Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v novembri 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v novembri 2019

Posledná aktualizácia: 13.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 13.01.2020

 

Vývoj v novembri 2019 v porovnaní s októbrom 2019  1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne zvýšili v informačných a komunikačných činnostiach o 2,8 % a v stavebníctve o 0,2 %. Klesli v doprave a skladovaní o 1,9 %, priemysle o 1,5 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %.

Vývoj v novembri 2019 v porovnaní s novembrom 2018

Tržby v priemysle naďalej klesali, oproti novembru 2018 sa znížili o 8,4 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 12,8 %; priemyselnej výrobe o 8 % a rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 1,7 %. Tržby v ťažbe a dobývaní sa nezmenili. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese tržieb, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 5,3 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,1 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 12,8 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 11,5 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 13,4 %. Tržby vzrástli iba vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 3,6 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 4,3 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 1,7 %.

Klesli aj tržby v stavebníctve, oproti novembru 2018 sa znížili o 2,5 %.

doprave a skladovaní 2) tržby medziročne vzrástli o 1,3 % vplyvom rastu v poštových službách a službách kuriérov o 13,2 %, skladových a pomocných činnostiach v doprave o 2,2 % a v leteckej doprave o 22,5 %. V pozemnej doprave a doprave potrubím a vo vodnej doprave sa tržby medziročne znížili.

Naďalej rástli tržby v informačných a komunikačných činnostiach 3). Oproti novembru 2018 sa zvýšili o 12 % predovšetkým vplyvom rastu v počítačovom programovaní o 18 %, informačných službách o 23,2 % a v telekomunikáciách o 5,8 %. Klesli len vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov a v nakladateľských činnostiach.

Tržby vo vybraných trhových službách 4) medziročne vzrástli o 0,1 %. Zvýšili sa hlavne v administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 23,1 % a v bezpečnostných a pátracích službách o 21,3 %. Vývoj ovplyvnil pokles najmä v architektonických a inžinierskych činnostiach a v činnostiach herní a stávkových kancelárií.

Vývoj za jedenásť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Celkové tržby v priemysle od začiatku roka medziročne klesli o 0,4 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10,3 %, ťažbe a dobývaní o 4,2 % a rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 9,8 % a v priemyselnej výrobe o 0,9 %. Podľa špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví sa tržby za vlastné výkony a tovar znížili najmä v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10,3 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 3,7 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 8,6 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 3,1 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 6,9 %. Medziročne tržby vzrástli vo výrobe dopravných prostriedkov o 5,7 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 4,8 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 6,3 %, dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 9,8 % a výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov  o 1 %.

Tržby stavebných subjektov vzrástli o 0,1 %.

doprave a skladovaní sa tržby medziročne zvýšili o 3,4 %. Rast ovplyvnili vyššie tržby najmä v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 7 % a v poštových službách a službách kuriérov o 14,5 %. Tržby medziročne klesli len v pozemnej doprave a doprave potrubím.  

informačných a komunikačných činnostiach celkové tržby vzrástli o 8,5 %. Zvýšili sa predovšetkým v počítačovom programovaní o 12,2 % a v telekomunikáciách o 5,9 %. Tržby sa medziročne znížili len vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov.

Vo vybraných trhových službách sa tržby medziročne zvýšili o 6,2 %. Vzrástli vo všetkých činnostiach, hlavne v administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 14,5 %, činnostiach v oblasti nehnuteľností o 8,6 % a v právnych a účtovníckych činnostiach o 5 %.

 


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2 ) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
3 ) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
4) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v novembri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail