Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v auguste 2021
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v auguste 2021

Posledná aktualizácia: 13.10.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 11.10.2021

Výroba dopravných prostriedkov v auguste zbrzdila výsledky celého priemyslu

Priemyselná produkcia v auguste 2021 dosiahla mierny rast 0,8 %, ale tempo rastu klesá už štvrtý mesiac v rade. Za rovnakým obdobím pred pandémiou zaostala o desatinu percenta. Celozávodné dovolenky a pomalý rozbeh výroby pre chýbajúce čipy v automobilkách sa prejavil takmer tretinovým prepadom produkcie v tomto odvetví.

Z pätnástich priemyselných odvetví1) vykázalo medziročný nárast produkcie aktuálne desať z nich, pričom rasty dosahovali od 2,2 % až po 27,6 %. Štyrom odvetviam sa ešte nepodarilo dosiahnuť úroveň produkcie z augusta 2019.

Najvýraznejší, až 32,9 % medziročný prepad zaznamenal motor slovenskej ekonomiky - výroba dopravných prostriedkov, ktorá tak výrazne stlmila aj celkový rast priemyselnej produkcie. Súčasne o viac ako tretinu zaostávala aj za úrovňou výroby tohto odvetvia spred pandémie (august 2019). Ide o podielovo najvýznamnejšiu zložku produkcie priemyslu.

Z letných mesiacov nie je celkom možné vyvodzovať závery o zmenách trendu, nakoľko porovnanie v čase výrazne ovplyvňuje nastavenie celozávodných dovoleniek najväčších výrobcov, ktoré sa v jednotlivých rokoch môže líšiť.

Z odvetví ďalej najvýznamnejšie výsledok ovplyvnila výroba kovov, ktorá medziročne stúpla o 25,9 %, a už tretí mesiac po sebe sa najviac podieľala na celkovom raste produkcie. Táto zložka priemyslu dosahuje rasty už od októbra 2020 a augustový bol za toto obdobie piaty najvyšší. Výroba kovov o viac ako štvrtinu (o 26,6 %) prekročila aj produkciu z augusta 2019.

Priemyselnú produkciu pozitívne ovplyvnila aj výroba strojov a zariadení (o 25,8 %), výroba výrobkov z gumy a plastu (o 14,2 %), dodávka elektriny a plynu (o 11,1 %) a výroba elektrických zariadení (o 12,7 %). Všetky tieto odvetvia prekonali aj hodnoty spred pandémie.

Rast celkovej produkcie spomalila okrem výroby dopravných prostriedkov aj výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (o 7,8 %) a tiež ťažba a dobývanie (o 9,2 %).

Pod­ľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s augustom 2020 zvýšila výroba pre medzispotrebu o 17,6 %, produkcia súvisia­ca s energetikou o 7,6 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 7,3 %. Nižšia bola produkcia investičných prostriedkov o 16,7 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 7,6 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v auguste 2021 oproti júlu 2021 znížila o 3,8 %.

V súhrne od začiatku roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 15,5 %. Minulý rok za rovnaké obdobie to bol pod vplyvom prvej vlny pandémie prepad o 14,3 %. Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe dopravných prostriedkov (o 17,8 %), výrobe kovov a kovových konštrukcií (o 26,5 %), výrobe strojov a zariadení (o 26,9 %), dodávke elektriny a plynu (o 13,4 %) a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu (o 13,8 %). Produkcia klesla vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov (o 6,8 %) a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a prípravkov (o 1,8 %).

Pod­ľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 21,9 %, produkcia inves­tičných prostriedkov o 18,3 %, výroba pre me­dzi­spotre­bu o 17,5 %, produkcia súvisia­ca s energetikou o 9,7 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 4,1 %.


Poznámka: Priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu.
1) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Priemyselná produkcia - vývoj z hľadiska podielu jednotlivých odvetví [pm0003ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0004ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0005ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0006ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0007ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v auguste 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail