1 KontaktHore
1.1 Organizácia Štatistický úrad Slovenskej republiky
1.2 Adresa Miletičova 3, 824 67 Bratislava
1.3 Kontaktná osoba Neoníla Foltánová
1.4 Odbor Odbor štatistiky obyvateľstva
1.5 Telefón +421 2 50236 341; +421 2 50236 339
1.6 E-mail info@statistics.sk
2 Aktualizácia metaúdajovHore
2.1 Dátum poslednej zmeny 27.01.2020
Popis štatistikyHore
3.1  Popis údajov

Údaje o obyvateľstve sa týkajú osôb s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (občania SR a cudzinci, ktorým bolo udelené povolenie na trvalý pobyt v Slovenskej republike).

Trvalý pobyt je miesto stáleho bydliska obyvateľa. Je to obec, v ktorej sa občan SR, resp. cudzinec zdržiava na základe úradnej registrácie, čiže prihlásenia sa na trvalý pobyt (zákon č. 500/2004 Z. z. a zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Zverejňujú sa údaje o počte, pohybe a štruktúrach obyvateľov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

 

Demografická štatistika v SR je založená na výsledkoch jednotlivých sčítaní obyvateľov, ktoré sa realizujú v desaťročných intervaloch. Štatistický úrad SR v medzicenzálnom období spracováva a publikuje údaje o počte a demografických štruktúrach obyvateľov v jednotlivých rokoch na základe priebežnej aktualizácie, ktorá sa vykonáva bilančnou metódou. Údaje o štruktúrach podľa pohlavia a veku sa spracovávajú k 31. 12. každého referenčného roka od úrovne republiky až po úroveň obcí a tiež ako stredný stav obyvateľstva (od roku 2011 počítaný ako aritmetický priemer stavov 1.1. a 31.12.).


3.2  Klasifikačný systém

Medzinárodné normy: údaje sa zostavujú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1260/2013 z 20. novembra 2013 o európskej demografickej štatistike, ako aj s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov.


3.3  Pokrytie štatistických oblastí a okruhov
 • Pokrytie skupiny obyvateľstva: Údaje zahrňujú osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 • Geografické pokrytie: Údaje sú spracovávané za všetky obce (LAU 2) Slovenskej republiky v triedení podľa 4 oblastí (NUTS 2), 8 krajov (NUTS 3) a 79 okresov (LAU 1).
 • Oblasť pokrytia: Údaje sú členené podľa pohlavia, jednotiek veku a vekových skupín.


3.4  Štatistické pojmy a definície
Obyvateľstvo s trvalým bydliskom (obyvateľstvo de jure):

Osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorým bolo udelené povolenie na trvalý pobyt v Slovenskej republike).

Trvalý pobyt je miesto stáleho bydliska obyvateľa. Je to obec, v ktorej sa občan SR, resp. cudzinec zdržiava na základe úradnej registrácie, čiže prihlásenia sa na trvalý pobyt (zákon č. 500/2004 Z. z. a zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Živo narodení: Za živonarodené dieťa sa pokladá také dieťa, ktoré sa narodí aspoň s jedným zo znakov života, t. j., dýchanie, akcia srdca, pulzácia pupočníka alebo aktívny pohyb svalstva, aj keď nebol prerušený pupočník alebo nebola porodená placenta. Pôrodná hmotnosť pritom je:

a) 500 g a vyššia alebo

b) 499 g a nižšia, ak dieťa prežije 24 hodín po pôrode.

Úmrtia: Nezvratné zastavenie životných funkcií tela. Zastavenie dýchania a srdcovej činnosti alebo nezvratné vyhasnutie funkcií mozgu.

Prisťahovaní: Osoby, ktoré sa prisťahovali zo zahraničia na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. (Úradne sa prihlásili na trvalý pobyt v SR.)

Vysťahovaní: Osoby, ktoré sa vysťahovali do zahraničia z trvalého pobytu na území Slovenskej Republiky.

3.5  Štatistická jednotka

Počet osôb.

3.6  Cieľová populácia

Obyvateľstvo s trvalým bydliskom.3.7  Geografické pokrytie

Údaje sú spracovávané za všetky obce (LAU 2) Slovenskej republiky v triedení podľa 4 oblastí (NUTS 2), 8 krajov (NUTS 3) a 79 okresov (LAU 1).3.8  Časové pokrytie

Od 1920.3.9  Bázické obdobie

Od 1996.

 

Bázické odhady: Údaje o obyvateľstve odrážajú výsledky posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa každý rok aktualizujú.


Merná jednotkaHore

Osoba.


Referenčné obdobieHore

Referenčné dátumy a častosť

Publikované sú údaje s referenčným dátumom koniec roka (31. december), prípadne údaje charakterizujúce udalosti v kratších časových intervaloch (v mesiaci, štvrťroku, polroku).

Včasnosť

Počet obyvateľov do 12 týždňov po skončení referenčného roka. Štruktúry obyvateľov do 4 mesiacov po skončení referenčného roka. Údaje za roky, v ktorých  sa realizujú sčítania obyvateľov sú publikované s časovým posunom do 3 mesiacov.
Inštitucionálny mandátHore
6.1  Právne akty a iné dohody

ŠÚ SR zisťuje, spracúva a zverejňuje štatistické výstupy v súlade so zákonom o štátnej štatistike (zákon č. 540/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov; úplné znenie publikované zákonom č. 298/2010 Z. z.), ktorý:

 • stanovuje, že štatistické zisťovanie sa riadi Programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje ŠÚ SR v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie
 • určuje, že ŠÚ SR, ministerstvá a štátne organizácie sú nezávislé a nestranné pri získavaní, spracúvaní a vyhodnocovaní štatistických informácií
 • ukladá povinnosť pravidelne informovať verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytovať štatistické informácie a vydávať štatistické publikácie
 • definuje povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných údajov. Dôverné údaje sa nesmú bez súhlasu právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré ich poskytli a ktorých sa týkajú, zverejňovať ani komukoľvek oznamovať, ani použiť na iné  než štatistické účely.  

Zákon o štátnej štatistike je publikovaný v Zbierke zákonov SR, ktorá je dostupná v knižnici ŠÚ SR, Bratislava, Miletičova 3, tel: + 421 2 50 236 768. Anglická verzia je k dispozícii na Odbore európskych záležitostí a medzinárodnej spolupráce ŠÚ SR, Bratislava, Miletičova 3.

Vnútroštátne právne predpisy:

 • Zákon č. 298/2010 Z. z., úplné znenie zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
 • Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 (zákon bol vypracovaný a prijatý v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov)
 • Program štátnych štatistických zisťovaní
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Smernica Štatistického úradu SR č. 5/2012 o ochrane dôverných štatistických údajov

Medzinárodné právne predpisy:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1260/2013 z 20. novembra 2013 o európskej demografickej štatistike
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

6.2  Spoločné využívanie údajov

Pravidelný zber údajov, ktorý vykonáva Eurostat prostredníctvom dotazníkov zameraných na:

- príčiny smrti („CoD“)

- prvé výsledky týkajúce sa hlavného demografického vývoja v referenčnom roku („DEMOBAL“)

- mesačné údaje o živo narodených, zomretých, prisťahovaných a vysťahovaných ("NOWCAST")

- údaje a metaúdaje v rámci tzv. zjednoteného zberu demografických údajov („UNIDEMO“)

- celkový počet obyvateľov s obvyklým pobytom na účely hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade („URESPOP“).

Pravidelný zber údajov, ktorý vykonáva OSN a WHO.Štatistická dôvernosťHore
7.1  Politika štatistickej dôvernosti

Vnútroštátne právne predpisy:

- Zákon č. 298/2010 Z. z., úplné znenie zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike definuje povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných údajov. Dôverné údaje sa nesmú bez súhlasu právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré ich poskytli a ktorých sa týkajú, zverejňovať ani komukoľvek oznamovať, ani použiť na iné  než štatistické účely. (§ 1 Predmet úpravy: „Tento zákon upravuje podmienky získavania štatistických údajov a štatistických informácií potrebných na posudzovanie sociálno-ekonomického vývoja, postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov, zabezpečovanie porovnateľnosti štatistických informácií a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti štátnej štatistiky, ktorými je Slovenská republika viazaná“. Ďalej, Piata časť „Šírenie štatistických informácií“ § 29 a § 30 a § 31 „Poskytovanie štatistických informácií“).

- Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 (§ 13 Poskytovanie údajov): „Údaje získané podľa tohto zákona sa poskytujú na štatistické účely, na iné ako na štatistické účely, na výskumné a vedecké účely a na účely medzinárodného porovnávania v súlade s osobitným zákonom, osobitným predpisom a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná.“

2) Interný právny predpis Štatistického úradu SR:

- Smernica č. 1/2015 o ochrane dôverných štatistických údajov
7.2  Zaobchádzanie s údajmi

Štatistický úrad SR poskytuje alebo zverejňuje štatistické údaje a informácie bez priamych identifikátorov v takej podobe, aby v nich údaje poskytnuté žiadateľom nemohli byť priamo ani nepriamo identifikované (teda, uplatňuje aktívnu ochranu pre všetky spravodajské jednotky). Úrad pri zabezpečovaní ochrany dôverných štatistických údajov v tabuľkách s agregovanými údajmi uplatňuje pravidlo minimálnej frekvencie spolu s pravidlom p%, ak z technických alebo iných príčin nie je vynútené inak, pričom aplikuje primárnu i sekundárnu ochranu.

Mikroúdaje sa poskytujú za osobitných podmienok. Každú požiadavku na poskytnutie mikroúdajov samostatne posudzuje najvyššie vedenie ŠÚ SR. Prístup k mikroúdajom sa poskytuje buď zaslaním dôverných údajov výskumným inštitúciám alebo prostredníctvom Safe centra. Safe centrum úradu je miestnosť v úrade, ktorá je pod dohľadom a kde môžu výskumníci analyzovať dáta na počítači, na ktorom je nainštalovaný potrebný softvér určený na analýzu dát (Microsoft Excel, SAS, atď.). Tento počítač nemá pripojenie na internet, nemá funkčný USB port ani CD mechaniku. Nie je možné žiadnym spôsobom exportovať údaje. Pracovník ŠÚ SR použije metódy ochrany údajov a, následne, sprístupní údaje výskumníkovi – žiadateľovi.

Mikroúdaje zasielané výskumným pracovníkom na výskumné účely sú ochránené tak, aby bolo minimalizované riziko identifikácie spravodajských jednotiek, ktorých sa týkajú, a aby zároveň zostala zachovaná čo najväčšia možná informačná hodnota mikroúdajov.


Politika zverejňovaniaHore
8.1  Kalendár prvého zverejnenia
90 dní po skončení referenčného obdobia.


Dôležitou zásadou šírenia informácií pre verejnosť je včasná informovanosť o mieste a čase dostupnosti štatistických informácií a ďalších produktov, o ich rozsahu a obsahu. Pre zabezpečenie tejto zásady sa pravidelne vydáva Kalendár prvého zverejnenia údajov, ktorý je vystavený na internetovom portáli úradu.

Zásady prvého zverejnenia sa vzťahujú na:

a) údajové kategórie vyplývajúce zo zásad Špeciálneho štandardu Medzinárodného menového fondu (ďalej len MMF) pre šírenie údajov, ktoré sú uvedené v Kalendári prvého zverejnenia údajov

b) údajové kategórie, o ktoré je zvýšený záujem verejnosti a sú uvedené v Kalendári prvého zverejnenia údajov

c) základné výsledky z osobitných zisťovaní a cenzov (napr. zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, štrukturálneho cenzu fariem)

d) údaje zisťované a spracované podľa osobitných zmlúv, napr. s Eurostatom

e) publikačné výstupy obsahujúce štatistické informácie o ekonomickom, sociálnom a demografickom vývoji za kľúčové ukazovatele

f) ďalšie informácie a údaje, resp. výstupy, na základe rozhodnutia predsedu úradu

Prvé zverejnenie sa vykonáva prostredníctvom informatívnej správy alebo tlačovej besedy. Pritom platí základná zásada, že všetci používatelia majú nárok na poskytnutie informácií v rovnakom čase. Výsledky štatistických zisťovaní sú do okamihu prvého zverejnenia pod embargom.

Vo výnimočných prípadoch je možné poskytnúť údaje pred prvým zverejnením na pracovné účely štátnej inštitúcii za zmluvne špecifikovaných podmienok, v súlade s Nariadením EP a Rady č. 223/2009 (čl. 9 a čl. 11) v znení neskorších predpisov a Kódexom postupov pre európsku štatistiku (zásada č. 6).

Prednostný prístup zo strany akéhokoľvek externého používateľa k štatistikám pred ich zverejnením je limitovaný, kontrolovaný a zverejňovaný na internetovom portáli úradu.

Pri prvom zverejnení prostredníctvom tlačovej besedy sú materiály v tlačenej forme odovzdané účastníkom pred jej začatím (nie skôr ako o 9.00 h). Zároveň sú vystavené na internetovom portáli úradu.

 

Publikácie obsahujúce informácie, na ktoré sa vzťahujú zásady prvého zverejnenia a zatiaľ neboli zverejnené formou informatívnej správy, tlačovej besedy alebo internetového portálu úradu, je možné poskytovať záujemcom až po termíne prvého zverejnenia údajov.

 

Pre prvé zverejnenie predbežných údajov s prijateľnou presnosťou platia rovnaké podmienky ako pre zverejnenie definitívnych údajov


8.2  Prístup ku kalendáru prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Údaje sú zverejňované na internetovej stránke Štatistického úradu SR (http://www.statistics.sk).

Simultánne zverejňovanie: Údaje sú zverejnené súčasne pre všetky zainteresované strany prostredníctvom vydania Informatívnych správ, ktoré sú vystavené o 9.00 hod. v deň zverejnenia na internetovej stránke Štatistického úradu SR (http://www.statistics.sk/). Kópie sú prístupné verejnosti prostredníctvom Informačného servisu ŠÚ SR.

Údaje sú sprístupnené všetkým zainteresovaným stranám v plánovanom dni zverejnenia na internetovej stránke Štatistického úradu SR.
8.3  Prístup používateľov k štatistickým informáciám

Politika šírenia štatistických informácií Štatistického úradu SR

Princípy zverejňovania a poskytovania štatistických informácií

Médiá a formáty šírenia

Tlačená kópia správy

Informatívne správy sú k dispozícii bezplatne v slovenskom a anglickom jazyku v Informačnom servise ŠÚ SR: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/services/infoservis.

 

Tlačená kópia iné

Štatistická ročenka Slovenskej republiky je k dispozícii v slovenskej a anglickej verzii, za úhradu, od vydavateľstva VEDA, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava, Slovenská republika (tel: +421 2 5477 4255, fax: +421 2 5477 2682).

Elektronicky On-line bulletin alebo údaje

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/indicators – ukazovatele v oblasti „Obyvateľstvo a migrácia“

Elektronicky iné

Štatistická ročenka Slovenskej republiky je k dispozícii na CD ROM (slovenská a anglická verzia), za úhradu, od vydavateľstva VEDA, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava, Slovenská republika (tel: +421 2 5477 4255, fax: +421 2 5477 2682).


Periodicita zverejňovaniaHore
Mesačné, štvrťročné, ročné údaje.


10  Dostupnosť a zrozumiteľnosťHore
10.1  Tlačové správy

Tlačová konferencia o aktuálnom demografickom vývoji v SR (na celoštátnej a krajskej úrovni) a jeho porovnaní s demografickým vývojom v predchádzajúcich rokoch (časové rady). Koná sa každoročne v júni.

Tlačové správy: informatívne správy sú k dispozícii v slovenskom a anglickom jazyku.

Obyvateľstvo a migrácia10.2  Publikácie

Metodické vysvetlivky sú zahrnuté vo všetkých relevantných publikáciách a databázach ŠÚ SR o obyvateľstve:

Demografická štatistika:

 • Pohyb obyvateľstva v SR („Pramenné dielo“) 
 • MY V ČÍSLACH Pohyb obyvateľstva 2018
 • MY V ČÍSLACH Zahraničné sťahovanie 2018
 • ŠTATISTIKA V SÚVISLOSTIACH – Hlavné trendy vývoja sobášnosti v SR v roku 2018

 

Informatívne správy (aktuality)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov:

 • Obyvateľstvo v SR a v regiónoch, Vybrané výsledky SODB 2011
 • Základné údaje z SODB 2011, Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
 • Základné údaje z SODB 2011, Obyvateľstvo podľa národnosti
 • Základné údaje z SODB 2011,Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
 • Základné údaje z SODB 2011, Obyvateľstvo podľa dosiahnutého vzdelania
 • Základné údaje z SODB 2011, Obyvateľstvo podľa materinského jazyka
 • Základné údaje z SODB 2011, Obyvateľstvo podľa najčastejšie používaných jazykov
 • Základné údaje z SODB 2011, Obyvateľstvo podľa počítačových zručností

 

ROČENKY:

Štatistická ročenka SR (údaje o vekovej štruktúre obyvateľstva, vitálna a migračná štatistika a údaje o obyvateľstve podľa národnosti a rodinného stavu).

Štatistická ročenka regiónov Slovenska (vitálna a migračná štatistika a údaje o obyvateľstve podľa základných vekových skupín spracované pre územnú úroveň krajov a okresov).


10.3  On-line databázy

DATAcube

STATdat

Dátum prvého zverejnenia údajov: 90 dní po skončení referenčného obdobia

 


10.4  Prístup k mikroúdajom

Mikroúdaje sa poskytujú za osobitných podmienok. Každú požiadavku na poskytnutie mikroúdajov samostatne posudzuje najvyššie vedenie ŠÚ SR. Prístup k mikroúdajom sa poskytuje buď zaslaním dôverných údajov výskumným inštitúciám alebo prostredníctvom Safe centra. Safe centrum úradu je miestnosť v úrade, ktorá je pod dohľadom a kde môžu výskumníci analyzovať dáta na počítači, na ktorom je nainštalovaný potrebný softvér určený na analýzu dát (Microsoft Excel, SAS, atď.). Tento počítač nemá pripojenie na internet, nemá funkčný USB port ani CD mechaniku. Nie je možné žiadnym spôsobom exportovať údaje. Pracovník ŠÚ SR použije metódy ochrany údajov a, následne, sprístupní údaje výskumníkovi – žiadateľovi.

Mikroúdaje zasielané výskumným pracovníkom na výskumné účely sú ochránené tak, aby bolo minimalizované riziko identifikácie spravodajských jednotiek, ktorých sa týkajú, a aby zároveň zostala zachovaná čo najväčšia možná informačná hodnota mikroúdajov.


10.5  Iné

Tematické mapy; mikroúdaje poskytované prostredníctvom Safe centra.10.6  Dokumentácia o metodike

Zmeny v metodike sú oznamované po ich zavedení vo forme metodických vysvetliviek alebo poznámok k publikovaným údajom.

Slovník pojmov (všeobecne): Slovník

Metodické poznámky („Obyvateľstvo a migrácia“): Metaúdaje, O téme, Slovník pojmov

Metodické vysvetlivky sú zahrnuté vo všetkých relevantných publikáciách a databázach ŠÚ SR o obyvateľstve.


10.7  Dokumentácia o kvalite

Vízia, poslanie, spoločne uznávané hodnoty a ciele kvality

Politika kvality ŠÚ SR

Deklarácia kvality ŠÚ SR 

Strategická mapa ŠÚ SR11  Riadenie kvalityHore
11.1  Zabezpečovanie kvality

Údaje (ukazovatele) sú definované v súlade s legislatívou EÚ:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1260/2013 z 20. novembra 2013 o európskej demografickej štatistike,
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 205/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1260/2013 o európskej demografickej štatistike, pokiaľ ide o členenie údajov, termíny predkladania a revízie údajov,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov,
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 351/2010 z 23. apríla 2010 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, pokiaľ ide o vymedzenia kategórií skupín krajiny narodenia, skupín krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu, skupín krajiny nasledujúceho obvyklého pobytu a skupín štátnej príslušnosti.

11.2  Hodnotenie kvality
 

Zber a spracovanie demografickej štatistiky na Slovensku sa vykonáva v súlade so systémom manažérstva kvality Štatistického úradu SR. ŠÚ SR je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015.

Zhodu systému manažérstva kvality s požiadavkami štandardu ISO 9001:2015 preukázal recertifikačný audit vykonaný organizáciou Bureau Veritas Slovakia v novembri 2018. Úspešný audit opätovne potvrdil, že systém manažérstva kvality zavedený v ŠÚ SR vytvára vhodné predpoklady pre ďalšie skvalitňovanie produktov a služieb poskytovaných zákazníkom a pre rozvoj úradu smerom k vyššej efektivite a účinnosti.

Príručka kvality

Metodické vysvetlivky sú zahrnuté vo všetkých relevantných publikáciách a v databázach o obyvateľstve.

Demografické údaje SR majú vysokú kvalitu, pretože sú založené na výsledkoch (posledne uskutočneného) sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa každoročne aktualizujú výsledkami pravidelného, ​​nepretržitého a vyčerpávajúceho demografického zisťovania o všetkých životných udalostiach a migrácii, ktoré pokrýva celé územie / všetkých obyvateľov SR. Štátny evidenčný systém, zdravotnícke zariadenia, príslušné súdy, ohlasovne pobytu a pracoviská Ministerstva vnútra SR pre cudzincov sú zo zákona povinné viesť evidenciu a informovať ŠÚ SR o všetkých realizovaných životných udalostiach a prípadoch migrácie.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je vyčerpávajúce zisťovanie – t. j. zahŕňa každú osobu na území SR. Je založené na metóde samosčítania. V roku 2021 sa bude po prvý krát realizovať kombinovanou metódou, t. j. údaje sa budú získavať samosčítaním a aj z administratívnych zdrojov.

 • Pokrytie skupiny obyvateľstva: údaje zahrňujú osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 • Geografické pokrytie: údaje sú spracovávané za všetky obce (LAU 2) Slovenskej republiky v triedení podľa 4 oblastí (NUTS 2), 8 krajov (NUTS 3) a 79 okresov (LAU 1).
 • Oblasť pokrytia: údaje sú členené podľa pohlavia, jednotiek veku a vekových skupín; všetky životné udalosti a udalosti migrácie, počty a štruktúry obyvateľstva.

 

Pokiaľ ide o štatistiku príčin smrti (CoD):

Kvalita údajov o príčinách smrti závisí od spôsobu, akým sa informácie o príčinách smrti oznamujú a klasifikujú (t. j. štátne postupy certifikácie a kódovania). Vo všeobecnosti sa všetky krajiny riadia normami a pravidlami stanovenými v MKCH a celkové postupy zberu údajov o príčinách smrti sú medzi európskymi krajinami relatívne homogénne (lekárske osvedčenie o príčine smrti, použitie MKCH).

Medzi krajinami sú však rozdiely v interpetácii a používaní pravidiel MKCH, v dôsledku čoho pretrvávajú problémy týkajúce sa kvality a porovnateľnosti údajov. Na základe správy „Zlepšenie porovnateľnosti a kvality európskej štatistiky príčin smrti“ sa krajiny usilujú o ďalšie skvalitňovanie postupov certifikácie a kódovania.

Informácie o prebiehajúcich prácach sa podávajú pracovnej skupine Eurostatu pre štatistiku v oblasti verejného zdravia (dokumenty sú k dispozícii na stránkach „circabc“ – t. j. voľne šíriteľného a otvoreného SW produktu Európskej komisie na zdieľanie informácií a spoluprácu).

Údaje o príčinách smrti sú založené na nariadení, ktoré definuje rozsah, vymedzenie premenných a vlastnosti údajov.


12  RelevantnosťHore
12.1  Potreby používateľov

Údaje, ktoré sa požadujú v čl. 4.1 Nariadenia č. 1260/2013:

Celkový počet obyvateľov na osobitné účely Únie

Na účely hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade členské štáty do ôsmich mesiacov od skončenia referenčného roka poskytnú Komisii (Eurostatu) údaje o celkovom počte obyvateľov podľa článku 2 písm. c) na národnej úrovni v referenčnom čase.

Hlavní používatelia: verejná správa, samospráva, vedeckí / výskumní pracovníci, univerzity, súkromný sektor.

Hlavné potreby: štandardné výstupy (spracovanie časových radov a údajov s podrobným obsahom a územným rozčlenením).12.2  Spokojnosť používateľov
Dotazník o spokojnosti sa vypĺňa pravidelne, každé dva roky, pre všetky oblasti štatistiky.


12.3  Úplnosť štatistických informácií

Údaje pre demografickú štatistiku sa získavajú z priebežného vyčerpávajúceho štatistického zisťovania o prirodzenom a migračnom pohybe obyvateľstva SR; údaje sa spracúvajú v mesačnej periodicite.

K dispozícii sú všetky štatistické údaje, ktoré zvyčajne požadujú medzinárodné inštitúcie a používatelia v SR. 

Údaje sa zasielajú, ako sa vyžaduje v čl. 4.1 Nariadenia č. 1260/2013.13  Presnosť a spoľahlivosťHore
13.1  Celková presnosť

Údaje pre demografickú štatistiku sa získavajú zo štatistického zisťovania o prirodzenom a migračnom pohybe obyvateľstva, ktoré každoročne organizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky štatistickými hláseniami radu OBYV 1-5/12.

Štatistické zisťovanie o pohybe obyvateľstva sa týka celej populácie v SR, vrátane cudzincov s trvalým pobytom. Je to vyčerpávajúce zisťovanie, organizované a vykonávané na základe Programu štátnych štatistických zisťovaní, podľa ktorého vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť vzťahujúca sa na všetky štatistické zisťovania. Demografická štatistika sa odvíja od výsledkov jednotlivých sčítaní obyvateľov. V období medzi dvoma sčítaniami zaužívaný proces bilancovania pohybu obyvateľstva. 

Spracovanie demografie v mesačnej periodicite vo vyčerpávajúcom zisťovaní celej populácie poskytuje vierohodné údaje o obyvateľstve bez potreby spracovávať za SR odhady počtu obyvateľov a jednotlivých demografických charakteristík.

Register cudzincov údaje sa získavajú z Ministerstva vnútra SR (zahrnutí sú všetci cudzinci); údaje o cudzincoch sú registrované s presným dátumom nadobudnutia účinnosti / zániku platnosti povolenia na pobyt.

Žiadatelia o azyl a utečenci – nie sú zahrnutí v počte obyvateľov SR. Osoby s udeleným azylom v SR majú trvalý pobyt na území SR a sú zahrnuté v počte obyvateľov SR.

Register udelenia a straty štátneho občianstva – údaje sa získavajú z Ministerstva vnútra SR (zahrnuté sú všetky prípady).

 


13.2  Výberové chyby

Nevzťahuje sa.


13.3  Nevýberové chyby
Nevzťahuje sa.


14  Včasnosť a dochvíľnosťHore
14.1  Včasnosť

Počet obyvateľov do 12 týždňov po skončení referenčného roka. Štruktúry obyvateľov do 4 mesiacov po skončení referenčného roka. Údaje za roky, v ktorých sa realizujú sčítania sú publikované s časovým posunom do 3 mesiacov.14.2  Dochvíľnosť
Nevzťahuje sa.


15  Porovnateľnosť a koherentnosťHore
15.1  Geografická porovnateľnosť

Z hľadiska geografického rozčlenenia štatistických údajov, výsledky demografického zisťovania sa spracúvajú v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 31/2011, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS).

Porovnateľnosť štatistických údajov medzi geografickými oblasťami od LAU 2 po NUTS 1 podľa klasifikácie NUTS je 100 %. Údaje sú skladobné, t. j., údaje za vyššie územné úrovne sa získajú agregovaním údajov za nižšie územné úrovne.
15.2  Porovnateľnosť v čase

Údaje o počte obyvateľov, živo narodených, zomretých, prisťahovaných a vysťahovaných sú dostupné od r. 1920 (časové rady).15.3  Prierezová koherentnosť
Štatistický úrad SR je jediný poskytovateľ údajov o stave obyvateľstva pre štátnu štatistiku v SR.


15.4  Vnútorná koherentnosť

Demografická štatistika sa odvíja od výsledkov jednotlivých sčítaní obyvateľov. V Slovenskej republike je v období medzi dvoma sčítaniami zaužívaný proces bilancovania pohybu obyvateľstva:

Stav obyvateľov k 31. 12. = stav obyvateľov k 1. 1. + počet živo narodených od 1. 1. do 31. 12. - počet zomretých od 1. 1. do 31. 12. + počet prisťahovaných na trvalý pobyt v SR od 1. 1. do 31. 12. - počet vysťahovaných z trvalého pobytu v SR  

Demografická štatistika je vnútorne koherentná: používajú sa rovnaké zdroje údajov (vyčerpávajúce demografické štatistické zisťovania v mesačnej periodicite), metódy štatistického spracovania a definície demografických ukazovateľov.

Pri štatistickom spracovaní sa používajú platné, medzinárodne porovnateľné štatistické číselníky podľa štatistických štandardov EÚ. Pre zabezpečenie porovnateľnosti demografických ukazovateľov v rámci Európskeho štatistického systému sú údaje spracovávané na úrovni národnej (NUTS 1), regionálnej (NUTS 2 a NUTS 3) a lokálnej (LAU 1 a LAU 2). Pri názvoch krajín a spracovaní zahraničného sťahovania sa používa číselník krajín podľa medzinárodnej normy ISO 3166-93. Príčiny smrti u zomrelých sa spracovávajú podľa Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov v znení 10. revízie.


16  Náklady a záťaž respondentovHore

Spravodajské jednotky poskytujú údaje na účely štátnej štatistiky bezplatne, na základe zákonnej povinnosti.17  Revízia údajovHore
17.1  Politika revízií

Ročné údaje o obyvateľstve sú pri prvom zverejnení definitívne a nie sú predmetom revízie.17.2  Revízia údajov v praxi

Nevzťahuje sa.

18  Štatistické spracovanieHore
18.1  Zdrojové údaje

Charakteristika základných údajov

 • Základné údaje: Údaje o obyvateľstve vychádzajú z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov a sú aktualizované každý rok.
 • Sčítanie obyvateľstva: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa uskutočnilo k 21. máju 2011.
 • Narodenia a úmrtia: Základom pre zisťovania vitálnej demografickej štatistiky je systém štátnej registrácie narodených detí matkám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, a štátnej registrácie zomretých osôb s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a tiež prípady, kedy osobitná matrika registruje tieto udalosti u občanov SR vzniknuté počas pobytu v zahraničí.
 • Migrácia: V migračnej štatistike sú používané štatistické formuláre vypĺňané v prípade zmeny trvalého pobytu (vo vnútri krajiny alebo pri imigrácii do krajiny alebo pri emigrácii do zahraničia).

Postupy zostavovania

 • Referenčné dátumy a častosť: Publikované sú údaje s referenčným dátumom koniec roka (31. december) prípadne údaje charakterizujúce udalosti v kratších časových intervaloch (v mesiaci, štvrťroku, polroku).
 • Časovo upravené údaje: Údaje vychádzajú z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov a sú aktualizované každoročne, na základe výsledkov štatistických zisťovaní o vitálnej štatistike a migrácii realizovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
 • Výsledky zisťovaní sú zhromažďované mesačne. Pri zostavovaní údajov o obyvateľstve sa používajú dátumy udalostí (narodení, úmrtí, zmien trvalého pobytu), nie dátum ich registrácie do štátnej evidencie.


18.2  Periodicita zberu údajov

 1. Každý mesiac – štatistické zisťovania o uzavretí manželstva, narodení, úmrtí, rozvode, sťahovaní, potrate
 2. Raz za 10 rokov – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB)

18.3  Zber údajov

Údaje pre demografickú štatistiku sa získavajú zo štatistického zisťovania o prirodzenom a migračnom pohybe obyvateľstva, ktoré každoročne organizuje Štatistický úrad SR štatistickými hláseniami radu OBYV 1-5/12. Štatistické zisťovanie o pohybe obyvateľstva sa týka celej populácie v SR, vrátane cudzincov s trvalým pobytom. Je to vyčerpávajúce zisťovanie, organizované a vykonávané na základe Programu štátnych štatistických zisťovaní. Program štátnych štatistických zisťovaní je legislatívny dokument, podľa ktorého vzniká spravodajským jednotkám podľa § 18 ods. 3 zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike spravodajská povinnosť vzťahujúca sa na všetky štatistické zisťovania.

Predmetom zisťovania demografickej štatistiky v SR sú jednotlivé životné udalosti osôb: narodenie, úmrtie, uzavretie manželstva, rozvod, sťahovanie. Zber údajov sa zabezpečuje prostredníctvom spravodajských jednotiek, ktorými sú obecné, mestské a obvodné úrady poverené vedením matrík, zdravotnícke zariadenia, príslušné súdy, ohlasovne pobytu obecných a mestských úradov, pracoviská Ministerstva vnútra SR pre cudzincov a osobitná matrika pre registráciu udalostí týkajúcich sa občanov SR v zahraničí. Zisťovanie a základné spracovanie demografickej štatistiky je v SR založené na individuálnych hláseniach o jednotlivých demografických udalostiach u každej osoby s trvalým pobytom na území SR:

 • OBYV 1-12 (Hlásenie o uzavretí manželstva)
 • OBYV 2-12 (Hlásenie o narodení)
 • OBYV 3-12 (List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí)
 • OBYV 4-12 (Hlásenie o rozvode)
 • OBYV 5-12 (Hlásenie o sťahovaní)

Do demografickej štatistiky je od roku 1958 zahrnutá aj štatistika potratov a umelých prerušení tehotenstva. Údaje preberá štátna štatistika z rezortného informačného systému Ministerstva zdravotníctva SR. Údaje o potratoch vytvára Národné centrum zdravotníckych informácií v Bratislave spracovaním Žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva a Hlásenia o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva.

Údaje zo sčítania obyvateľov sú základom pre demografickú štatistiku v SR v medzicenzovom období t. j. demografická štatistika sa aktualizuje každých 10 rokov podľa výsledkov aktuálneho sčítania obyvateľov.


18.4  Validácia údajov

Informácie o každej demografickej udalosti sa zaznamenajú v individuálnom papierovom štatistickom hlásení „OBYV“. Zbierku individuálnych papierových hlásení za každý referenčný mesiac zasielajú spravodajské jednotky v mesačnej periodicite Štatistickému úradu SR na elektronické spracovanie, t. j., údaje z papierových hlásení sa ukladajú do Integrovaného štatistického informačného systému (IŠIS). Pri ukladaní údajov do IŠIS sa vykonávajú automatizované kontroly konzistentnosti, presnosti a úplnosti údajov (napríklad, logické kontroly zamerané na logické väzby/vzťahy medzi jednotlivými informáciami podľa technického projektu na spracovanie demografickej štatistiky). Vytvára sa zdrojová databáza obsahujúca mikroúdaje o obyvateľstve. Kvalitu demografických údajov podporuje aj využívanie medzinárodne harmonizovaných štatistických číselníkov pri spracovaní štatistických výstupov.

 18.5  Spôsob spracovania údajov

Údaje odzrkadľujú výsledky posledného sčítania obyvateľov, ktoré sú každoročne aktualizované na základe výsledkov pravidelných štatistických zisťovaní ŠÚ SR o životných udalostiach a o sťahovaní (zmene trvalého pobytu).

Výsledky štatistických zisťovaní sa zhromažďujú mesačne. Pri zostavovaní štatistických údajov o obyvateľstve sa ako referenčné dátumy používajú reálne dátumy demografických udalostí (narodenia, úmrtia a zmeny trvalého pobytu), nie dátumy ich úradnej registrácie spravodajskou jednotkou.

Demografické spracovania sú koncipované v súlade s koncepciou integrovaného štatistického informačného systému (IŠIS). Agregované údaje sú uchovávané v základnej schéme produkčnej bázy dát a dáta za všetky spracované obdobia sú on-line trvalo prístupné. Vytvára sa takto základňa údajov, tak pre ich operatívne využívanie v rezorte štatistiky, ako aj pre tvorbu vyšších vrstiev produkčnej a verejnej bázy dát. V prípade demografickej štatistiky ide i o využívanie týchto údajov spolupracujúcimi rezortmi (zdravotníctva, vnútra, spravodlivosti).

 

Spracovanie demografickej štatistiky je rozdelené na tieto etapy:

 • záznam dát hlásení OBYV 1-5/12 a ich kontroly
 • ukladanie súborov do zdrojovej bázy dát
 • tvorba agregovaných súborov na úrovni produkčnej bázy dát
 • tvorba výstupných tabuliek, zostáv a tvorba súborov v prostredí PC.

 

Vlastné spracovanie demografickej štatistiky prebieha:

 • v režime mesačného spracovania
 • v režime ročného podrobného spracovania

 

V režime mesačného spracovania sú spracovávané informácie o pohybe obyvateľstva v členení:

 • prehľad pohybu (základné absolútne a relatívne ukazovatele, prírastky počtu obyvateľov a počty obyvateľov podľa pohlavia v spracovanom období)
 • tabuľky za jednotlivé demografické javy (štatistika uzavretých a rozvedených manželstiev, narodených, potratov, zomrelých, sťahovania)
 • v mesačnom režime sú spracovávané aj ďalšie vekové charakteristiky javom dotknutých osôb (napr. snúbencov, matiek živo narodených detí, zomrelých osôb, rozvedených manželov a žien, ktoré mali potrat a pod.).

 

V režime ročného spracovania agregovaním mesačných súborov vzniknú v prostredí IŠIS tzv. ročné súbory, ktoré sa používajú na spracovanie:

 • bilancií pohybu obyvateľstva (podľa pohlavia, ročníka narodenia a územia, resp. podľa rodinného stavu, národnosti, krajiny narodenia, štátneho občianstva)
 • súborov koncentračných prezentačných tabuliek pre publikačnú činnosť (napr. vekové zloženie)
 • súboru kombinačných tabuliek, majúcich charakter demografickej ročenky - tzv. pramenného diela
 • špecifických výstupov, napr. úmrtnostných, sobášnych tabuliek a pod.


18.6  Úprava údajov

Demografická štatistika je metodicky a obsahovo porovnateľná v medzinárodnom meradle. Pri spracovaní podľa triediacich hľadísk sa používajú platné, medzinárodne porovnateľné štatistické číselníky podľa štatistických štandardov EÚ.

 

Spracovanie demografie v mesačnej periodicite vo vyčerpávajúcom zisťovaní celej populácie poskytuje vierohodné údaje o obyvateľstve bez potreby spracovávať za SR odhady počtu obyvateľov a jednotlivých demografických charakteristík.19  PoznámkaHore

-