Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2021
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2021

Posledná aktualizácia: 11.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 11.11.2021
Tržby v priemysle nadviazali na klesajúcu tendenciu, pridal sa aj pokles v stavebníctve

Medziročný pokles tržieb v septembri prehĺbil zaostávanie priemyslu o 9,4 % a stavebníctva o 20 % za hodnotami spred pandémie. Na úroveň septembra 2019 sa ešte nedotiahli ani tržby vybraných trhových služieb. Ostatné dve sledované odvetvia v tržbách už úroveň spred dvoch rokov prekonali, najvýraznejšie informačné a komunikačné činnosti.

Tržby v priemysle a stavebníctve boli v septembri medziročne nižšie. Priemysel počas septembra prehĺbil medziročný pokles o takmer 3 percentuálne body na hodnotu 9,3 %. Pokles sa prejavil druhý mesiac po sebe po predošlých šiestich mesiacoch rastu. V porovnaní s hodnotami tržieb pred pandémiou (so septembrom 2019) priemysel zaostával o 9,4%. Stavebníctvo po augustovom raste znovu vykázalo medziročný pokles tržieb o 2,1% a hodnota tržieb zaostávala za septembrom 2019 o takmer 20 %.

V troch ďalších odvetviach ekonomiky tržby medziročne rástli. V doprave a skladovaní vzrástli o 6,4 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 8,2 % a vo vybraných trhových službách o 0,6 %. Prvé dve vyššie uvedené odvetia prekonali hodnoty tržieb spred pandémie (september 2019), len vybrané trhový služby ešte mierne zaostávajú (o 2,3 %).

ŠÚ SR uvádza porovnanie aj s rovnakým obdobím pred pandémiou s cieľom umožniť analýzu vývoja jednotlivých odvetví ekonomiky, do akej miery sa im darí prekonať poklesy spôsobené pandémiou v roku 2020.

Vývoj v septembri v porovnaní s augustom 2021 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar sa v septembri 2021 medzimesačne zvýšili v doprave a skladovaní o 2,2 %, ako aj v priemysle o 1,8 %. Vo vybraných trhových službách zostali tržby na úrovni augusta 2021. Zaznamenali sme však medzimesačné zníženie tržieb o 4,5 % v stavebníctve a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,4 %.

Podrobnejšie informácie k vývoju tržieb v septembri 2021 v porovnaní so septembrom 2020

Tržby v priemysle už druhý mesiac po sebe klesali a v septembri sa medziročne znížili o 9,3 %. V porovnaní s obdobím pred pandémiou (september 2019) celkové tržby priemyslu zaostávali o 9,4 % porovnateľne ako v predchádzajúcom mesiaci. V súhrne prekonalo úroveň tržieb spred dvoch rokoch (zo septembra 2019) sedem z celkovo 16 sledovaných odvetví priemyslu 2), rozhodujúca výroba dopravných prostriedkov naďalej zaostávala najvýraznejšie o 28,3 %.

Medziročný pokles ovplyvnila skutočnosť, že osem zo 16 sledovaných odvetví priemyslu zaznamenalo pokles tržieb a to najmä výroba dopravných prostriedkov o 31,5 %, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 10,4 %, ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 10,1 %. Naopak rast tržieb zaznamenali dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 22,4 %, ako aj ako aj výroba strojov a zariadení o 12,8 %, výroba kovov o 4,3 % a výroba koksu a ropných produktov o 16 %.

V stavebníctve tržby po vzostupe v minulom mesiaci opäť medziročne klesli a to o 2,1 %. Za tržbami spred dvoch rokov (september 2019) zaostávali už o takmer 20 %.

Septembrové tržby v doprave a skladovaní 3) medziročne vzrástli o 6,4 % a oproti septembru 2019 boli vyššie o 5 %. Vyššiu úroveň tržieb ako pred pandémiou malo toto odvetvie už štvrtý mesiac po sebe. Medziročne zvýšenie ovplyvnili najmä skladové a pomocné činnosti, ktorých tržby vzrástli takmer o 20 %. Z piatich činností odvetvia úroveň tržieb spred dvoch rokov dosiahli pozemná doprava vrátane dopravy potrubím, ďalej skladové a pomocné činnosti ako aj vodná doprava.

V informačných a komunikačných činnostiach 4) sa tržby zvýšili medziročne o 8,2 %. Oproti obdobiu spred dvoch rokov nastal nárast takmer o 8 %. Medziročný rast dosiahlo všetkých šesť zložiek odvetvia, z toho najvýraznejší rast nastal vo výrobe filmov a televíznych programov o 24 %. Ide však o podielovo málo významnú zložku. Úroveň tržieb spred dvoch rokov zároveň nepresiahli dve zložky odvetvia a to tržby subjektov činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie ako aj v telekomunikáciách.

Tržby vo vybraných trhových službách 5) boli v septembri už šiesty mesiac v medziročnom raste a to na úrovni 0,6 %, ale za obdobím pred pandémiou (v porovnaní so septembrom 2019) zaostávali o 2,3 %. V aktuálnom mesiaci sa celkové tržby medziročne zvýšili podobne ako predošlý mesiac predovšetkým vplyvom rastu v druhej podielovo najvýznamnejšej zložke v administratívnych, kancelárskych a obchodných činnostiach o 28,1 %. Tržby poklesli v architektonických a inžinierskych činnostiach o 22,3 % ako aj v činnostiach herní a stávkových kancelárií o 13,6 %.

V rámci podrobnejších štruktúr odvetvia výrazný medziročný nárast tržieb si zachovali cestovné agentúry a kancelárie a to o takmer 64 %, dosiahli však úroveň len 35 % septembra pred pandémiou.

Vývoj za deväť mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

V súhrne za deväť mesiacov roku 2021 tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne vzrástli o 10,5 %. Tohtoročný medziročný výsledok za deväť mesiacov ovplyvnili najmä vyššie tržby vo výrobe dopravných prostriedkov o 11,2 % ako aj vo výrobe kovov o 16,9 % a vo výrobe strojov a zariadení o 21,4 %. V ostatných odvetviach boli medziročné rasty tiež vysoké, treba ich však brať do úvahy v kontexte s nižšou porovnávacou minuloročnou základňou a prepadmi spôsobenými prvou vlnou pandémie v roku 2020. V súhrne tržby v doprave a skladovaní medziročne vzrástli o 12,3 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 7,1 % V ďalších dvoch odvetviach tržby spolu za deväť mesiacov medziročne klesli v stavebníctve o 0,7 % a vo vybraných trhových službách o 0,8 %.


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria štyri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba, Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
3) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
4) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
5) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Tržby za vlastné výkony a tovar - 41-43 Stavebníctvo [st0002ms]
Doprava a skladovanie - Tržby za vlastné výkony a tovar [do0001ms]
Informácie a komunikácia (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ik0001ms]
Vybrané trhové služby (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ts0001ms]
Indexy tržieb za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach [od0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail