Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 04.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 04.06.2021

Výkon ekonomiky sa udržal tesne nad nulou najmä vďaka dynamike exportu a lepšej výkonnosti významných odvetví

Celkovo z 10 odvetví ekonomiky dosiahli zvýšenie pridanej hodnoty 4, medzi nimi aj objemovo významný priemysel a činnosti v oblasti nehnuteľností.

Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenskej republiky sa v prvom štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 0,2 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Výkon ekonomiky v prvom štvrťroku sa tak medziročne nezhoršil, stále však nedosiahol úroveň predpandemického roka 2019.

Rozhodujúci podiel na výsledku mal najmä rast zahraničného dopytu, ktorého dynamika z predchádzajúcich dvoch štvrťrokov zrýchlila na hodnotu medziročného rastu o 10 %. Napriek pandémii a nepriaznivej epidemiologickej situácii bol počas 1. štvrťroka viditeľný návrat mierneho oživenia ekonomiky, ktoré prišlo po poklesoch zaznamenaných počas všetkých štyroch štvrťrokov minulého roka.

V porovnaní so 4. štvrťrokom bola tvorba HDP po sezónnom očistení reálne nižšia o 2 %.

V bežných cenách objem HDP dosiahol 21,7 mld. eur, čo predstavuje o 0,8 % vyššiu hodnotu ako HDP v 1. štvrťroku 2020.

Vývoj hrubého domáceho produktu - graf

Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi. Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Celkovo všetky odvetvia vyprodukovali v 1. štvrťroku 2021 hrubú pridanú hodnotu v objeme 19,5 mld. eur. Pokles tejto rozhodujúcej zložky HDP sa medziročne výrazne zmiernil, dosiahol iba 0,1 %. Medziročná zmena vývoja poukazuje na vyššiu odvetvovú výkonnosť, napriek tomu však bola aktivita väčšiny odvetví naďalej ovplyvňovaná pandémiou.

Celkovo z 10 odvetvových zložiek ekonomiky (sledovaných skupín ekonomických činností) vykázalo medziročne nižšiu pridanú hodnotu až 6, naopak zvýšenie pridanej hodnoty zaznamenali 4 odvetvia.

Výrazný, až dvojciferný, medziročný pokles pridanej hodnoty sme zaevidovali najmä v umení, zábave a rekreácii o 21,9 %, ďalej v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 14,7 %, ale aj v stavebníctve o 11,6 %.

Medziročný rast pridanej hodnoty evidujeme v podielovo najvýznamnejšom odvetví, v priemysle o 7,4 %, kde sme zaznamenali nárast napr. v odvetví výroby motorových vozidiel o viac ako 35 %, v odvetví výroby a spracovania kovov o viac ako 22 %, v odvetví dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o viac ako 7 %. Pokles pridanej hodnoty sa vo viacerých priemyselných odvetviach zmiernil, najvyšší, viac ako 4 %-ný, vykázalo odvetvie výroby ostatných nekovových minerálnych výrobkov. 

V oblasti služieb sme významný, viac ako 12 %-ný rast zaznamenali vo veľkoobchode okrem motorových vozidiel a motocyklov a tiež v maloobchode o viac ako 4 %. Vzhľadom na dlhodobú platnosť opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu sa potvrdil očakávaný negatívny vývoj v činnostiach cestovných agentúr ako aj v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb, v ktorom hrubá pridaná hodnota klesla o 66 %.

Výber čistých daní z produktov bol medziročne vyšší o 2,4 %.

Výdavková metóda

Ekonomická aktivita sa v 1. štvrťroku 2021 síce dostala na úroveň predošlého roka, ale len vďaka zahraničnému dopytu (najmä v oblasti automobilových výrobkov). Ten po opätovnom naštartovaní v druhej polovici roka 2020 medziročne rástol tretí štvrťrok po sebe zrýchľujúcim tempom, v 1. štvrťroku 2021 dokonca o 10 %.

V pozitívnych číslach sa udržal aj dovoz výrobkov a služieb, ktorý prekročil úroveň minulého roka o 5,4 %. Saldo zahraničného obchodu (výrobky a služby) tak dosiahlo 362,8 mil. eur.

Naopak, domáci dopyt pôsobil na ekonomický rast tlmiacim efektom, kým v prvých mesiacoch minulého roka ho pandémia ešte neovplyvnila, v 1. štvrťroku 2021 zaznamenal  pokles o 4 %. Rozhodujúci dopad na vývoj domáceho dopytu mala klesajúca celková konečná spotreba o 4,6 %, ktorú ovplyvnil predovšetkým pokles konečnej spotreby domácností až o 5,8 %. Klesla aj konečná spotreba verejnej správy o 1,8 %. Okrem toho, stále sa dostatočne nerozhýbali ani investičné aktivity, tempo poklesu tvorby hrubého kapitálu sa síce zmierňuje, ale zostal pod úrovňou minulého roka o 1,3 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu bola nižšia až o 10 %.

Dôchodková metóda

Z vytvoreného HDP 1) tvorili odmeny zamestnancov 2) takmer 9,9 mld. eur. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2020 vzrástol ich objem o 0,6 %. Hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky v hodnote 9,8 mld. eur vzrástli o 1,2 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu klesol o 0,9 % na 2,6 mld. eur. Hodnota subvencií bola nižšia o 5,8 % a dosiahla 542,6 mil. eur.

Vyjadrenie Aleny Illiťovej, generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík ŠÚ SR k téme HDP v SR v 1. štvrťroku 2021 (v plnom HD rozlíšení na stiahnutie).


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015
1) absolútne hodnoty a údaje o medziročnom vývoji sú v bežných cenách
2) odmeny zamestnancov (rezidentov aj nerezidentov) vyplatené rezidentskými zamestnávateľmi
p. b. percentuálny bod

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Štvrťročné údaje HDP v bežných cenách [nu0002qs]

Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách predchádzajúceho roka [nu0003qs]

Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015 [nu0004qs]

Štvrťročné údaje HDP podľa odvetví v bežných cenách [nu0005qs]

Štvrťročné údaje HDP podľa odvetví v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015 [nu0006qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail