Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Metaúdaje

Metaúdaje

Posledná aktualizácia: 01.03.2020 | Počet zobrazení: 271874

 • Štatistický úrad Slovenskej republiky vytvára klasifikácie a číselníky, zabezpečuje ich súlad s právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými normami a medzinárodnými štandardmi a zverejňuje ich na svojom webovom sídle. Klasifikácie a vybrané číselníky, ktoré sa vydávajú vyhláškou, Štatistický úrad Slovenskej republiky vytvára v spolupráci s ministerstvami a štátnymi organizáciami. Číselníky a klasifikácie sú dostupné na stiahnutie vo formáte XML a CSV. Informácie, ako postupovať pri ich otváraní v tabuľkovej aplikácii MS Excel, je možné nájsť na stránke "Pomoc".
  • Štatistická klasifikácia predstavuje hierarchicky usporiadané triedenie určitých ekonomických, sociálnych alebo demografických javov a procesov od všeobecnejšieho k podrobnejšiemu, pričom vyššia úroveň štruktúry sa rozkladá detailnejšie na nižšie úrovne a existuje hierarchické logické usporiadanie podriadených a nadriadených jednotlivých úrovní klasifikácie. Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike môže vykonávať činnosti súvisiace s používaním štatistických klasifikácií výlučne na štatistické účely. Zatrieďovanie výrobkov a služieb podľa štatistických klasifikácií SK NACE Rev. 2 a CPA 2015 na účely aplikácie zákona o dani z príjmu, zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice Štatistický úrad SR nie je kompetentný vykonávať.
  • Štatistický číselník je zoznam číselných kódov a k nim priradených slovne vyjadrených významov. Medzi jednotlivými položkami číselníka neexistuje (vo väčšine prípadov) ich nadradenosť či podradenosť.
  • Číselníky označené príznakom "Harmonizované so štandardmi verejnej správy" sú číselníky harmonizované so základnými číselníkmi, ktoré sú štandardom pre informačné systémy verejnej správy v Slovenskej republike. Základné číselníky sa vydávajú prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy (MetaIS). Zoznam základných číselníkov vedie Ministerstvo financií Slovenskej republiky v MetaIS. Štatistický úrad SR je gestorom viacerých základných číselníkov a jeho úlohou je spravovať ich v MetaIS. V harmonizovanej podobe ich vedie aj vo vlastnom štatistickom informačnom systéme.
  • Číselníky označené príznakom "Použitý v registri organizácií" sú číselníky, ktoré sa používajú na klasifikovanie príslušných atribútov štatistického Registra organizácií.
  • Medzinárodné štatistické klasifikácie a štandardné číselníky spravuje Eurostat v databáze RAMON.
 • Korešpondencia (prevodník) vyjadruje vzťah medzi rôznymi verziami tej istej klasifikácie alebo číselníka, alebo medzi verziami rôznych klasifikácií alebo číselníkov. V prvom prípade tabuľka korešpondencií spája dve verzie klasifikácie alebo číselníka, aby sa zachytila porovnateľnosť v čase. V druhom prípade vyjadruje vzťah medzi rôznymi klasifikáciami alebo číselníkmi.
 • Vzory štatistických formulárov pre príslušný rok zisťovania zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky a ministerstvá a štátne organizácie k štátnym štatistickým zisťovaniam, ktoré sa vykonávajú na základe Programu štátnych štatistických zisťovaní.
 • Program štátnych štatistických zisťovaní je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi a štátnymi organizáciami. Obsahuje štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvami a štátnymi organizáciami. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 • Slovník pojmov je usporiadaný súbor písomne zaznamenaných pojmov. Pojem predstavuje jednoznačné pomenovanie konkrétneho objektu, ktorý je predmetom vnímania (veci, metódy, myšlienky a pod.) spolu s jeho definíciou a ďalšími atribútmi popisujúcimi predmetný pojem. Takto pojem umožňuje zrozumiteľnú komunikáciu medzi štatistikmi a používateľmi štatistiky.
 • Nová metodika pre národné účty ESA 2010 - Európsky systém národných a regionálnych účtov je najnovší medzinárodne porovnateľný účtovný rámec EÚ pre systematický a podrobný opis ekonomiky. Je implementovaný od 1. septembra 2014 a prenos údajov z členských štátov do Eurostatu po tomto dátume sa riadi pravidlami Programu zasielania údajov ESA 2010.
 • V správach o kvalite sa poskytujú informácie o kvalite z hľadiska metód, procesov a zdrojov použitých pri kompilácii kľúčových makroekonomických údajov a ukazovateľov národných účtov.
 • Klasifikácia COFOG je štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. Štatistický úrad SR vytvoril túto špeciálnu stránku na účely riešenia otázok pre správne zaradenie výdavkov podľa klasifikácie.

 

Zatrieďovanie výrobkov a služieb podľa štatistických klasifikácií SK NACE Rev. 2 a CPA 2015 na účely aplikácie zákona o dani z príjmu, zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice


Podnikateľské subjekty často žiadajú Štatistický úrad SR o zatriedenie výrobkov alebo služieb podľa klasifikácie činností SK NACE Rev. 2, resp. klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015, a to hlavne v súvislosti so zaraďovaním majetku do odpisových skupín, prenosom daňovej povinnosti, alebo používaním elektronickej registračnej pokladnice. V takýchto prípadoch je k dispozícii infolinka Finančnej správy SR  048/43 17 222.

Štatistické klasifikácie a číselníky, ktoré Štatistický úrad SR vytvára podľa § 19 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistiku a pre spravodajské jednotky pri poskytovaní údajov na štatistické zisťovanie. Môžu byť využívané aj na iné ako štatistické účely, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Na základe vyššie uvedeného zákona o štátnej štatistike a v súlade s medzinárodnými princípmi činnosti národných štatistických úradov, Štatistický úrad SR nie je kompetentný vykonávať výklad iných právnych predpisov, t. j. zatrieďovať výrobky alebo služby na iné ako štatistické účely.

Zatrieďovanie výrobkov a služieb podľa štatistických klasifikácií bude Štatistický úrad SR naďalej vykonávať ako metodickú pomoc spravodajským jednotkám pri vyplňovaní štatistických výkazov na základe nimi popísanej charakteristiky výrobku alebo služby.

 

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/metadata Metaúdaje Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR10I4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje