Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2017

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2017

Last update: 04.10.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Publish Date: 26.09.2017

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín k  15. septembru 2017, pri porovnaní úrody so skutočnosťou roku 2016, sa očakáva nižšia úroda u všetkých sledovaných plodín. Osiate plochy sledovaných plodín okrem zemiakov ostatných a kukurice a jej miešaniek na zelené kŕmenie a siláž boli vyššie ako v roku 2016, u kukurice na zrno o 4,9 %, u slnečnice o 4,4 %, a u cukrovej repy technickej o 3,3 %.

V roku 2017 bola kukurica na zrno zasiata na výmere vyššej o 9 tis. ha a kukurica a jej miešanky na zelené kŕmenie a siláž na nižšej o 7,9 tis. ha. Pestovateľské plochy kukurice na zrno boli k 15.9.2017 korigované a odhadujeme, že zberové plochy budú nižšie o 2,4 % (4,6 tis. ha).

Úrody sú oproti minulému roku výrazne nižšie u kukurice na zrno o 34,7 % (594,2 tis. t), u kukurice a jej miešaniek na zeleno a siláž  o 25,9 % (703,3 tis. t), u slnečnice o 9,4 % (23,2 tis. t) a u cukrovej repy o 27,5 % (413,9 tis. t). Očakáva sa nižšia úroda aj u zemiakov ostatných o 2,1 % (3,3 tis. t) z nižšej osiatej plochy o 0,8 tis. ha.

Hektárové výnosy u sledovaných plodín okrem zemiakov ostatných sú nižšie ako minuloročné výsledky.

METODICKÉ VYSVETLIVKY

Odhad úrody, kukurice na zrno, zemiakov ostatných, kukurice na zeleno, slnečnice a cukrovej repy technickej k 15. 9. 2017 bol zisťovaný výberovou metódou a matematicko-štatistickými metódami bola dopočítaná úroda na celú osiatu plochu jednotlivých druhov zisťovaných plodín.

Vykonal sa oblastný výber, kde oblasť sa rovná územno-správnej jednotke kraja. Úrodu v tonách uvádzame ako bodový odhad spolu s intervalom štandardnej chyby a to:

A = do 5%

B = od 5,01 do 10,0%

C = od 10,01 do 15,0%

D = od 15,01 do 20,0%

E = nad 20,0%

Štandardná chyba vyjadruje mieru presnosti jednotlivých odhadov a používa sa na určenie veľkosti intervalu spoľahlivosti. Údaj bez intervalu znamená, že bola zisťovaná celá plocha.


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2017 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail