1 KontaktHore
1.1 Organizácia Štatistický úrad Slovenskej republiky
1.2 Adresa Miletičova 3, 824 67 Bratislava
1.3 Kontaktná osoba Jana Višňovská
1.4 Odbor Odbor štatistiky priemyslu
1.5 Telefón +421 2 50236 341; +421 2 50236 339
1.6 E-mail info@statistics.sk
2 Aktualizácia metaúdajovHore
2.1 Dátum poslednej zmeny 21.04.2020
Popis štatistikyHore
3.1  Popis údajov

Ukazovatele získané štatistickým zisťovaním PRIEM 1-12 sú:

Tržby za vlastné výkony a tovar (v Eur)

z toho Tržby z predaja do zahraničia (v EUR)

            z toho do krajín Eurozóny (18 krajín EÚ s menovou jednotkou EUR)

3.2  Klasifikačný systém

Štatistická klasifikácia ekonomických cinností (SK NACE Rev. 2)

Klasifikácia štatistických územných jednotiek- NUTS 2010.

Štatistická klasifikácia produktov podľa činností - CPA 2015.

3.3  Pokrytie štatistických oblastí a okruhov

Priemysel zahŕňa činnosti spojené s ťažbou a dobývaním, priemyselnou výrobou, dodávkou elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a dodávkou vody; čistením a odvodom odpadových vôd, odpadov a služieb odstraňovania odpadov.

3.4  Štatistické pojmy a definície

3.4 Štatistické pojmy a definície

Ukazovateľ tržby predstavuje dopytovú stránku produkcie a slúži na poskytnutie informácií o krátkodobom vývoji a na rýchlu analýzu trhu s výrobkami a poskytovaním služieb. 

Tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú hodnotu tržieb (v jednoduchom účtovníctve príjmov) z predaja vlastných výrobkov, služieb, obchodného tovaru, výnosov zo zákazky a výnosov z nehnuteľnosti na predaj, realizovaná v sledovanom období a určená pre tuzemských aj zahraničných odberateľov. Uvádza sa bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane. Uvedie sa hodnota účtov 601, 602, 604, 606 a 607.

Tržby z predaja do zahraničia predstavuje hodnotu tržieb z predaja výrobkov a služieb z vlastnej výroby aj obchodného tovaru, realizovanú v sledovanom období a určenú pre zahraničných odberateľov (do krajín EU aj mimo EÚ). Ide o predaj zahraničnému odberateľovi, ktorý realizuje samotná alebo sprostredkujúca organizácia (na základe sprostredkovateľskej zmluvy alebo na vlastný účet sprostredkovateľskej organizácie), pričom sa predané výrobky vyvážajú priamo zo skladu výrobnej organizácie do zahraničia.

Tržby z predaja do zahraničia – do krajín Eurozóny predstavujú tú časť z celkových tržieb z predaja do zahraničia​,​ ktorá je určená pre odberateľov v krajinách EÚ​,​ v ktorých sa zaviedla spoločná menová jednotka EUR (Francúzsko (FR)​,​ Nemecko (DE)​,​ Taliansko (IT)​,​ Belgicko (BE)​,​ Holandsko (NL)​,​ Luxembursko (LU)​,​ Írsko (IE)​,​ Grécko (GR)​,​ Španielsko (ES)​,​ Portugalsko (PT)​,​ Fínsko (FI)​,​ Rakúsko (AT)​,​ Slovinsko (SI)​,​ Cyprus (CY)​,​ Malta (MT)​,​ Estónsko (EE), Lotyšsko (LV) a Litva (LT)​.​  

V prípade​,​ že tovarové toky nie sú totožné s finančnými tokmi​,​ tržby z predaja do zahraničia do krajín Eurozóny (r​.​ 3) sa uvedú z pohľadu finančných tokov​,​ t​.​ zn​.​ podľa krajiny​,​ ktorá uhrádza spravodajskej jednotke fakturovanú hodnotu​.​ Ak spravodajská jednotka nedokáže určiť zo svojej evidencie hodnotu tržieb z predaja do zahraničia​,​ z toho do Eurozóny​,​ vypočíta podiel a následne hodnotu za krajiny Eurozóny z podnikových údajov - z tržieb z predaja do zahraničia (z r​.​ 2)​.​ V prípade​,​ že spravodajská jednotka má materský podnik v zahraničí v krajinách Eurozóny a nedokáže zo svojej evidencie zistiť hodnotu tržieb z predaja do zahraničia​,​ z toho do Eurozóny​,​ pričom v údajoch o exporte (pre štatistiku zahraničného obchodu) vykazuje pohyb tovaru do konkrétnych krajín (napr​.​ aj do krajín nepatriacich do Eurozóny)​,​ uvedie hodnotu tržieb z predaja do zahraničia​,​ z toho do Eurozóny kvalifikovaným odhadom​.​

Cenové deflátory sú kompilované na základe vývoja cien výrobkov vyrobených na území Slovenskej republiky určených na predaj v SR a na zahraničných trhoch. 

3.5  Štatistická jednotka

Podnik je sledovanou štatistickou jednotkou ako aj spravodajskou jednotkou. 

3.6  Cieľová populácia

Štatistickým zisťovaním PRIEM 1-12 sú oslovené spravodajské jednotky (podniky) zapísané do obchodného registra a vedené v registri organizácií ŠÚ SR s počtom zamestnancov 20 a viac osôb, ktorých hlavná činnosť je klasifikovaná v divíziách 05-39 Štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Rev.2 a vybrané významné spravodajské jednotky, ktorých hlavná činnosť je iná než priemyselná činnosť (cca. 24 spravodajských jednotiek) alebo tie, ktorých tržby presiahli 5 miliónov Eur.

Za populáciu spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov do 19 osôb (vrátane), zapísaných do obchodného registra a vedených v registri organizácií ŠÚ SR a za fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorých počet sa zisťuje na základe počtu vydaných živnostenských oprávnení sa vykonáva odhad kombináciou údajov zo štvrťročného štatistického zisťovania.

Register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov je zdrojom informácií o subjektoch populácie oslovovaných štatistickým zisťovaním. Do registra organizácií sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na základe údajov, ktoré Štatistický úrad Slovenskej republiky získava podľa zákona o štátnej štatistike a podľa ďalších osobitných zákonov.Register sa využíva na štatistické účely a údaje v ňom evidované sa aktualizujú denne z rôznych zdrojov napr. s informáciami zo štatistických zisťovaní, z údajov obchodného registra, sociálnej poisťovne a pod.

3.7  Geografické pokrytie

Štatistickým zisťovaním sú pokryté všetky regióny územia Slovenskej republiky.  Spravodajskú povinnosť majú subjekty, ktoré sú rezidentmi na území SR - to znamená, že spravodajská jednotka vykáže údaje za podnikateľskú činnosť vykonávanú na území SR, ale aj za činnosti vykonané v zahraničí, ku ktorým jej vznikajú vo vzťahu k SR daňové a ostatné odvodové povinnosti v súlade s platnou legislatívou.


3.8  Časové pokrytie

Údaje sú dostupné od januára 2000 ako údaje neočistené, očistené o vplyv počtu kalendárnych dní a sezónne očistené údaje zasielané do Eurostatu. V Datacube sú údaje neočistené.


3.9  Bázické obdobie

Bázický rok 2015=100 je implementovaný od januára 2018.

Indexy sa počítajú na základe údajov vykázaných v cenách bežného roka po prepočítaní cenovými deflátormi na stále ceny (december 2015 = 100).
Merná jednotkaHore

Indexy sú zasielané do Eurostatu od roku 2017 a rovnako publikované aj na stránke ŠÚ SR.

Referenčné obdobieHore

Sledovaným obdobím je mesiac.

Inštitucionálny mandátHore
6.1  Právne akty a iné dohody

Spravodajská povinnosť predkladať štatistické výkazy subjektom vyplýva zo  zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (§ 18 ods. 3) a nie je možné ju odmietnuť (§ 18 ods. 8). Štatistický úrad Slovenskej republiky zodpovedá za ochranu získaných dôverných údajov a garantuje ich použitie výlučne na štatistické účely. Štatistické zisťovanie Priem 1-12 je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní  vydaného na trojročné obdobie v Zbierke zákonov SR.


6.2  Spoločné využívanie údajov

Štatistické informácie zo zisťovania sú zdrojom pre plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z požiadaviek európskeho štatistického systému, požiadaviek medzinárodných inštitúcii, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Štatistické výstupy sú v pravidelnej periodicite poskytované medzinárodným a národným  organizáciám a to OECD, Spojené národy, Medzinárodný menový fond, Národná banka Slovenska, ústredným orgánom štátnej správy, Vláde SR, profesným a odborovým združeniam v priemysle.      

Údaje sú používané taktiež expertmi z národných účtov pri rýchlych odhadoch HDP.       

Štatistická dôvernosťHore
7.1  Politika štatistickej dôvernosti

Štatistický úrad Slovenskej republiky zodpovedá za ochranu získaných dôverných údajov a garantuje ich použitie výlučne na štatistické účely. V súlade so zákonom o štátnej štatistike č. 540/2001 Z.z. §2g a §30 nemôže ŠÚ SR zverejňovať dôverné štatistické údaje, ale len informácie, ktoré vznikli sumarizáciou dôverných štatistických údajov, ktorá neumožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu spravodajskej jednotky.

Smernica o ochrane dôverných štatistických údajov upravuje spôsob riadenia a  realizácie činností súvisiacich so zabezpečovaním ochrany dôverných štatistických údajov v Štatistickom úrade SR.

Interný metodický pokyn Štatistického úradu SR č. SME 1/2015  upravuje konkrétne metódy a hodnoty parametrov využívané pri ochrane dôverných štatistických údajov jednotlivých štatistických zisťovaní a súborov dát uvedené v Smernici o ochrane dôverných štatistických údajov, ev. č. SME – 5/2012.


7.2  Zaobchádzanie s údajmi

Štatistický úrad SR pri zabezpečovaní ochrany dôverných štatistických údajov v tabuľkách s agregovanými údajmi uplatňuje vo všetkých prípadoch pravidlo minimálnej frekvencie pre n = 3. Hodnoty v citlivých bunkách sú označené príznakom, rovnako ako aj ďalšie hodnoty v iných bunkách, ktoré nie sú citlivé a sú zvolené tak, aby sa takto nahradil čo najmenší počet buniek pri súčasnom zamedzení dostatočne presného výpočtu hodnôt citlivých buniek. Z tvaru a formátu publikovanej tabuľky nie je zrejmé, ktoré zo zakrytých buniek sú citlivé a ktoré nie.       

Politika zverejňovaniaHore
8.1  Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov v najbližších 4 mesiacoch. Kalendár je aktualizovaný mesačne.

Edičný program obsahuje základné informácie o vydávaných publikáciách, termínoch vydania a jazykovej verzii.Všetky publikácie sú k dispozícii na internetovom portáli Štatistického úradu SR.

 

Edičný program je dostupný na webovej stránke ŠÚ SR tu:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/publikacie/catalogue/

8.2  Prístup ku kalendáru prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia je dostupný na webovej stránke ŠÚ SR tu:

Kalendár prvého zverejnenia

Údaje sú v deň uvedený v Kalendári prvého zverejnenia zverejnené o 9.00 hodine na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ. Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR. Užívatelia sú o existencii Kalendára prvého zverejnenia informovaní taktiež v jednotlivých tematických publikáciách.

8.3  Prístup používateľov k štatistickým informáciám

Prvé zverejnenie údajov má formu Informatívnej správy zverejnenej na internetovej stránke úradu alebo formou tlačovej besedy. Podľa stanoveného princípu rovnakého prístupu ku všetkým užívateľom sú údaje v rovnakom čase dostupné pre všetkých a zverejnené o 9.00 hodine na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553).

Katalóg informatívnych správ

10  Dostupnosť a zrozumiteľnosťHore
10.1  Tlačové správy

Údaje sú v mesačnej periodicite zverejňované v elektronickej forme.


Informatívne správy" podľa kalendáru zverejňovania údajov.

"Priemysel — Vybrané ukazovatele a priemyselnáprodukcia"

10.2  Publikácie

" Priemysel Vybrané ukazovatele a priemyselnáprodukcia"

" Priemysel Štatistická správa o základnýchvývojových tendenciách v ekonomike Slovenskej republiky"

Tržby v Slovenskej republike za rok 2018 – štvrťročný a polročný index vypočítavaný z mesačných údajov (porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka =100).

Tržby v Slovenskej republike a rozdelené podľa počtu zamestnaných osôb za rok 2018 – štvrťročný a polročný index vypočítavaný z mesačných údajov (porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka =100).

10.3  On-line databázy

Verejná databáza

DATACUBE


10.4  Prístup k mikroúdajom

Užívateľom sú poskytované agregované údaje, mikrodáta nie sú zverejňované. 

10.5  Iné

Medzinárodné a národné organizácie majú zadefinované aj vlastné špecifické výstupy, ktoré sú poskytované najmä pre Medzinárodný menový fond,  OECD, Spojené národy, Národná banka Slovenska, ústredným orgánom štátnej správy a iným významným profesným a odborovým združeniam.

10.6  Dokumentácia o metodike

Metaúdaje vybraných ukazovateľov sú diseminované v štruktúre ESMS. Metúdaje k štatistickým výstupom sú dostupné v elektronickej podobe. Sú pravidelne aktualizované príslušnými zodpovednými gestormi v zmysle metodických pokynov a smerníc. Pravidelne sa aktualizujú v databázach údajov a na portáli www.statistics.sk v ročnej periodicite.

Každá publikácia obsahuje metodické vysvetlivky a kontakt na informačný servis ŠÚ SR.

Na portáli ŠÚ SR sú zverejnené:

-informácie o metaúdajoch v časti Metadáta v príslušnej odvetvovej štatistike

-štatistické formuláre vrátane metodických vysvetliviek ukazovateľov

-metodické vysvetlivky v rámci Slovníka pojmov

Metodické vysvetlivky   

10.7  Dokumentácia o kvalite

Ku kompilácii štatistických výstupov existuje nasledovná interná projektová dokumentácia:

technické projekty v rámci Integrovaného štatistického informačného systému IŠIS

metodický pokyn pre aplikovanie matematicko-štatistických metód pre štatistické zisťovania MET-3/2012

metodický pokyn - Indikátory kvality štatistických výstupov a štatistických procesov MET-2/2012

V súčasnosti sa v ročnej periodicite aktualizujú správy o kvalite za vybrané ukazovatele v súlade s ESS Handbook for Quality Reports (EQHQR) na základe požiadaviek Eurostatu v zmysle príslušnej legislatívy.

Metodické správy o kvalite sú integrálnou súčasťou IŠIS a aktualizované v zmysle interných smerníc.      


11  Riadenie kvalityHore
11.1  Zabezpečovanie kvality

Deklarácia kvalityvyjadruje základné predstavy a záväzky predsedu a vrcholového manažmentu ŠÚ SR pre politiku kvality ŠÚ SR, ako aj zvyšovanie efektívnosti a účinnosti integrovaného systému manažérstva ŠÚ SR.

Deklarácia kvality ŠÚ SR

Politika kvality vychádza z poslania Štatistického úradu poskytovať kvalitné a objektívne štatistické produkty a služby pri dôslednom dodržaní dôvernosti štatistických údajov s cieľom podporiť zvyšovanie informačného a intelektuálneho kapitálu zákazníkov. Týmto spôsobom prispieť k znižovaniu rizika v ich rozhodovacích procesoch a tak podporiť zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a zvyšovania úrovne Slovenskej republiky ako súčasti EÚ. Poslanie je formulované v stratégii rozvoja Štatistického úradu SR.

 

Politika kvality

 

Príručka kvality popisuje dokumentované postupy systému kvality, ktoré sa používajú pri budovaní, realizácii a neustálom zdokonaľovaní systému manažérstva kvality v Štatistickom úrade Slovenskej republiky.

Obsahuje opis systému manažérstva kvality a naplnenie požiadaviek normy ISO 9001.

Uplatnenie príručky v praxi zabezpečuje, že všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu vytváraných produktov sú plánované, riadené, preskúmavané, vyhodnocované a spĺňajú požiadavky akceptované v objednávke.

 

Príručka kvality

 

Základom celého systému manažérstva kvality je Kódex postupov pre európsku štatistiku.

 

Kódex postupov pre európsku štatistiku11.2  Hodnotenie kvality

ŠÚSR vytvára technické projekty popisujúce zber údajov a jeho vyhodnotenie vrátane popisu štatistických kontrol  a algoritmov v rámci integrovaného IŠIS. Proces zberu údajov je  zabezpečovaný pracoviskami ŠÚ SR v regiónoch, ktoré v rámci  elektronického zberu údajov zabezpečujú pomocou štatistických kontrol a algoritmov samotný proces zberu údajov.  

12  RelevantnosťHore
12.1  Potreby používateľov

Požiadavka vykonávať konzultácie s užívateľmi štatistických informácií je stanovená v samotnom Zákone o štátnej štatistike. Konzultácie pri príprave štátnych štatistických zisťovaní prebiehajú v rámci prípravy Programu štátnych štatistických zisťovaní. Program štátnych štatistických zisťovaní je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi a štátnymi organizáciami. Obsahuje štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi a štátnymi organizáciami. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Štatistická rada je stálym poradným orgánom predsedu ŠÚSR, ktorej úlohou je pripravovať a predkladať návrhy a odporúčania ku konceptom štatistických zisťovaní, konzultovať PŠŠZ.

V praxi konzultácie s užívateľmi prebiehajú na bilaterálnej báze s cieľom získať informácie o požiadavkách a očakávaniach užívateľov.

12.2  Spokojnosť používateľov

Štatistický úrad SR uskutočňuje od roku 2009 v dvojročných intervaloch prieskumy spokojnosti zákazníkov so svojimi produktmi a službami.

Cieľom prieskumov je zistiť spokojnosť zákazníkov s produktmi a službami ŠÚ SR, získať informácie o používateľoch, ich záujme a názore na poskytovanie a kvalitu štatistických produktov a služieb. Získané skutočnosti sú cenným zdrojom pre smerovanie ďalších aktivít ŠÚ SR.

Prieskum spokojnosti používateľov štatistiky s produktmi a službami ŠÚ SR v roku 2018

 

Jedným z hlavných cieľov stanovených v Stratégii rozvoja Štatistického úradu SR do roku 2020 je systematicky zvyšovať hodnotu inštitúcie a jej uznanie na národnej a medzinárodnej úrovni. Plnenie uvedeného cieľa úrad monitoruje aj pomocou ukazovateľov dôveryhodnosť ŠÚ SR a miera využívania poskytovaných informácií verejnosťou. ŠÚ SR uskutočňuje prieskumy dôveryhodnosti prostredníctvom externej nezávislej organizácie jedenkrát za 2 roky, so zámerom zabezpečiť objektívnosť a nespochybniteľnosť výsledkov z pohľadu verejnosti.

Prieskum dôveryhodnosti

12.3  Úplnosť štatistických informácií

100%

Mesačne časové rady sú dostupné od januára 2000.
13  Presnosť a spoľahlivosťHore
13.1  Celková presnosť

Návratnosť u vyčerpávajúceho zisťovania za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré majú významný podiel na odvetví priemyslu je viac ako 95 %, preto aj celková presnosť štatistiky priemyslu je veľmi dobrá.
ŠÚ SR vynakladá veľké úsilie, aby zabránil výskytu chýb v údajoch napríklad formou kontrol a vykonáva dôsledné overovanie údajov na zistenie chýb.
13.2  Výberové chyby

Výberové chyby sú zanedbateľné. Odchýlka nie je meraná.

13.3  Nevýberové chyby

Technický projekt spracovania údajov je súčasťou IŠIS. Tento projekt obsahuje popis všetkých logických dátových kontrol na úrovni mikrodát vykonaných počas elektronického zberu údajov.

Samotný elektronický dotazník a informačný systém IŠIS poskytuje mnohé aritmetické a logické kontroly medzi premennými, ktoré rozlišujeme na závažné a informatívne. V prípade výskytu závažných chýb vo formulári tento nie je akceptovaný a s pomocou expertov z pracoviska sa dosahuje jeho správnosť tak, aby vstúpil do spracovania.  Zapracované sú validačné kontroly automatického charakteru počas zberu a informatívne kontroly s cieľom zachytiť aj logické kontroly a väzby, znížiť mieru čiastkových neodpovedí, anomálii a outlierov.  Účelom týchto nástrojov je snaženie o  minimalizovanie chyby už v samotnom zbere a následne počas spracovania údajov.  

V prípade neodpovede alebo položkovej neodpovede sa údaje imputujú údajmi z predchádzajúcich období resp. výberom donorov  napr. v prípade mesačných údajov maximálne 3 mesiace.

Spracovanie na makroúrovní t. j. agregovaných údajov obsahuje ďalšie kontroly a samotnú analýzu agregátov na všetkých úrovniach spracovateľmi údajov.

Návratnosť (október 2018):

  1. V čase odosielania do Eurostatu                                 97,75 %
  2. V čase prvého publikovania na národnej úrovni        97,75 %
14  Včasnosť a dochvíľnosťHore
14.1  Včasnosť


 

Pre ukazovateľ Tržby nie sú rozdiely v termínoch zverejnenia rôznych agregovaných úrovní (SR spolu, MIGy, špeciálne priemyselné zoskupenia, sekcie NACE , divízie NACE, skupiny divízií NACE, ak sú relevantné).

Údaje sú zverejňované cca. 43 deň po sledovanom období v súlade s termínmi uvedenými v Kalendári prvého zverejnenia.


14.2  Dochvíľnosť

Termíny zverejnenia boli dodržané.

15  Porovnateľnosť a koherentnosťHore
15.1  Geografická porovnateľnosť

Ukazovateľ tržby je kompilovaný za celé územie Slovenskej republiky.  


15.2  Porovnateľnosť v čase

Údaje sú porovnateľné v celom časovom rade.


15.3  Prierezová koherentnosť

ŠÚSR vykonáva nasledovné analytické porovnávania údajov:

-porovnávanie výsledkov z mesačných zisťovaní s výsledkami zo štvrťročných zisťovaní produkčných odvetví pre potreby národných účtov (slúžiacich pre rýchly výpočet HDP)

-porovnanie s údajmi zo štrukturálneho podnikového zisťovania v ročnej periodicite

-pravidelné každomesačné analýzy a konzultácie expertov štatistiky priemyslu s expertami z národných účtov k monitorovaniu vývoja ekonomiky

-porovnanie trendov vývoja STS ukazovateľov s výsledkami z konjunkturálnych prieskumov

Výsledky porovnaní ukazujú vysokú úroveň porovnateľnosti údajov za populácia spravodajských jednotiek oslovovaných vyčerpávajúco t. j. oslovením všetkých jednotiek nad istý úroveň podľa stratifikačných kritérií. V prípade rozdielov medzi porovnávanými obdobiami a populáciami spravodajských jednotiek sú tieto predmetom ďalších analýz.       

15.4  Vnútorná koherentnosť

Nie sú zaznamenané žiadne odchýlky. 

16  Náklady a záťaž respondentovHore

Nákladovosť a zaťaženosť na úrovni Európskych štatistických produktov je v kompetencii monitorovania Riaditeľskej skupiny pre zdroje v rámci Eurostatu.   

17  Revízia údajovHore
17.1  Politika revízií

Revízna politika upravuje základné pravidlá a všeobecné postupy uplatňované pri revíziách na v ŠÚSR a je stanovená v ROZ-3/2018.

Rovnaká politika revízií sa uplatňuje voči národným a medzinárodným užívateľom. V zmysle revíznej politiky je pri revidovaných údajoch vždy uvedený dôvod resp. charakter revízie.            

 

Politika revízií ako aj kalendár revízií je užívateľom dostupný na portáli ŠÚSR.

 

Rozlišujeme nasledovné revízie:

z vecného hľadiska sa za dôvod revízie považuje

 zapracovanie kvalitnejších údajov na základe kompletnejšieho zdroja,

spresnenie  údajov  v dôsledku  aktualizácie  sezónnych  faktorov  a zmeny bázického obdobia,

spresnenie  na  základe  presnejšej  metodiky  (v  konceptoch,  definíciách a klasifikáciách) a zmien v štatistických metódach,

 vykonanie opráv v zdrojových údajoch a výpočtoch.

 

Z časového hľadiska

delíme revízie na

 Bežné  revízie sú  revízie  bez  zásadných  úprav  metodík.  Ide  spravidla o významnejšie  opravy  údajov  vrátane  veľkých  hodnôt  získaných  z nových

zdrojov.  Uskutočňujú  sa  periodicky  v presne  stanovených  termínoch,  pre  aktualizáciu mesačných a štvrťročných údajov, až do najbližšieho zverejnenia  údajov.

Ročné  revízie sú  revízie,  ktoré  sa  robia ak  sú  dostupné  všetky  mesačné, štvrťročné údaje a už sú k dispozícii detailnejšie výsledky z ročných zisťovaní.

Mimoriadne  a  veľké  revízie sú  revízie  definitívnych  údajov  z  dôvodu významných  metodických  zmien  vyplývajúcich  z revidovania  metodík zo zmeny  postupov  štatistických a matematických  metód výpočtov  alebo  opráv  údajov. Mimoriadna revízia môže mať za následok (napr. zmenou  definície) narušenie časovej porovnateľnosti údajov

17.2  Revízia údajov v praxi

Hlavným zdrojom informácií pre bežné revízie je získanie nových alebo revidovaných údajov od spravodajských jednotiek, z údajov štvrťročného podnikového zisťovania. Údaje revidované za posledné 3 mesiace štvrťroka sú zverejnené s nasledujúcimi predbežnými údajmi. Zverejnenie revidovaných údajov sa realizuje v termínoch stanovených v Kalendári revízií.     

18  Štatistické spracovanieHore
18.1  Zdrojové údaje

Štatistickým zisťovaním PRIEM 1-12 sú oslovené spravodajské jednotky (podniky) zapísané do obchodného registra a vedené v registri organizácií ŠÚ SR s počtom zamestnancov 20 a viac osôb, ktorých hlavná činnosť je klasifikovaná v divíziách 05-39 Štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Rev.2 a vybrané významné spravodajské jednotky, ktorých hlavná činnosť je iná než priemyselná činnosť (cca. 30 spravodajských jednotiek) alebo tie, ktorých tržby presiahli 5 miliónov Eur.

Počet oslovených spravodajských jednotiek (október 2018): 2824

Za populáciu spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov do 19 osôb (vrátane), zapísaných do obchodného registra a vedených v registri organizácií ŠÚ SR a za fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorých počet sa zisťuje na základe počtu vydaných živnostenských oprávnení sa vykonáva odhad kombináciou údajov zo štvrťročného štatistického zisťovania.

18.2  Periodicita zberu údajov

Mesačne

18.3  Zber údajov

Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici je zodpovedná za zabezpečenie zberu dát. Elektronický zber údajov je systém umožňujúci spravodajským jednotkám online vypĺňanie štatistických formulárov v integrovanom štatistickom informačnom systéme ŠÚ SR. Od 1.1.2016 vznikla spravodajským jednotkám (právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom) povinnosť elektronicky predkladať štatistické výkazy v zmysle novely zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z. (ďalej len zákon), ktorá obsahuje nové pravidlá predkladania štatistických výkazov.

Logické a obsahové kontroly sú realizované automaticky v rámci procesu zberu údajov v IŠIS.

Vyplnený štatistický formulár má byť podaný elektronicky do 17. dňa po sledovanom období na webovej stránke www.statistics.sk. V prípad, že spravodajská jednotka nepredložila výkaz je kontaktovaná príslušným regionálnym pracoviskom zberu. V prípade veľkých spravodajských jednotiek je miera návratnosti veľmi vysoká cca. 98%.

Základným krokom v procese hodnotenia zberu údajov z pohľadu miery neodpovedí je analýza populácie na status aktivity spravodajských jednotiek. Pre tieto účely je vytvorený zoznam kódov hodnotiacich aktivitu spravodajskej jednotky. Následne stanovujeme populáciu aktívnych jednotiek vstupujúcich do spracovania.          

18.4  Validácia údajov

Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici je zodpovedná za zabezpečenie zberu dát v zmysle kompletnosti zbieraných údajov s pomocou štatistických kontrol údajov.

Rozlišujeme nasledovné kontroly:

1-Formálne kontroly realizované automaticky v procese zberu údajov   

2-Neformálne kontroly, ktorých účelom je kontrola komplexnosti a vzťahov medzi premennými

 

Z pohľadu závažnosti chýb rozlišujeme medzi chybami:

I-infomatívne chyby – poskytujú dodatočné informácie, ktoré sú potrebné pre proces kontroly a korekcie údajov. Poskytujú informáciu o prípadných prekročeniach stanovených hraníc, o čiastkovej neodpovedi atď.

Z-závažné chyby – poukazujúce na konkrétne chyby, ktoré musia byť opravené alebo odôvodnené spravodajskou jednotkou 

 

Podstatná časť týchto chýb je priamo vykonzultovaná pracovníkmi príslušného pracoviska ŠÚSR v kraji.

18.5  Spôsob spracovania údajov

Imputácie sa realizujú z údajov spravodajskej jednotky z predchádzajúceho obdobia max. 3 mesiace po sledovanom období resp. nájdením donora.

Výsledky za populáciu malých podnikov sú odhadované na základe získaných údajov zo štvrťročných podnikových zisťovaní.


Na odhad tržieb živnostníkov sa používa počet vydaných živnostenských oprávnení.

18.6  Úprava údajov