Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Údaje o deficite a dlhu SR za roky 2015-2019 predložené Európskej komisii (Eurostatu) k 1. októbru 2019

Údaje o deficite a dlhu SR za roky 2015-2019 predložené Európskej komisii (Eurostatu) k 1. októbru 2019

Posledná aktualizácia: 04.11.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 21.10.2019

Štatistický úrad SR zverejňuje v pondelok 21. októbra 2019 o 11.00 h Správu o deficite a dlhu SR za roky 2015-2019 predloženú Európskej komisii (Eurostatu) k 1. októbru 2019.

Slovenská republika v zmysle medzinárodných záväzkov zostavuje údaje o dlhu a deficite za sektor verejnej správy pre účely posúdenia plnenia tzv. Maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu a zasiela ich pravidelne dvakrát ročne Eurostatu, a to vždy k 1. aprílu a spresnené údaje k 1. októbru kalendárneho roka.

Údaje o deficite a dlhu za sektor verejnej správy sú zostavené na základe účtovných výkazov, dodatočných podkladov a informácií za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy.

Údaje za sektor verejnej správy boli zostavené v súlade s metodikou Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESNÚ 2010), ostatnými metodickými pokynmi a odporúčaniami Eurostatu relevantnými pre vyčíslenie deficitu a dlhu za sektor verejnej správy.

Deficit a dlh za roky 2015 - 2019

v mil. Eur

  2015 2016 2017 2018 2019 (1)
Deficit -2 131,2 -2 006,6 -805,0 -951,2 -646,5
Deficit / HDP v % -2,67% -2,48% -0,95% -1,06% -0,68%
Dlh 41 384,2 42 159,8
43 369,5 44 321,9 L
Dlh / HDP v % 51,89% 52,02% 51,31% 49,40% L
HDP 79 758,2 81 038,4 84 517,0 89 721,0 94 591,6

 

2015, 2016 - definitívne údaje     2017, 2018 - polodefinitívne údaje
(1) plán pre rok 2019 zostavilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(2) "M" - kategória nie je definovaná v našej krajine; "L" - údaj nie je k dispozícii

 

V porovnaní so správou predloženou Slovenskou republikou Európskej komisii v apríli 2019 ŠÚ SR zapracoval zmeny predkladaných údajov z viacerých dôvodov.

Zmeny týkajúce sa roku 2018 vyplývajú prevažne zo štandardnej aktualizácie informácií za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy. Tento druh zmeny vychádza najmä z aktualizácie zdrojových údajov – súvah a hodnoty prijatých akruálnych daní a sociálnych príspevkov.

Ďalším dôvodom revízie roku 2018 bolo vyjasnenie zaznamenania vybraných výdavkov sektora verejnej správy, ktoré uviedla Európska komisia vo svojej hodnotiacej správe na jar tohto roka. ŠÚ SR v spolupráci s ostatnými slovenskými zodpovednými inštitúciami vyjasnil zaznamenanie týchto výdavkov. Preverenie viedlo k nárastu deficitu sektora verejnej správy približne o 0,2% revidovaného HDP.

Okrem hore uvedených zmien boli implementované rôzne spresnenia v rámci veľkej benchmarkovej revízie národných účtov. Veľká revízia predstavuje pre štatistické úrady možnosť implementácie spresnení metodických postupov, nových metodických usmernení (Manuál k deficitu a dlhu verejnej správy 2019)  a nových pohľadov na makroekonomické ukazovatele konzistentne v celom časovom rade. Ide o štandardný proces, ktorý je nevyhnutný na prezentovanie čo najkvalitnejších a najaktuálnejších informácií užívateľom.

Výšku deficitu sektora verejnej správy negatívne ovplyvnilo najmä uznanie záväzku verejnej správy voči prevádzkovateľom jadrových zariadení v súvislosti s budúcim vyraďovaním jadrových zariadení a zaznamenanie systému podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Na druhej strane pozitívny vplyv na výšku deficitu v roku 2018 mala zmena vykazovania príjmov z predaja telekomunikačných licencií. Výšku dlhu sektora verejnej správy najviac ovplyvnilo zapracovanie zmenených pravidiel pre vykazovanie dlhodobých záväzkov z obchodného styku, ktoré sa považujú za súčasť maastrichtského dlhu.

V rámci veľkej revízie národných účtov boli zapracované aj zmeny v individuálnych transakciách, ktoré nemali vplyv na deficit ani na dlh sektora verejnej správy. Išlo hlavne o upresnenie metodickej klasifikácie príjmových ako aj výdavkových položiek.

Vykazovanie údajov o deficite a dlhu verejnej správy je realizované v súlade s článkom 3 Nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Údaje o deficite a dlhu SR za roky 2015-2019 predložené Európskej komisii (Eurostatu) k 1. októbru 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail