Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 08. 2016

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 08. 2016

Last update: 04.10.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Publish Date: 26.08.2016

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín sa k 15. augustu očakáva vyššia úroda hustosiatych obilnín o 327,6 tis.t (11,4 %) v porovnaní s minulým rokom. Výmera osiatych plôch hustosiatych obilnín je v porovnaní s minulým rokom nižšia o 1,8 % (10,1 tis. ha). Okrem jačmeňa a ovsa u ostatných druhov hustosiatych obilnín očakávame vyššiu úrodu.

Kukurica na zrno bola zasiata na výmere nižšej o 12,8 tis. ha (6,5 %) a očakáva sa vyššia úroda o 459 tis. ton (49,4 %). Priemerná hektárová úroda kukurice na zrno sa v porovnaní s minulým rokom zvýšila o 2,6 ton. Vyššia úroda sa očakáva u všetkých sledovaných olejnín, u repky olejky o 35 %, u slnečnice o 42,1 % a u sóje o 42,7 %. Pestovateľské plochy sa zvýšili u repky olejky o 3,6 % a slnečnice o 10,7 %. Sója bola osiata na nižšej výmere 8,5 tis. ha.

Očakáva sa vyššia úroda u cukrovej repy technickej o 11,9 %, u ktorej sa priemerná hektárová úroda oproti minulému roku zvýšila o 6,65 ton (11,9 %). Osiata plocha hrachu siateho je oproti minulému roku vyššia o 17,7 %, ale očakávame o 3 % nižšiu úrodu, pri hektárovej úrode nižšej o 0,69 tony.

METODICKÉ VYSVETLIVKY

Odhad úrody hustosiatych obilnín (pšenica, raž, jačmeň, ovos, tritikale), kukurice na zrno, zemiakov ostatných, repky, slnečnice, sóje cukrovej repy technickej a hrachu siateho na zrno k 15. 8. 2016 bol zisťovaný výberovou metódou a matematicko-štatistickými metódami bola úroda dopočítaná na celú osiatu plochu jednotlivých druhov zisťovaných plodín.

Vykonal sa oblastný výber, kde oblasť sa rovná územno-správnej jednotke kraja. Úrodu v tonách uvádzame ako bodový odhad spolu s intervalom štandardnej chyby a to:

A = do 5%

B = od 5,01 do 10,0%

C = od 10,01 do 15,0%

D = od 15,01 do 20,0%

E = nad 20,0%

Štandardná chyba vyjadruje mieru presnosti jednotlivých odhadov a používa sa na určenie veľkosti intervalu spoľahlivosti. Údaj bez intervalu znamená, že bola zisťovaná celá plocha.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 08. 2016 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail