Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2019

Vývoj hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2019

Posledná aktualizácia: 17.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 17.01.2020

Priemyselná produkcia (PP)1) v novembri medziročne klesla o 4,4 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 4,7 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,3 % a rast v ťažbe a dobývaní o 11,7 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie,  najvýznamnejšie  zníženie zaznamenali výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 15,5 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 13,1 %, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 19,7 %, výroba dopravných prostriedkov o 2,5 % a výroba chemikálií a chemických produktov o 34,3 %. Celkovú produkciu ovplyvnil rast vo výrobe elektrických  zariadení a výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov zhodne o 21,5 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 3,7 %, ťažbe a dobývaní o 11,7 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 1,7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s novembrom 2018 znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 18,6 %, výroba pre medzispotrebu o 8,3 %, produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 4,4 %, produkcia investičných prostriedkov o 1 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 0,1 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v novembri 2019 oproti októbru 2019 znížila o 0,3 %.

Od začiatku roka vzrástla PP medziročne o 1 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,4 %, ťažbe a dobývaní o 4,8 % a v priemyselnej výrobe o 0,2 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle po očistení od sezónnych vplyvov vrátane vplyvu počtu pracovných dní v novembri 2019 oproti októbru 2019 klesli o 1,5 %.

V novembri 2019 v porovnaní s novembrom 2018 tržby klesli o 8,4 %. Od začiatku roka 2019 oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa znížili o 0,4 %.

Stavebná produkcia 2) v novembri 2019 dosiahla 581,2 mil. eur a v porovnaní s novembrom 2018 sa znížila o 10,5 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 3,8 % nižšia ako v októbri 2019. Priemerná denná produkcia (29,1 mil. eur) sa pri nižšom počte pracovných dní (o jeden deň) medziročne znížila o 6 %.

Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v porovnaní s novembrom 2018 znížila o 11,2 % a dosiahla 551,3 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne znížil o 0,8 p. b. na 94,9 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo medziročné zníženie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, o 14,8 % na 382,9 mil. eur a zníženie opráv a údržby o 6,4 % na 150,8 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 69,5 % (o 2,7 p. b. menej ako v novembri 2018), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27,4 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s novembrom 2018 výstavba na budovách zvýšila o 1,3 % na 377,7 mil. eur, no práce na inžinierskych stavbách sa v priebehu novembra znížili o 30 % na 173,6 mil. eur. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 68,5 % a ich podiel sa medziročne zvýšil o 8,5 p. b., práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 31,5 % produkcie. Produkcia realizovaná v zahraničí sa medziročne zvýšila o 5,8 % na 29,9 mil. eur; z celkového objemu produkcie tvorila 5,1 %.

Stavebná produkcia za jedenásť mesiacov roku 2019 dosiahla 5 288,7 mil. eur a oproti rovnakému obdobiu roku 2018 sa znížila o 3,2 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar sa v stavebných podnikoch v novembri 2019 v porovnaní s novembrom 2018 znížili o 2,5 %. Od začiatku roka 2019 medziročne vzrástli o 0,1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 4) v novembri 2019 oproti októbru 2019  5) vzrástli o 1,4 %. V novembri 2019 sa realizovali tržby za vlastné výkony a tovar s medziročným rastom o 2,2 %. Tržby oproti novembru 2018 vzrástli v oprave a údržbe motorových vozidiel o 12,2 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 7,5 % a v predaji motorových vozidiel o 0,6 %.

Od začiatku roka 2019 tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli medziročne vyššie o 6,3 %.

Vo veľkoobchode 6) v medzimesačnom porovnaní tržby za vlastné výkony a tovar 5) klesli oproti októbru 2019 o 1,5 %. V novembri 2019 oproti rovnakému obdobiu roka 2018 sa znížili v bežných cenách o 6,7 %. Tržby medziročne vzrástli vo veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 5,1 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 4,7 %. Tržby klesli vo veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 18,4 %, ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 12,1 %, veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 10 %, sprostredkovaní veľkoobchodu o 10 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 9,2 % a vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 4,5 %. Za jedenásť mesiacov sa tržby medziročne znížili v bežných cenách o 0,2 %.

Oproti októbru 2019 v novembri 2019 tržby za vlastné výkony a tovar 5)maloobchode 7) vzrástli o 0,1 %. Oproti novembru 2018 medziročne klesli o 4 %. Tržby medziročne vzrástli v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 15,9 % a v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 10,2 %. Pokles tržieb bol v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 4,9 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 4,7 %, maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 4,2 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 3,9 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 3,8 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 2,9 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 1,5 %. Za jedenásť mesiacov tržby medziročne klesli o 1,2 %.

ubytovaní sa v medzimesačnom porovnaní v novembri 2019 tržby za vlastné výkony a tovar  5) znížili o 3 %. V medziročnom porovnaní v novembri 2019 vzrástli o 15,3 %. Od začiatku roka 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 13,3 %.

V novembri 2019 sa v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev realizovali tržby za vlastné výkony a tovar s medzimesačným poklesom o 4,2 %. Medziročne tržby vzrástli o 23,1 %. Od začiatku roka v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa tržby za vlastné výkony a tovar oproti rovnakému obdobiu roku 2018 zvýšili o 18,1 %.

doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar zo sezónne očistených údajov sa v novembri 2019 medzimesačne znížili v bežných cenách o 1,9 %. V porovnaní s novembrom 2018 boli vyššie o 1,3 %. Najväčší podiel na celkových tržbách mala pozemná doprava a doprava potrubím (51,5 %) a skladové a pomocné činnosti v doprave (38,7 %). Rast celkových tržieb ovplyvnil medziročný nárast v leteckej doprave o 22,5 %, poštových službách a službách kuriérov o 13,2 % a v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 2,2 %. Od začiatku roka sa tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 3,4 %.

Nákladnou dopravou sa prepravilo 19,9 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2018 preprava tovaru klesla o 5,5 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol vyšší v porovnaní s novembrom 2018 o 1,7 p.b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne znížili o 5,2 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 61,7 mil. osôb. Medziročne preprava osôb klesla o 0,9 % a výkony v osobokilometroch vzrástli o 3,5 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach sa v novembri v porovnaní s októbrom 2019 medzimesačne zvýšili o 2,8 %. Oproti novembru 2018 sa zvýšili v bežných cenách o 12 %. Najvyšší podiel na celkových tržbách tvorili tržby za počítačové programovanie (47,9 %) a telekomunikácie (27,6 %). Rast tržieb bol v činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie o 28,4 %, informačných službách o 23,2 %, počítačovom programovaní o 18 % a telekomunikáciách o 5,8 %. Pokles tržieb bol vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov a zvukových nahrávok o 19,9 % a v nakladateľských činnostiach o 1,9 %. Od začiatku roka tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli o 8,5 % (v bežných cenách).

Vo vybraných trhových službách v novembri 2019 v porovnaní s októbrom 2019 tržby za vlastné výkony a tovar 5) poklesli v stálych cenách o 0,2 %. V novembri 2019 medziročne vzrástli o 0,1 %. Najvyššou mierou sa na nich podieľali tržby za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 53,9 %, administratívne a podporné služby tvorili 28 %, umenie, zábava a rekreácia 13,3 % a ostatné činnosti 3,4 %. Vývoj najviac ovplyvnil nárast tržieb za administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné činnosti o 23,1 %, za prenájom a lízing o 7 % a za činnosti v oblasti nehnuteľností o 2,1 %. Tržby poklesli za architektonické a inžinierske činnosti o 7,5 %. Od začiatku roka 2019 sa tržby za vlastné výkony a tovar oproti rovnakému obdobiu roku 2018 zvýšili o 6,2 %.

Zamestnanosť 8) 9) v novembri 2019 medziročne vzrástla v ubytovaní o 11,8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,6 %, doprave a skladovaní o 4,5 %, vybraných trhových službách o 4 %, stavebníctve o 3 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,1 %. Medziročne klesla zamestnanosť vo  veľkoobchode o 2,9 %, maloobchode o 2,7 % a v priemysle o 1,5 %.

Priemerný počet zamestnaných osôb sa za jedenásť mesiacov roku 2019 zvýšil v ubytovaní o 12,8 %, stavebníctve o 6,8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,5 %, vybraných trhových službách o 6,2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,6 %, doprave a skladovaní o 4,9 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 1,2 %. Zamestnanosť klesla vo veľkoobchode o 2,2 %, maloobchode o 2,1 % a v priemysle o 0,1 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 10) sa zvýšila v novembri 2019 oproti novembru 2018 v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 10,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,8 %, ubytovaní o 8 %, vybraných trhových službách o 7,4 %, maloobchode o 4,6 %, veľkoobchode o 4,4 %, doprave a skladovaní o 4,2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 3,9 %, stavebníctve o 3,4 % a v  priemysle o 3,1 %.

Reálna mzda v novembri 2019 oproti novembru 2018 vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,6 %, ubytovaní o 4,9 %, vybraných trhových službách o 4,3 %, maloobchode o 1,6 %, veľkoobchode o 1,4 %, doprave a skladovaní o 1,2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 %, stavebníctve o 0,4 % a v priemysle o 0,1 %.

V priemere za jedenásť mesiacov mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 965 eur, priemysle 1 164 eur, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 1 054 eur, veľkoobchode 1 037 eur, doprave a skladovaní 1 024 eur, vybraných trhových službách 1 017 eur, ubytovaní 783 eur, maloobchode 765 eur, stavebníctve 743 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 516 eur.

V priemere za jedenásť mesiacov oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10 %, vybraných trhových službách o 7,6 %, ubytovaní o 7,4 %, doprave a skladovaní o 7,1 %, veľkoobchode o 6,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 5,9 %, maloobchode o 5,8 %, stavebníctve o 4,8 %, priemysle o 4,5 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,1 %.

Priemerná reálna mesačná mzda od začiatku roka medziročne vzrástla v  činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,1 %, vybraných trhových službách o 4,8  %, ubytovaní o 4,6 %, doprave a skladovaní o 4,3 %, veľkoobchode o 4 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 3,1 %, maloobchode o 3 %, stavebníctve o 2 %, priemysle o 1,8 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,4 %.

Spotrebiteľské ceny v novembri v porovnaní s októbrom v úhrne vzrástli o 0,2 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne klesli o 0,8 % (pre tuzemsko vzrástli o 0,1 % a pre export klesli o 1,3 %). Ceny stavebných prác 11) sa zvýšili o 0,3 %. Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli nižšie o 0,7 %.

V novembri 2019 v porovnaní s novembrom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 3 %. (pri raste regulovaných cien o 4 % a jadrovej inflácie o 2,7 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 0,2 % (pre tuzemsko vzrástli o 1,1 % a pre export klesli o 0,3 %). Ceny stavebných prác 11) vzrástli o 3,4 %. Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve sa znížili o 0,4 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby klesli o 1,8 % pričom ceny rastlinných produktov boli nižšie o 3 %. Ceny živočíšnych produktov sa zvýšili o 0,7 %.

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 2 % (pre tuzemsko o 2,5 % a pre export o 1,5 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 3,9 % a ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 1,8 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli o 2,1 % pri raste cien rastlinných výrobkov o 3,8 % a poklese cien živočíšnych výrobkov o 0,4 %.

zahranično-obchodnej činnosti 12) dosiahol v novembri 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 7 309,1 mil. eur, pri medziročnom poklese o 4,3 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 5,8 % na 7 151,5 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 157,6 mil. eur (o 107,8 mil. eur vyššie ako v rovnakom období roku 2018).

Za január november 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 zvýšil celkový vývoz tovaru o 1,6 % na 74 616,1 mil. eur a celkový dovoz o 3,5 % na 73 436,9 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 179,2 mil. eur (o 1 347,4 mil. eur nižšie ako v rovnakom období roku 2018).


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách v činnostiach vnútorného obchodu (okrem veľkoobchodu) sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015.
Počet pracovných dní v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 bol v mesiaci november a aj od začiatku roka 2019 nižší o jeden deň.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty
3) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami; vrátane odhadu produkcie za stavebné závody nestavebných podnikov
4) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
5) zo sezónne očistených údajov
6) plný názov odvetvia "veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
7) plný názov odvetvia "maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
8) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
9) v informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách priemerný evidenčný počet zamestnancov vrátane živnostníkov
10) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby
11) odhady mesačného vývoja cien sa vždy po uplynutí štvrťroka spätne upresňujú podľa výsledkov priameho zisťovania cien v stavebníctve
12) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail