Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2021
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2021

Posledná aktualizácia: 14.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 14.06.2021

 


Tržby v priemysle sa dotiahli na úroveň pred pandémiou, vybrané trhové služby a stavebníctvo ešte výrazne zaostávajú

Tržby všetkých sledovaných odvetví ekonomiky v apríli 2021 medziročne rástli, predkovidovú úroveň však dosiahli zatiaľ len informačné a komunikačné činnosti ako aj odvetvie dopravy. Priemysel trojštvrtinovým rastom zmazal takmer celý prepad tržieb vytvorený pred rokom. Dvojciferné zaostávanie za úrovňou tržieb pred pandémiou však naďalej pociťujú stavebníctvo a vybrané trhové služby.

Aktuálne vyššie rasty tržieb vo vybraných odvetviach súvisia s porovnávacou základňou, minulý rok počas apríla 2020 sa naplno prejavili opatrenia proti pandémii, čo sa o. i. prenieslo do prepadu ukazovateľa tržieb. Bola pozastavená výroba väčšiny podnikov, uzatvorili sa prevádzky služieb, obmedzila sa mobilita obyvateľstva.

Tržby v apríli 2021 sa v priemysle medziročne zvýšili o 77,6 %, vo výrobe dopravných prostriedkov vzrástli štvornásobne. Súčasne však aktuálne tržby v priemysle boli o 1,9 % nižšie ako v apríli pred dvoma rokmi (r. 2019).

Pozitívny bol vývoj v doprave, ktorá zaznamenala tretinový rast tržieb aj v informačných a komunikačných činnostiach, kde sa tržby medziročne zvýšili o 2,5 %, obidve odvetvia prevýšili aj úroveň pred pandémiou (apríl 2019).

Medziročne rástli aj tržby v stavebníctve (o 6,6 %), ako aj vo vybraných trhových službách (o 6 %), obidve odvetvia však o desatinu stále zostávajú za hodnotami pred pandémiou. Z konkrétnych činností v službách najväčší pokles tržieb zaznamenali činnosti cestovných kancelárií, a to takmer o 40 %.

Vývoj v apríli 2021 v porovnaní s marcom 2021 1)

Tržby sa v apríli oproti marcu 2021 zvýšili len vo vybraných trhových službách o 2,3 %. V ostatných odvetviach sa tržby na medzimesačnej báze znížili, najviac v doprave a skladovaní o 3,1 %. V  informáciách a komunikácii klesli o 2 %, stavebníctve o 1,9 % a v priemysle o 1,2 %.

Vývoj v apríli 2021 v porovnaní s aprílom 2020      

priemysle sa tržby v apríli zvýšili medziročne o 77,6 %. Celkové zvýšenie podporil nárast, až na jednu výnimku, vo všetkých 16 sledovaných odvetviach priemyslu 2). Vyššie tržby ako pred pandémiou (ako v apríli 2019) dosiahlo osem zo 16 odvetví priemyslu.

 Najviac vzrástli tržby vo výrobe dopravných prostriedkov, oproti minulému roku sa zvýšili štvornásobne, napriek tomu ešte nedosiahli úroveň obdobia pred pandémiou (apríl 2019). Výrazný nárast celkových tržieb spôsobila minuloročná situácia, keď väčšina podnikov prerušila svoju výrobu a tržby v priemysle zaznamenali svoj najhlbší prepad (o 44,8 %), pod ktorý sa najviac podpísal pokles tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov, ktoré v minulom roku dosiahli len štvrtinu objemu roka 2019.

Významne sa tiež zvýšili tržby vo výrobe kovov o 44 %, vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 72,4 %, výrobe strojov i. n. o 65 % a vo výrobe počítačových výrobkov o 88,7 %. Každé z týchto odvetví zaznamenalo v apríli  pred rokom prepad tržieb nad 20 %. Ako jediné boli v medziročnom poklese tržby vo výrobe farmaceutických výrobkov o 22,9 %, ktoré pred rokom v apríli boli jedinou rastúcou zložkou spomedzi odvetví priemyslu.

V stavebníctve rástli tržby druhý mesiac po sebe, medziročne sa zvýšili o 6,6 %. V rovnakom období minulého roka začali výrazne klesať, prepad  sa blížil k 17 %.

doprave a skladovaní 3) boli tržby v apríli 2021 medziročne o tretinu vyššie a rastom o 34,3 % sa dotiahli na úroveň apríla spred dvoch rokov. Rast podporili takmer všetky činnosti, najviac skladové a pomocné činnosti, ktorých tržby sa medziročne zvýšili takmer o polovicu a pozemná doprava a doprava potrubím pri raste o viac ako 30 %. Nad úroveň pred pandémiou sa dostali z piatich činností v doprave a skladovaní len dve – skladové a pomocné činnosti a poštové služby a služby kuriérov.

Druhýkrát po sebe medziročne vzrástli aj tržby v informačných a komunikačných činnostiach 4) (IaK), a to o 2,5 %. Najviac rástli činnosti, ktoré v rovnakom období minulého roka najviac klesali, a to vo výrobe filmov a televíznych programov o 84,2 % a v činnostiach pre rozhlasové vysielanie o 39,8 %. Tržby medziročne klesli v podielovo najvýznamnejších činnostiach, a to v počítačovom programovaní, v rovnakom období minulého roka boli v medziročnom raste, rovnako ako aj celkové tržby celého odvetvia.

Tržby vo vybraných trhových službách 5) v apríli vzrástli o 6 %, zvýšili sa prvýkrát v tomto roku, naďalej však ostávajú o takmer 10 % nižšie ako v období pred pandémiou. Medziročný rast celkových tržieb najvýznamnejšie ovplyvnilo zvýšenie v administratívnych a pomocných kancelárskych činnostiach o 28,4 % a v herniach a stávkových kanceláriách o 16,5 %. Zvýšili sa aj tržby činnosti cestovných agentúr a kancelárií, boli o polovicu vyššie ako v rovnakom období minulého roka (kedy dosiahli len štvrtinu objemu roka 2019, aktuálne ostávajú hlboko pod jeho úrovňou). Úroveň tržieb z obdobia pred pandémiou presiahli len dve činnosti, a to v oblasti nehnuteľností ako aj administratívne a pomocné kancelárske činnosti.  

Vývoj za štyri mesiace roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

V súhrne za štyri mesiace roku 2021 tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne vzrástli o 17,8 %, najvýznamnejšie vo výrobe dopravných prostriedkov o 37,8 %, výrobe kovov o 14,7 %, ale aj vo výrobe počítačových výrobkov o 34,8 %.

Vzrástli aj tržby v doprave a skladovaní 10,5 %, v informačných a komunikačných činnostiach sa zvýšili o 1,7 %. Medziročne klesli tržby vo vybraných trhových službách o 7,1 %, aj tržby stavebných subjektov o 6,7 %.


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria štyri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba, Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
3) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
4) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
5) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Tržby za vlastné výkony a tovar - 41-43 Stavebníctvo [st0002ms]
Doprava a skladovanie - Tržby za vlastné výkony a tovar [do0001ms]
Informácie a komunikácia (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ik0001ms]
Vybrané trhové služby (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ts0001ms]
Indexy tržieb za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach [od0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail