Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v októbri 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj spotrebiteľských cien v októbri 2021

Posledná aktualizácia: 15.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 12.11.2021

Ceny dynamicky rástli aj v októbri, inflácia dosiahla 5,1 %, čo je najvyššia hodnota za posledných trinásť rokov

Medziročný rast cien v októbri 2021 dosiahol najvyššiu hodnotu od októbra 2008. Medzimesačne vývoj ovplyvnil znovu najmä rast cien stavebných materiálov v položkách bývania, pretrvávajúci rast cien pohonných hmôt aj zvýšenie cien vybraných druhov potravín.

Hodnotu inflácie medziročne najvýraznejšie podporil rast cien potravín o 4,3 %, čo je rovnaká hodnota ako v septembri a zároveň najvyššia hodnota od mája 2020. Vplyv zaznamenali váhovo najdôležitejšie potravinové skupiny, a to chlieb a obilniny, mlieko a syry. Medziročne mali vyššie ceny aj mäso, zelenina a ovocie, tie však v porovnaní so septembrom zlacňovali.

Najväčšia položka v štruktúre výdavkov slovenských domácností – bývanie a energie, zvýšili rast cien zo septembrových 2,6 % na októbrových 3,5 %. Táto hodnota rástla šiesty mesiac po sebe najmä vplyvom imputovaného nájomného, do ktorého sa premieta vplyv drahších stavebných materiálov. Tento trend už úplne zlikvidoval efekt zlacnenia energií zo začiatku roka, ktorý pozitívne utlmuje infláciu najmä v odbore bývanie celý tento rok.

Na medziročný rast už niekoľko mesiacov výraznejšie vplývajú aj viac ako 25 % rast cien palív a od minulého mesiaca aj   výrazný rast školského stravovanie v položke závodné stravovanie.

Vývoj spotrebiteľských cien (inflácia v %) - Graf

Medzimesačný vývoj - október 2021 v porovnaní so septembrom 2021

Medzimesačne ceny vzrástli o 0,6 %, tempo rastu sa oproti septembru zmiernilo (v septembri bol medzimesačný rast cien o 0,8 %). Ide o druhú najvyššiu hodnotu tento rok (zhodne ako v júni).

Spomedzi 12 odborov spotrebného koša ceny vzrástli v jedenástich, klesli iba v jednom odbore (pošty a telekomunikácie). Najvýznamnejšie k medzimesačnému rastu cien prispievali vyššie ceny v odbore bývanie a energie. V rámci odboru pokračoval najmä rast cien v zložke (skupine) - imputované nájomné (náklady na vlastné bývanie), znova o 1,6 %. Ide o vplyv drahších stavebných materiálov, ktoré sa objavujú posledné mesiace. Súčasne výraznejšie vzrástli v tomto odbore aj ceny za služby na údržbu a opravu obydlia o 2,5 %.

Medzimesačný rast cien ťahali hore vyššie ceny v odbore doprava, čo naďalej ovplyvňovali najmä medzimesačne dynamicky rastúce ceny pohonných hmôt o 4,6 %, ako aj zvýšenie cien náhradných dielov pre automobily o 1,2 %. Výraznejšie sa tiež zvýšili ceny v odbore obuv a odevy, pričom počas desiateho mesiaca vzrástli obe zložky, odevy o 1,1 %, obuv o 1,2 %.

Po augustovom poklese odbor potraviny a nealkoholické nápoje zostal v októbri v miernom raste, čo spôsobil najmä rast cien potravín o 0,2 %. Nealkoholické nápoje po septembrovom raste klesli s cenami o 1,8 %. Rast cien potravín významnejšie podporili vyššie ceny chleba a obilnín o 1,1 %, mlieka, syrov a vajec o 0,7 %. Spomedzi potravín najviac vzrástli ceny olejov a tukov o 4,6 %, s ohľadom na ich váhu to však malo nižší vplyv na výslednú hodnotu inflácie zložky potraviny. Naopak, potravinové skupiny, ktoré ešte minulý mesiac ťahali ceny potravín hore, mali v októbri tlmiaci účinok, zlacnelo ovocie o 5,7 %, mäso o 0,3 % a zelenina o 0,1 %.

Zvýšenie zaznamenali aj ceny v odbore rekreácia a kultúra hlavne vplyvom vyšších cien za noviny, knihy a kancelárske potreby o 1,3 %, v rámci odboru rozličné tovary a služby rástli ceny za tovary a služby na osobnú starostlivosť, najmä kadernícke služby (o 1,1 %).  

Index spotrebiteľských cien sa v októbri oproti septembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov, nízkopríjmových domácnostiach aj v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,6 %. 

Medziročný vývoj - október 2021 v porovnaní s októbrom 2020

Medziročná hodnota inflácie v októbri 2021 vzrástla na 5,1 %, ceny oproti októbru 2020 boli vyššie vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Najviac sledované ceny potravín sa medziročne zvýšili o 4,3 %, čo bol rovnaký medziročný rast ako v septembri. Potraviny boli medziročne drahšie vo všetkých 10 sledovaných potravinových triedach, najviac však zelenina o 10,3 %, mlieko a syry o 4 %, ovocie o 5,5 %, mäso o 2,7 %, chlieb a obilniny o 3,6 %, ako aj oleje a tuky o 11,9 %.

Druhý najvýznamnejší vplyv na rast cien mala doprava, ceny palív v októbri dosiahli nový tohtoročný rekord v dynamike medziročného rastu na úrovni 28,4 %. Táto hodnota je však podporená aj bázickým efektom, teda nižším porovnávacím základom v roku 2020, kedy palivá pod vplyvom pandémie zlacňovali. Vyššie boli ceny aj za náhradné diely a príslušenstvo pre osobnú dopravu, ako aj za údržbu a opravy.

Rast cien v odbore bývanie a energie, ktorý tvorí najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností, dosiahol 3,5 %, čo je najvyššia hodnota tento rok. Vývoj bol podporený jednak pretrvávajúcim rastom cien stavebných materiálov v imputovanom nájomnom (medziročný nárast o 11,3 %) aj v dvoch ďalších zložkách - v údržbe a oprave obydlia (o 9,4 %), aj v ostatných službách týkajúcich sa obydlia, kam patria o. i. aj služby spojené s údržbou komínov (o 3,9 %). V rámci tohto odboru sa tak už úplne vytratil tlmiaci efekt zníženia cien energií zo začiatku roka.

Pod medziročný rast inflácie sa druhý mesiac po sebe podpísali aj vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely, konkrétne ceny v závodných jedálňach o 33 %, minulý mesiac táto zložka medziročne zdražela o 32,8 %, čo bol dopad zmien vo financovaní obedov na základných školách.

Infláciu v medziročnom porovnaní takisto už ôsmy mesiac po sebe navyšoval rast cien tabakových výrobkov po úprave daní (v októbri o 15,4 %) a vyššie ceny alkoholických nápojov, hlavne destilátov a vína. V menšej miere k úrovni inflácie prispeli vyššie ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácností, pokračujúci rast cien za noviny, knihy a kancelárske potreby, audiovizuálnu a fotografickú techniku, ako aj za kadernícke služby či vyššie poplatky v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

Index spotrebiteľských cien sa v októbri 2021 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 5,2 %, za domácnosti dôchodcov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 4,9 %.

Celková miera inflácie od začiatku roka 2021

V súhrne za desať mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,6 %. Medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %, za domácnosti dôchodcov o 2,4 %.

Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 731 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2021. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.Rozšírenie dostupných údajov:

ŠÚ SR aktuálne rozšíril rozsah dostupných údajov z cenových štatistík v databáze DATAcube. v časti 2. Makroekonomické štatistiky / 2.3 Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík. Pre oblasť spotrebiteľských cien sú tak v časovom rade dostupné už aj údaje napríklad o inflácii podľa sociálnych skupín obyvateľstva (pre domácnosti zamestnancov, dôchodcov, pre nízkopríjmové domácnosti). Aktuálne údaje za október budú dostupné 30. novembra 2021.


VÝSTUPY K TÉME INFLÁCIA:

Prvé zverejnenie – Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia / CPI) sa zverejňujú približne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia.
Aktuálne: Informatívna správa  (IS) VÝVOJ INDEXOV SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V OKTÓBRI 2021 (referenčné obdobie október 2021) zverejnená 12. novembra je uložená v KATALÓGU INFORMATÍVNYCH SPRÁV. Údaje sú dostupné vo forme tabuliek v databázach DATAcube. a STATdat.  (zoznam konkrétnych datových kociek pod textom IS).

Prvé zverejnenie - Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v krajinách EÚ sú zverejňované mesačne zvyčajne niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o infláciu podľa jednotnej metodiky EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť indexov spotrebiteľských cien medzi krajinami. Spotrebné koše sa čiastočne líšia,  HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložky „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach zložiek.
Aktuálne: Informatívna správa HARMONIZOVANÉ INDEXY SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V OKTÓBRI 2021 bude zverejnená 16. novembra 2021 a uložená v KATALÓGU INFORMATÍVNYCH SPRÁV. Eurostat publikuje správu a dáta HICP na webovej stránke 17. novembra 2021.

Elektronická publikácia - Podrobnejšie dáta k téme CPI obsahuje tematická mesačná publikácia zverejňovaná do 15 dní od prvého zverejnenia údajov. Obsahuje ďalšie indexy a podrobnejšie štruktúry medziročného aj medzimesačného rastu cien ako aj indexy spotrebiteľských cien /životných nákladov pre vybrané sociálne skupiny - pre domácnosti zamestnancov; dôchodcov; pre nízkopríjmové domácností.
Aktuálne: Publikácia INDEXY SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V SR č. 10 2021 bude zverejnená 30. novembra 2021 v KATALÓGU PUBLIKÁCIÍ.

Dáta z tejto publikácie budú v termíne zverejnenia publikácie dostupné v celom časovom rade aj v databáze DATAcube. v časti 2.3.1 Indexy spotrebiteľských cien (inflácia)

Gestor: Riaditeľ odboru cenových štatistík Ing. Štefan Adamec


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v októbri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail