Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2021

Posledná aktualizácia: 14.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.09.2021

Rast cien v auguste pokračoval, medziročná inflácia dosiahla až 3,8 %, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov.

Zvyšujúca sa dynamika rastu cien v auguste 2021, priniesla najvyššiu hodnotu od októbra 2012. Naďalej ju nahor ťahali vyššie ceny za dopravu (palivá), imputované nájomné ovplyvňované cenami stavebných materiálov a stále dynamicky rastúce ceny potravín.

Po mesiacoch na začiatku tohto roka, kedy najvýznamnejšia položka vo výdavkoch slovenských spotrebiteľov – bývanie a energie, tlmili rast cien, v druhej polovici tohto roka ho už podporujú. Výrazne rastúce ceny stavebných materiálov prejavujúce sa v položke imputované nájomné totiž prekryli efekt zlacnenia energií v úvode roka. K tomu sa pridali drahšie palivá s medziročným rastom už štvrtý mesiac nad úrovňou 20 %. Aktuálne v auguste poskočili aj ceny potravín a medziročne boli vyššie o 3,7 % (najviac od júna 2020), a to vplyvom rastu  tých zložiek, ktoré narástli medzimesačne, a to najmä ceny chleba a obilnín, mlieka, syrov a vajec ako aj mäsa. Najvýraznejší vplyv na celkový rast v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mali ceny váhovo menej dôležitých položiek ako nábytok, palivá (pohonné látky) a výrobky osobnej starostlivosti.

Ilustračný obrázok - Graf

Vývoj v auguste 2021 v porovnaní s júlom 2021

Medzimesačne ceny vzrástli o 0,4 %, tempo rastu sa spomaľovalo a bolo najmiernejšie za posledné štyri mesiace (v júli bol medzimesačný rast cien 0,5 %). Spomedzi 12 odborov spotrebného koša vzrástli ceny v siedmich z nich, v dvoch odboroch ostali ceny nezmenené.

Najvýznamnejšie k medzimesačnému rastu cien prispeli rastúce ceny v odbore nábytok, bytové zariadenia a bežná údržba, ktoré rastú pomaly od apríla a aktuálne sa zvýšili o 1,1 %. Vzrástli najmä ceny nábytku, zariadení aj podlahovín o 1,4 %, ako aj ceny za tovary a služby súvisiace s bežnou údržbou domácností (patria sem napr. pracie a čistiace prostriedky, klince, alobal a pod.) o 1,9 %.

Významný vplyv malo tiež pokračujúce zvyšovanie cien v odbore doprava (o 1 %), čo naďalej ťahali rastúce ceny pohonných hmôt (palív) o 0,7 % a tiež rastúce ceny v odbore rozličné tovary a služby (0,8 %), kde sa zvýšili ceny pomôcok a výrobkov osobnej starostlivosti (o. i. predmety pre osobnú hygienu) ako aj kadernícke a skrášľovacie služby.

V odbore bývanie a energie naďalej pokračoval rast cien v zložke (skupine) - imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 1,6 %, čo je prejavom drahších stavebných materiálov.

Tlmiaci účinok na medzimesačnú infláciu mali najmä potraviny a nealkoholické nápoje (pokles o 0,1 %) najmä vývojom cien v zložke nealko nápoje. Tento stav bol súčasne dôsledkom vyšších cien pri chlebe a obilninách, mlieku, syroch a vajciach, ako aj drahšieho mäsa, olejov a tukov, a na druhej strane poklesu cien ovocia a zeleniny.  V súhrne to znamenalo, že potraviny ako celok si udržali júlovú úroveň.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,4 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,3 %. 

Vývoj v auguste 2021 v porovnaní s augustom 2020

Medziročná hodnota inflácie v auguste 2021 stúpla na 3,8 %. Ceny rástli oproti augustu 2020 vo všetkých odboroch, avšak najvýraznejší vplyv na ňu mali hlavne odbory s najvyššou váhou v spotrebnom koši.  Boli to hlavne rastúce ceny v odbore bývanie a energie, ktorý predstavuje najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností. Rast cien sa zrýchlil na 2,2 %, a to najmä už niekoľko mesiacov pokračujúcim vplyvom rastu cien stavebných materiálov, ktorý sa odráža v imputovanom nájomnom. Voči minulému roku táto položka mala vyššie ceny o 8,6 %. Dynamicky tiež vzrástli aj ceny za údržbu a opravu obydlia o 7,4 %.

Druhý najvýznamnejší podiel vo výdavkoch domácností majú ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré sú zároveň verejnosťou aj najviac sledované. Ich rast sa medziročne zdynamizoval na úroveň 3,7 %, medziročne drahšie boli potraviny vo všetkých deviatich sledovaných zložkách (tried) v rámci skupiny potraviny, najvýraznejšie zelenina o 12,9 %, mäso o 2,4 %, chlieb a obilniny o 2,5 % ako aj mlieko, syry a vajcia o 2,3 %.

V odbore doprava boli ceny vyššie o 11,1 %, naďalej hlavne vplyvom cien palív a mazadiel (medziročne platili spotrebitelia viac o 22,1 %). Tento rast je podporený aj bázickým efektom, teda nižším porovnávacím základom, keď vplyvom prvej vlny pandémie palivá počas roka 2020 zlacňovali.

Šiesty mesiac po sebe ovplyvňuje infláciu v medziročnom porovnaní aj rast cien tabakových výrobkov po úprave daní (o 16,5 %) a v auguste tiež vyššie ceny alkoholických nápojov, hlavne destilátov.

V menšej miere k úrovni inflácie prispeli medziročne vyššie ceny nábytku, zariadení aj podlahovín (6,8 %), pokračujúci rast cien za noviny, knihy a kancelárske potreby o 6,6 % aj za dovolenkové zájazdy o 4,9 %.  

Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2021 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 3,8 %, za domácnosti dôchodcov o 3,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 3,6 %.

Celková miera medziročnej inflácie od začiatku roka 2021

V súhrne za osem mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,1 %. Medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2 %, za domácnosti dôchodcov o 1,9 %.

Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 731 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2021. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.


VÝSTUPY K TÉME INFLÁCIA:

PRVÉ ZVEREJNENIE – Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia / CPI) sa zverejňujú približne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia.
Aktuálne: Informatívna správa  (IS) VÝVOJ INDEXOV SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V AUGUSTE 2021 (referenčné obdobie auguste 2021) zverejnená 14. septembra 2021 je uložená v KATALÓGU INFORMATÍVNYCH SPRÁV. Údaje sú dostupné vo forme tabuliek v databázach DATAcube. a STATdat.  (zoznam konkrétnych datových kociek pod textom IS).

PRVÉ ZVEREJNENIE - Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v krajinách EÚ sú zverejňované mesačne zvyčajne niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o infláciu podľa jednotnej metodiky EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť indexov spotrebiteľských cien medzi krajinami. Spotrebné koše sa čiastočne líšia,  HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložky „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach zložiek.
Aktuálne: Informatívna správa HARMONIZOVANÉ INDEXY SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V AUGUSTE 2021 bude zverejnená 17. septembra 2021 a uložená v KATALÓGU INFORMATÍVNYCH SPRÁV. V rovnaký deň publikuje Eurostat správu o HICP na svojej webovej stránke.

ELEKTRONICKÁ PUBLIKÁCIA - Podrobnejšie dáta k téme CPI obsahuje tematická mesačná publikácia zverejňovaná do 15 dní od prvého zverejnenia údajov. Obsahuje ďalšie indexy a podrobnejšie štruktúry medziročného aj medzimesačného rastu cien ako aj indexy spotrebiteľských cien /životných nákladov pre vybrané sociálne skupiny - pre domácnosti zamestnancov; dôchodcov; pre nízkopríjmové domácností.
Aktuálne: Publikácia INDEXY SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V SR č. 8 2021 bude zverejnená 30. septembra 2021 v KATALÓGU PUBLIKÁCIÍ.

Gestor: Riaditeľ odboru cenových štatistík Ing. Štefan Adamec


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail