Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v auguste 2021
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v auguste 2021

Posledná aktualizácia: 13.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 12.10.2021

 


Tržby v priemysle po šiestich mesiacoch rastu v auguste klesli, v rozhodujúcej výrobe dopravných prostriedkov až o tretinu

Tržby priemyslu v auguste 2021 ovplyvnili aj celozávodné dovolenky, medziročný pokles spôsobil celkové zaostávanie tržieb priemyslu za obdobím pred pandémiou o 9 %. V ďalších štyroch z piatich sledovaných odvetví hospodárstva tržby medziročne vzrástli. Hodnoty pred pandémiou presiahli len informačné a komunikačné činnosti (IaK) ako aj doprava a skladovanie.

Tržby v priemysle počas augusta 2021 po šiestich mesiacoch medziročného rastu klesli o 6,6 %, čo ovplyvnil medziročný pokles tržieb v rozhodujúcej výrobe dopravných prostriedkov o tretinu. V porovnaní s hodnotami tržieb pred pandémiou (s augustom 2019) priemysel zaostával o viac ako 9 %. ŠÚ SR uvádza porovnanie aj s rovnakým obdobím pred pandémiou (r. 2019) s cieľom ponúknuť pohľad na vývoj v kontexte hľadania odpovedí na otázku, do akej miery jednotlivé odvetvia ekonomiky prekonali poklesy spôsobené pandémiou v roku 2020. Súčasne vývoj tržieb, podobne ako produkciu, v letných mesiacoch ovplyvnili nastavenie celozávodných dovoleniek u veľkých priemyselných producentov, ktoré sa mohli líšiť od predchádzajúcich rokov.

V ďalších štyroch sledovaných odvetviach ekonomiky tržby dosiahli medziročný rast a to v informačných a komunikačných činnostiach o 15,5 %, v doprave o 9,8 %, stavebníctve o 6,3 % a vo vybraných trhových službách o 3 %. V prvých dvoch spomenutých odvetviach tržby už prevýšili úroveň pred pandémiou (august 2019), najvýraznejšie v informačných a komunikačných činnostiach. Za tržbami pred pandémiou však naďalej zaostávali tržby vo vybraných trhových službách o takmer 3 % a v stavebníctve, v ktorom zaostávanie dosahovalo dvojcifernú hodnotu.

Cestovné kancelárie a agentúry dosiahli síce dva a pol násobne vyššie tržby ako pred rokom v auguste, stále to však bola len polovica hodnôt dosahovaných v auguste 2019.

Vývoj v auguste 2021 v porovnaní s júlom 2021 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar sa v auguste 2021 medzimesačne zvýšili v stavebníctve o 2,8 %, informáciách a komunikácii o 2,7 %, vo vybraných trhových službách o 0,7 %. Pokles oproti predchádzajúcemu mesiacu (júlu 2021) bol len v priemysle o 12,9 %. V doprave a skladovaní ostali nezmenené na úrovni júla 2021.

Podrobnejšie informácie k vývoju tržieb v auguste 2021 v porovnaní s augustom 2020

Tržby v priemysle po šiestich mesiacoch nepretržitého rastu v auguste medziročne klesli o 6,6 %, zníženie najviac ovplyvnil takmer tretinový pokles vo výrobe dopravných prostriedkov. Okrem výroby dopravných prostriedkov sa tržby medziročne znížili v ďalších troch zo 16 priemyselných odvetví, a to vo výrobe počítačových výrobkov o 6 %, ťažbe a dobývaní o 7,6 % a v ostatnej výrobe o 1,6 %. Pokles celkových tržieb zmiernil medziročný nárast hlavne vo výrobe kovov o 11,3 %, výrobe strojov a zariadení o 22,2 % a v dodávke elektriny a plynu o 6,9 %, tržby týchto odvetví prekonali aj tržby spred dvoch rokov.

 V porovnaní s obdobím pred pandémiou (augustom 2019) celkové tržby zaostávali o viac ako 9 %. V predchádzajúcich dvoch mesiacoch už boli pritom celkové tržby priemyslu nad úrovňou roka 2019. V súhrne malo v auguste tržby nižšie ako pred dvoma rokmi (ako v auguste 2019) spolu sedem z celkovo 16 sledovaných odvetví priemyslu 2), rozhodujúca výroba dopravných prostriedkov zaostávala takmer o tretinu (o 31,6 %).

V stavebníctve sa tržby po poklese v minulom mesiaci znova medziročne zvýšili, a to o 6,3 %. Za tržbami spred dvoch rokov (augustom 2019) zaostávali o viac ako 13 %.

Augustové tržby v doprave a skladovaní 3) medziročne vzrástli o 9,8 % a oproti augustu 2019 boli vyššie o 4 %. Tržby odvetvia mali súčasne vyššiu úroveň ako pred pandémiou už tretí mesiac po sebe. Medziročne zvýšenie ovplyvnili najmä skladové a pomocné činnosti, ktorých tržby vzrástli o viac ako štvrtinu. K rastu odvetvia prispel aj takmer trojnásobný nárast tržieb v leteckej doprave, aj keď tvoria menej významný podiel na celkových tržbách. Z piatich činností odvetvia úroveň tržieb spred dvoch rokov dosiahli len dve, ale tie absolútne rozhodujúce zložky - pozemná doprava vrátane dopravy potrubím ako aj skladové a pomocné činnosti v doprave.

V informačných a komunikačných činnostiach 4) sa tržby v auguste zvýšili medziročne o 15,5 % oproti obdobiu spred dvoch rokov prekročil nárast úroveň 10 %. Medziročný rast dosiahlo všetkých šesť činností odvetvia, najvýznamnejší bol rast podielovo najvplyvnejšieho počítačového programovania o 22,6 %. Úroveň spred dvoch rokov zároveň presiahli všetky zložky odvetvia s výnimkou tržieb vo výrobe filmov a televíznych programov.

Tržby vo vybraných trhových službách 5) sa v auguste medziročne zvýšili o 3 %, ale za obdobím pred pandémiou (v porovnaní s augustom 2019) ešte zaostávali o približne rovnakú hodnotu. V aktuálnom mesiaci sa celkové tržby medziročne zvýšili predovšetkým vplyvom rastu v podielovo najväčšej zložke v administratívnych, kancelárskych a obchodných činnostiach o 27,7 % a nárastom tržieb cestovných agentúr a kancelárií o takmer 150 %. Medziročný mierny pokles tržieb vykázali podielovo významné služby nehnuteľností a o viac ako 16 % medziročne klesli tržby tretej najvýznamnejšej zložky - herní a stávkových kancelárií.

Cestovné kancelárie a agentúry dosiahli síce dva a pol násobne vyššie tržby ako pred rokom, stále to však bola len polovica hodnôt dosahovaných v auguste 2019. Súčasne absolútna väčšina zložiek činností, ktoré patria do vybraných trhových služieb, zaostávala za úrovňou pred pandémiou.

Vývoj za osem mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

V súhrne za osem mesiacov roku 2021 tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne vzrástli o 13,5 % (v rovnakom období minulého roku bol priemysel v medziročnom poklese o 14,5 %). Tohtoročný medziročný súhrnný výsledok od januára do augusta ovplyvnili najmä vyššie tržby vo výrobe dopravných prostriedkov ako aj vo výrobe kovov zhodne o 18,7 % a vo výrobe strojov a zariadení o 22,6 %.

V ostatných odvetviach boli medziročné rasty tiež vysoké, treba ich však brať do úvahy v kontexte s nižšou porovnávacou minuloročnou základňou a prepadov spôsobených prvou vlnou pandémie v roku 2020. V súhrne tržby v doprave a skladovaní medziročne vzrástli o 13,2 % (vlani v rovnakom období klesli o 11,3 %) a v informačných a komunikačných činnostiach o 7 % (vlani za osem mesiacov vzrástli o 0,5 %). V ďalších dvoch odvetviach tržby spolu za osem mesiacov medziročne klesli v stavebníctve o 0,5 % (v minulom roku bol pokles oproti 2019 o 10,3 %) a vo vybraných trhových službách o 1 % (minulý rok pokles o 6,2 %).

Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria štyri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba, Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
3) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
4) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
5) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Tržby za vlastné výkony a tovar - 41-43 Stavebníctvo [st0002ms]
Doprava a skladovanie - Tržby za vlastné výkony a tovar [do0001ms]
Informácie a komunikácia (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ik0001ms]
Vybrané trhové služby (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ts0001ms]
Indexy tržieb za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach [od0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v auguste 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail