Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 03.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 03.09.2021

(podľa Výberového zisťovania pracovných síl) 1)

Zamestnanosť v 2 . štvrťroku bola medziročne nižšia o 1,5 %, úbytok pracujúcich bol však pomalší ako na začiatku roka

Počet pracujúcich v 2. štvrťroku 2021 bol medziročne nižší vo všetkých krajoch s výnimkou Nitrianskeho. Z odvetví najvýraznejší medziročný úbytok počtu pracujúcich naďalej pretrváva v ubytovacích a stravovacích službách, kde pracovalo o 25 % ľudí menej ako pred rokom.

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) sa v 2. štvrťroku 2021 medziročne znížila o 1,5 %, počet pracujúcich 2) na Slovensku klesol na 2 535,3 tisíc osôb. Celková zamestnanosť po sezónnom očistení sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku (1. štvrťroku 2021) zvýšila o 1,5 % a dosiahla 2 545,3 tis. osôb.

Miera zamestnanosti, 3) ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa v porovnaní s 2. štvrťrokom 2020 znížila o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.) na 74 %.

 Zmenou legislatívy EÚ došlo k významným metodickým zmenám vo VZPS a údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia, nie je možné ich teda porovnávať v dlhšom časovom rade. S cieľom zabezpečiť vybrané charakteristiky zmeny trhu práce boli v súlade s novou metodikou prepočítané v maximálnej možnej miere základné medziročné indexy, nie však staršie dáta VZPS.

Celkovo v 10 z 19 sledovaných odvetví ekonomiky bol počas mesiacov apríl až jún počet pracujúcich medziročne nižší najmä pod vplyvom pandémie. Tempo medziročného poklesu však oproti predchádzajúcemu štvrťroku bolo miernejšie vo všetkých hlavných odvetviach hospodárstva. V pandémiou najviac poznačených odvetviach služieb pracovalo o 1,6 % ľudí menej ako pred rokom. Situácia v službách sa však oproti prvému štvrťroku zlepšila, na začiatku roka bol prepad zamestnanosti v službách až 5 %.

Spomedzi odvetví služieb, zamestnanosť najviac klesla v ubytovacích a stravovacích službách (o štvrtinu) a v doprave a skladovaní (o 11,1 %). Medziročne sa znížila zamestnanosť aj v ďalších šiestich odvetviach služieb, pokles bol však pod 10 %.

V priemysle, ktorý zamestnáva najväčší počet ľudí, aktuálne pracovalo 686,6 tis. osôb, ich počet sa medziročne znížil o 2,4 %, čo bol taktiež miernejší pokles ako v predchádzajúcom štvrťroku (1. štvrťroku 2021). Zamestnanosť sa znížila aj v poľnohospodárstve o 4,1 %, naopak, počet pracujúcich sa zvýšil v stavebníctve o 1,3 %.

Najväčšie relatívne úbytky pracujúcich boli, rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku, medzi mladými do 25 rokov, ich počet sa znížil o 11,9 %. O 6,1 % klesla zamestnanosť aj u osôb vo veku od 25 do 34 rokov.

Zamestnanosť aj miera zamestnanosti klesli vo všetkých krajoch Slovenska s výnimkou jediného Nitrianskeho kraja, kde počet pracujúcich bol mierne vyšší ako pred rokom. Spomedzi ostatných regiónov najviac sa prepadli ukazovatele zamestnanosti v Trenčianskom kraji, kde počet pracujúcich klesol o 3,8 % a miera zamestnanosti o 2,3 p. b. na hodnotu 77,4 %. Najnižšia miera zamestnanosti na úrovni 67,3 % bola v Košickom kraji, naopak, najvyššia v Bratislavskom kraji na úrovni 83,3 %.  

Za prácou do zahraničia  4) odchádzalo v 2. štvrťroku 106,5 tis. osôb, oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa ich počet znížil o 8,7 %. Pracovali hlavne v stavebníctve (36,2 tis. osôb), priemysle (21,3 tis. osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (15,9 tis. osôb). V rámci európskych krajín pracovali najmä v Nemecku (28,6 tis. osôb), Rakúsku (26,5 tis. osôb) a v Česku (22 tis. osôb). Absolútne najviac ich pochádzalo z Prešovského kraja (29,2 tis. osôb) a viac ako 15 tis. osôb odchádzalo za prácou do cudziny aj zo Žilinského (17,1 tis. osôb) a Košického kraja (15,3 tis. osôb).

Zamestnanosť v 1. polroku 2021

V priemere za 1. polrok 2021 klesla celková zamestnanosť o 3,2 % na 2 518,6 tis. osôb. Tempo poklesu sa od začiatku roka spomalilo. Najväčšie relatívne úbytky pracujúcich boli v ubytovacích a stravovacích službách. Počty pracujúcich sa znížili vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Trenčianskom kraji o 5,2 %, v ostatných krajoch bol pokles pod 5 %. Miera zamestnanosti bola na úrovni 73,5 %, oproti 1. polroku minulého roka klesla o 1,6 p. b.

Počet osôb pracujúcich v zahraničí do 1 roka sa oproti 1. polroku 2020 znížil o 10 % na 108,4 tis. osôb. Pracovali najmä v stavebníctve a priemysle. Medziročne sa najviac znížil počet v cudzine pracujúcich v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci, ale aj vo veľkoobchode a maloobchode, poklesy boli v obidvoch činnostiach o viac ako 20 %. Najvyšší počet pracujúcich v zahraničí pochádzal z Prešovského kraja, z celkového počtu tvorili viac ako štvrtinu.

K metodickej zmene:

Zásadná medzinárodná úprava metodiky pre Výberové zisťovanie pracovných síl od roku 2021 spôsobila, že údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia.

Aby bolo možné aspoň sčasti sledovať reálny vývoj trhu práce, nahradili sme chýbajúce čísla hlavných ukazovateľov odhadmi – porovnateľnými medziročnými indexami. Údaje za porovnateľné štvrťroky 2020 boli upravené spôsobom, ktorý v maximálne možnej miere zodpovedal novej metodike. Komplexnú úpravu iných starších údajov podľa nových metodických pravidiel nie je možné vykonať.

Celoeurópska zmena metodiky VZPS bola realizovaná na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek (tzv. IESS) a z nadväzujúcich nariadení.

Podľa novej metodiky sa o. i. zaviedla horná hranica u pracujúcich na 89 rokov (dolná zostala na úrovni 15 rokov), súčasne osoby na platených aktivačných prácach už nepatria do skupiny pracujúcich, ale medzi pracujúcimi sú po novom zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke. Podrobnejšie informácie v poznámke 2) a v kapitole Demografia a sociálne štatistiky/Práca/Vybrané ukazovatele - metodické vysvetlivky.

Vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR k téme - Zamestnanosť v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2021 ( v plnom HD rozlíšení na stiahnutie).


Poznámka: 
1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
2) pracujúci v zmysle novej metodiky VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 do 89 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na materskej alebo rodičovskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku; podľa novej metodiky VZPS platnej od roku 2021 osoby na platených aktivačných prácach do tejto skupiny už nepatria; po novom sú medzi pracujúcimi zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke; údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach; indexy sú počítané z porovnateľných medziročných odhadov (údaje za porovnateľné štvrťroky 2020 boli upravené tak, aby v maximálne možnej miere zodpovedali novej metodike a vyjadrili zmenu voči minuloročnému stavu).
3) v percentách vyjadrený podiel počtu pracujúcich vo veku 20 - 64 rokov z celkového počtu obyvateľstva v rovnakom veku.
4) podľa VZPS; migrácia za prácou do zahraničia do 1 roku vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou cez hranice.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl [pr0002qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail