1 KontaktHore
1.1 Organizácia Štatistický úrad Slovenskej republiky
1.2 Adresa Miletičova 3, 824 67 Bratislava
1.3 Kontaktná osoba Tomáš Šmál
1.4 Odbor Odbor štatistiky stavebníctva, obchodu a služieb
1.5 Telefón +421 2 50236 341; +421 2 50236 339
1.6 E-mail info@statistics.sk
2 Aktualizácia metaúdajovHore
2.1 Dátum poslednej zmeny 24.02.2020
Popis štatistikyHore
3.1  Popis údajov

Zverejnené údaje predstavujú hodnoty Indikátora spotrebiteľskej dôvery a konjunkturálnych sáld za jednotlivé otázky v prieskume.

3.2  Klasifikačný systém

Zverejnené údaje nie sú roztriedené podľa žiadneho klasifikačného systému.

3.3  Pokrytie štatistických oblastí a okruhov

Zverejnené údaje sa vzťahujú na spotrebiteľov.

3.4  Štatistické pojmy a definície

Prieskum Spotrebiteľský barometer sa skladá z 15 otázok, pričom prvých 12 otázok sa zisťuje mesačne a posledné 3 otázky (otázky 13, 14 a 15) štvrťročne v mesiacoch január, apríl, júl a október. Sledujú sa názory spotrebiteľov na:

Otázka 1
Doterajšia finančná situácia v domácnosti
Otázka 2
Očakávaná finančná situácia v domácnosti
Otázka 3
Doterajšia hospodárska situácia v SR
Otázka 4
Očakávaná hospodárska situácia v SR
Otázka 5
Doterajšia inflácia
Otázka 6
Očakávaná inflácia
Otázka 7
Očakávaná nezamestnanosť
Otázka 8
Podmienky pre veľké nákupy v SR
Otázka 9
Plány domácností na veľké nákupy
Otázka 10
Podmienky sporenia v SR
Otázka 11
Očakávané úspory domácností
Otázka 12
Bilancia príjmov a výdavkov domácností
Otázka 13
Kúpa auta
Otázka 14
Stavba domu, chaty, chalupy
Otázka 15
Stavebné úpravy bývania

Pre presné znenie otázok si je možné pozrieť vzor dotazníka v databáze štatistických formulárov na webovom portáli Štatistického úradu Slovenskej republiky (Odkaz na vzor dotazníka SB).


Zverejnené údaje predstavujú tzv. konjunkturálne saldo. Konjunkturálne saldo je rozdiel medzi percentuálnym podielom kladných a záporných odpovedí, pričom čiastočne kladné a záporné odpovede (prítomné pri všetkých otázkach s výnimkou otázky 8 - podmienky na sporenie v SR) majú polovičnú váhu. Výnimku v tomto smere tvoria otázky 5, 6 a 7, pri ktorých je to opačne a jedná sa o rozdiel medzi percentuálnym podielom záporných a kladných odpovedí.


Indikátor spotrebiteľskej dôvery je kompozitný ukazovateľ vypočítaný ako aritmetický priemer konjunkturálnych sáld očakávaného vývoja finančnej situácie domácností (otázka 2), očakávaného vývoja celkovej hospodárskej situácie v SR (otázka 4), očakávaného vývoja nezamestnanosti (otázka 7, s opačným znamienkom) a očakávaných úspor domácností (otázka 11).

3.5  Štatistická jednotka

Štatistickou jednotkou v prieskume je fyzická osoba, ktorá má aspoň 16 rokov, je štátnym občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike.

3.6  Cieľová populácia

Cieľovú populáciu prieskumu predstavujú občania Slovenskej republiky vo veku 16 rokov a viac s trvalým pobytom v Slovenskej republike.

3.7  Geografické pokrytie

Zverejnené údaje predstavujú hodnoty za Slovenskú republiku.

3.8  Časové pokrytie

Zverejnené údaje pokrývajú časové obdobie od januára 2002 do súčasnosti.

3.9  Bázické obdobie

Zverejnené údaje nie sú vo forme indexu k bázickému obdobiu a preto nie je bázicke obdobie relevantné.

Merná jednotkaHore

Zverejnené údaje majú podobu tzv. konjunkturálneho salda.

Referenčné obdobieHore

Za otázky 1 až 12 a Indikátor spotrebiteľskej dôvery je referenčným obdobím mesiac. V prípade otázok 13, 14 a 15 sú referenčnými obdobiami mesiace január, apríl, júl a október.

Inštitucionálny mandátHore
6.1  Právne akty a iné dohody

Právomoc Štatistické úradu Slovenskej reubliky zbierať údaje vo všeobecnosti upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Povinnosť oslovených subjektov poskytnúť údaje je rovnako ustanovená v tomto zákone na základe Programu štátnych štatistických zisťovaní, ktorý sa ustanovuje na trojročné obdobie.


Konjunkturálne prieskumy a Spotrebiteľský barometer je súčasťou spoločného harmonizovaného programu EÚ konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov vykonávaného partnerskými inštitúciami v členských a kandidátskych krajinách EÚ, koordinovaného a spolufinancovaného Európskou komisiou na základe rámcovej dohody o partnerstve.

6.2  Spoločné využívanie údajov

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejňuje spracované údaje z Konjunkturálnych prieskumov a prieskumu Spotrebiteľský barometer v podobe indikátorov na svojom webovom portáli. Údaje sú odosielané mesačne Európskej komisii v súlade s rámcovou dohodou o partnerstve. Európska komisia spracúva údaje samostatne a zverejňuje vlastne zostavené indikátory, preto sa ňou zverejnené hodnoty indikátorov môžu odlišovať od hodnôt rovnomenných indikátorov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Štatistická dôvernosťHore
7.1  Politika štatistickej dôvernosti

Zákon č 540/2001 o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov udáva Štatistickému úradu Slovenskej republiky povinnosť chrániť dôverné údaje a používať ich výlučne na tvorbu štátnej štatistiky. Štatistický úrad Slovenskej republiky preto zaviedol princípy a postupy k ochrane dôverných údajov v internej smernici SME-1/2015 - Smernica o ochrane dôverných štatistických údajov doplnenej Metodickým pokynom MET-4/2019. Kým spomínaná smernica upravuje obecne záležitosti spojené s ochranou dôverných údajov, metodický pokyn sa zameriava na konkrétne metódy a hodnoty parametrov používaných vo fáze zaistenia dôvernosti výsledkov konkrétnych štatistických zisťovaní a súborov údajov.

7.2  Zaobchádzanie s údajmi

Štatistický úrad SR pri zabezpečovaní ochrany dôverných štatistických údajov v tabuľkách s agregovanými údajmi uplatňuje vo všetkých prípadoch pravidlo minimálnej frekvencie pre n = 3, t. j. agregovaný údaj za menej ako 3 podniky nie je zverejnený. Okrem toho úrad uplatňuje pre štatistické výsledky v tabuľkách s agregovanými údajmi i ďalšie pravidlá, a to najmä v prípadoch, kde to vyžaduje samostatný predpis. Úrad pri zabezpečovaní ochrany dôverných štatistických údajov vo frekvenčných tabuľkách uplatňuje pravidlá ochrany tak, aby nebolo možné odhaliť dôverné štatistické údaje o jednotlivcovi alebo skupine jednotlivcov so spoločnými vlastnosťami, ktorí sú súčasťou tabuľky.


Údaje v rámci Spotrebiteľského barometra sú zbierané v anonymizovanej podobe.

Politika zverejňovaniaHore
8.1  Kalendár prvého zverejnenia

Údaje sa zverejňujú v súlade s kalendárom prvého zverejnenia, ktorý je verejne dostupný na webovom portáli Štatistického úradu Slovenskej republiky.

8.2  Prístup ku kalendáru prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia možno nájsť na webovom portáli Štatistického úradu Slovenskej republiky na adrese https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar

8.3  Prístup používateľov k štatistickým informáciám

Informácie o prístupe k štatistickým informáciám možno nájsť na webovom portáli Štatistického úradu Slovenskej republiky na webovej adrese https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/services/infoservis

Periodicita zverejňovaniaHore

Údaje za otázky 1 až 12 sa zverejňujú mesačne. Údaje za otázky 13 až 15 sa zverejňujú štvrťročne (v januári, v apríli, v júli a v októbri).

10  Dostupnosť a zrozumiteľnosťHore
10.1  Tlačové správy

Verejnosť je každý mesiac informovaná o zverejnení výsledkov prieskumu prostredníctvom informatívnych správ na webovom portáli Štatistického úradu Slovenskej republiky.

10.2  Publikácie

Podrobnejšie a analyticky spracované výsledky prieskumu sú uverejnené štvrťročne v podobe publikácie Spotrebiteľský barometer a mesačne v podobe publikácie Konjunkturálne prieskumy, ktoré je možno stiahnuť v elektronickej podobe na webovom portáli Štatistického úrade Slovenskej republiky na adrese https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/publikacie.

10.3  On-line databázy

Zverejnené údaje za prieskum Spotrebiteľský barometer možno nájsť v databázach DATAcube a STATdat Štatistického úradu Slovenskej republiky.


Webová adresa databázy DATAcube: http://datacube.statistics.sk/

Webová adresa databázy STATdat: http://statdat.statistics.sk/

10.4  Prístup k mikroúdajom

Mikroúdaje použité pre výpočet zverejnených konjunkturálnych sáld a ukazovateľov nie sú publikované.

10.5  Iné

Európska komisia zverejňuje vlastné výstupy z konjunkturálnych prieskumov a prieskumu Spotrebiteľský barometer na svojich webovych portáloch.

10.6  Dokumentácia o metodike

Východzia metodická príručka Európskej komisie ku konjunkturálnym a spotrebiteľským prieskumom je k dispozícii na webovom portáli Európskej komisie na adrese https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcs_user_guide_en_0.pdf.

10.7  Dokumentácia o kvalite

Za účelom systematickej tvorby štatistických údajov boli vypracované samostatné technické projekty štatistických zisťovaní a interné metodické pokyny Štatistického úradu Slovenskej republiky ako Metodický pokyn Indikátory kvality štatistických výstupov a štatistických procesov (MET-2/2012) a  Metodický pokyn pre aplikovanie matematicko-štatistických metód pre štatistické zisťovanie (MET-3/2012).

11  Riadenie kvalityHore
11.1  Zabezpečovanie kvality

Politika kvality je definovaná a verejne prístupná v dokumentoch Deklarácia kvality a Politika kvality. Základné princípy Štatistického úradu Slovenskej republiky zdôrazňujú orientáciu na zákazníka a zameranie sa na kvalitu produktov a služieb úradu. Tie sú prenesené do stratégie rozvoja Štatistického úradu Slovenskej republiky na dané obdobie vo vízii, poslaní a spoločne uznávaných hodnotách. Príručka kvality pokrýva všetky súčasti normy ISO 9001:2008. Existujú interné smernice týkajúce sa hodnotvorných procesov podporené podpornými manažérskymi procesmi a podpornými zdrojovými procesmi. Kódex postupov pre európsku štatistiku je základným pilierom celého systému manažérstva kvality.

11.2  Hodnotenie kvality

V súčasnosti sú vypracované technické projekty za každé štatistické zisťovanie zahŕňajúce všetky nevyhnutné záležitosti spojené so vstupom údajov, kompletnosťou údajov a štatistickými kontrolami. Hodnotenie štatistických zisťovaní a metodické audity vrátane analýzy výsledkov a podávanie správ o výsledkoch sú integrované do existujúceho systému manažérstva kvality.

12  RelevantnosťHore
12.1  Potreby používateľov

Konzultácie s užívateľmi sú vyžadované zákonom o štatnej štatistike zdôrazňujúc spoluprácu s inými organizáciami (ministerstvá a štátne organizácie) počas prípravy Programu štátnych štatistických zisťovaní. V praxi fungujú konzultácie s užívateľmi na bilaterálnej báze a taktiež v rámci činností, ktoré sú pokryté akčným programom zameraným na zisťovanie očakávaní kľučových užívateľov, podpory lepšej interpretácie a využitia štatistických produktov.


V súčasnosti kľúčovým používateľom výstupov prieskumu je Európska komisia, ktorá zastrešuje sieť obdobných prieskumov v jednotlivých členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách,  kde slúžia ako podklad na analýzu národnej ekonomiky a spolu s údajmi ostatných členských štátov na analýzu ekonomického vývoja v celej Európskej únii a osobitne v eurozóne. Pre svoje analýzy ich využívajú aj analytici v štátnom a súkromnom sektore na Slovensku a v zahraničí.

12.2  Spokojnosť používateľov

Spokojnosť užívateľov je sledovaná prostredníctvom špeciálneho prieskumu vykonávaného pravidelne každé dva roky.

12.3  Úplnosť štatistických informácií

Údaje sú poskytované v plnej miere požadovanej rámcovou dohodou o partnerstve medzi Štatistickým úradom Slovenskej republiky a Európskou komisiou.

13  Presnosť a spoľahlivosťHore
13.1  Celková presnosť

Metodika zberu zdrojových údajov a výpočtu ukazovateľov je založená na obecných štatistických metodických pravidlách a odporúčaniach pre kvalitatívne prieskumy, čo zaručuje štandardnú vysokú presnosť ukazovateľov.

13.2  Výberové chyby

Základný súbor tvorí 4 508 419 obyvateľov SR vo veku 16 rokov a starších k 20. 5. 2011 podľa sčítanie obyvateľov, domov a bytov SR v roku 2011. Veľkosť výberového súboru je stanovená na 1200 respondentov, maximálna prípustná chyba na celý súbor pri takomto rozsahu vzorky a hladine významnosti 5 % je 2,83 percentuálneho bodu.

13.3  Nevýberové chyby

Opytovatelia sú metodicky školený a majú k dispozícii interné metodické príručky na získanie čo najobjektívnejších a najrelevantnejších odpovedí respondentov na zisťované otázky. Na elimináciu chýb pri spracovaní sa v rámci systému na zber údajov využívajú logické kontroly. Návratnosť v roku 2019 bola 100 %, preto chyby z dôvodu neodpovede nie sú evidované.

14  Včasnosť a dochvíľnosťHore
14.1  Včasnosť

Prieskum sa uskutočňuje v priebehu prvých dvoch týždňov referenčného mesiaca a jeho výsledky sú uverejňované posledný týždeň referenčného mesiaca.

14.2  Dochvíľnosť

Nové údaje sa zverejňujú v súlade s kalendárom prvého zverejnenia.

15  Porovnateľnosť a koherentnosťHore
15.1  Geografická porovnateľnosť

Zverejnené údaje sú výsledkom prieskumu v rámci spoločného harmonizovaného programu EÚ konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov, ktorý zaisťuje, že údaje za Slovenskú republiku sú do veľkej miery porovnateľné so zodpovedajúcimi údajmi za ostatné členské a kandidátske krajiny EÚ. Každá krajina však za účelom čo najefektívnejšieho využitia dostupných údajov môže používať čiastočne odlišnú metódu zberu údajov.

15.2  Porovnateľnosť v čase

Zverejnené údaje sú porovnateľné v rámci celého časového radu od roku 2002 do súčasnosti.

15.3  Prierezová koherentnosť

Indikátor spotrebiteľskej dôvery je porovnávaný s mierou rastu konečnej spotreby domácností. Analýzy ukazujú dobrú vzájomnú koherentnosť.

15.4  Vnútorná koherentnosť
Údaje sú vnútorne koherentné.
16  Náklady a záťaž respondentovHore

Pri dizajne prieskumu a jeho zmenách sa prihliada na možnú zaťaž respondentov a celkové náklady.

17  Revízia údajovHore
17.1  Politika revízií

Revízie sú vykonávané transparentne a v súlade s interným rozhodnutím ROZ-1/2020, ktorým sa vydáva politika revízií Štatistického úradu Slovenskej republiky. Rovnaká politika revízií je aplikovaná na údaje zverejňované na národnej úrovni ako aj údaje odosielané Európskej komisii. V súlade s politikou revízií sú pri revízii uvedené aj jej dôvody a charakter. Politika revízií a Kalendár revízii Štatistického úradu Slovenskej republiky sú prístupné na webovom portáli úradu.


Politika revízií Štatistického úradu Slovenskej republiky (odkaz)

Kalendár revízií (odkaz)

17.2  Revízia údajov v praxi

Zverejnené údaje môžu byť revidované v dôsledku sezónnej úpravy časových radov alebo dostupnosti nových, presnejších alebo opravených zdrojových údajov.

18  Štatistické spracovanieHore
18.1  Zdrojové údaje

Zdrojové údaje sú získavané prostredníctvom prieskumov, metódou štandardizovaného rozhovoru prostredníctvom dotazníka. Základný súbor tvorí 4 508 419 obyvateľov SR vo veku 16 rokov a starších k 20. 5. 2011 podľa sčítanie obyvateľov, domov a bytov SR v roku 2011. Výberový súbor je vytvorený voľným kvótovým výberom so znáhodnením v poslednom kroku, pričom konrolovanými premennými sú: pohlavie, vek, národnosť, vzdelanie, veľkostná skupina obce a kraj. Veľkosť výberového súboru je stanovená na 1200 respondentov, maximálna prípustná chyba na celý súbor pri takomto rozsahu vzorky a hladine významnosti 5 % je 2,83 percentuálneho bodu.

18.2  Periodicita zberu údajov

Prieskum sa vykonáva mesačne, pričom otázky 13 až 15 sa zisťujú štvrťročne (v januári, v apríli, v júli a v októbri).

18.3  Zber údajov

Metódou zberu je štandardizovaný rozhovor prostredníctvom dotazníka. Opytovatelia, ktorí sú rozmiestnení na celom území Slovenska uskutočnia rozhovory s respondentmi, pričom zaznamenajú ich odpovede do elektronického formulára na tablete (CAPI) alebo do papierového dotazníka (PAPI). V súlade s prijatým harmonogramom sa údaje zbierajú počas prvých dvoch týždňov referenčného mesiaca.

18.4  Validácia údajov

V priebehu zberu sa vykonáva automatizovaná vstupná, úplnostná a štatistická kontrola údajov.

18.5  Spôsob spracovania údajov

Z mikroúdajov sa vypočítajú percentuálne podiely jednotlivých variant odpovedí a následne konjunkturálne saldá za jednotlivé otázky.


Konjunkturálne saldá za jednotlivé otázky sú vypočítané ako rozdiely medzi percentuálnymi podielmi kladných a záporných odpovedí, pričom čiastočne kladným a záporným odpovediam prítomným pri všetkých otázkach s výnimkou otázky 8 (podmienky na sporenie) je pridelená pri výpočte polovičná váha. Výnimku v tomto smere tvoria otázky 5, 6 a 7, pri ktorých je to opačne a jedná sa o rozdiel medzi percentuálnymi podielmi záporných a kladných odpovedí.


Indikátor spotrebiteľskej dôvery je kompozitný ukazovateľ vypočítaný ako aritmetický priemer konjunkturálnych sáld očakávaného vývoja finančnej situácie domácností (otázka 2), očakávaného vývoja celkovej hospodárskej situácie (otázka 4), očakávaného vývoja nezamestnanosti (otázka 7, s opačným znamienkom) a očakávaných úspor domácností (otázka 11).

18.6  Úprava údajov

Zverejnené časové rady sú sezónne upravené metódou Dainties.