovov o 8,8 % a vo výrobe strojov a zariadení o 14,6 %. Z ďalších odvetví sa na raste celkových tržieb najvýznamnejšie podieľali ešte dodávka elektriny a plynu (zvýšenie o 5,1 %), výroba koksu a ropných produktov (rast o 25,2 %) a výroba výrobkov z gumy a plastu (rast o 4,2 %). Väčšina z týchto odvetví prekonala aj tržby spred dvoch rokov.

V stavebníctve sa tržby znížili po štyroch mesiacoch medziročného rastu, pokles bol na úrovni 3 %. Od tržieb dosiahnutých v rovnakom období pred pandémiou (júl 2019) boli vzdialené o viac ako 16 %.

Tržby v doprave a skladovaní3) sa v júli medziročne zvýšili o 10,4 %. V rovnakom období minulého roka boli takmer v 8 % poklese. Aktuálne medziročné zvýšenie podporil rast v skladových a pomocných činnostiach o 18,3 % a v pozemnej doprave a doprave potrubím o 7,6 %. Viac ako trojnásobne vzrástli aj tržby v leteckej doprave, na celkových tržbách však tvoria menej významný podiel. V porovnaní s tržbami dosiahnutými pred pandémiou (júl 2019) sa celkové tržby odvetvia mierne zvýšili (o takmer 2 %), z piatich jeho činností úroveň tržieb spred dvoch rokov dosiahli tri.

V informačných a komunikačných činnostiach4) sa tržby v júli zvýšili medziročne o 9,8 %, dosiahnutý objem prevýšil aj úroveň tržieb spred dvoch rokov (o viac ako 5 %). Medziročne sa tržby najvýznamnejšie zvýšili v počítačovom programovaní (o 17,8 %), zo šiestich sledovaných zložiek odvetvia pritom tržby medziročne rástli vo všetkých okrem nakladateľských služieb. Na úroveň spred dvoch rokov sa dostali tržby v telekomunikáciách, tri činnosti hodnoty z júla 2019 prevýšili, rasty boli nad 10 %.

Tržby vo vybraných trhových službách5) sa v júli medziročne zvýšili o 3,2 %. Výrazne sa priblížili aj úrovni obdobia pred pandémiou, zaostávali už len o necelé 4 %. Aktuálny medziročný nárast celkových tržieb ovplyvnilo zvýšenie najmä v administratívnych, pomocných, kancelárskych a iných obchodných činnostiach o 18,1 % a v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií, medziročne vzrástli až trojnásobne. Napriek výraznému medziročnému rastu, v porovnaní s tržbami spred dvoch rokov (júlom 2019), však nedosiahli ani polovicu ich objemu. Rovnako aj väčšina činností naďalej zaostávala za úrovňou pred pandémiou. Naopak, oproti júlu 2019 sa výraznejšie darilo najmä administratívnym a kancelárskym činnostiam a činnostiam v oblasti nehnuteľností, v obidvoch prípadoch bol rast nad 10 %.

Vývoj za sedem mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

V súhrne za sedem mesiacov roku 2021 tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne vzrástli o 16,5 % predovšetkým vplyvom zvýšenia tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 27,3 %, výrobe kovov o 19,8 % a vo výrobe strojov a zariadení o 22,6 %. Zvýšili sa aj v doprave a skladovaní o 13,7 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5,9 %. Pokles tržieb bol v stavebníctve a vo vybraných trhových službách, medziročne sa znížili zhodne o 1,6 %.

Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria štyri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba, Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví
3) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
4) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
5) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Tržby za vlastné výkony a tovar - 41-43 Stavebníctvo [st0002ms]
Doprava a skladovanie - Tržby za vlastné výkony a tovar [do0001ms]
Informácie a komunikácia (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ik0001ms]
Vybrané trhové služby (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ts0001ms]
Indexy tržieb za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach [od0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail