Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vízia, poslanie, spoločne uznávané hodnoty a strategická mapa ŠÚ SR

Vízia, poslanie, spoločne uznávané hodnoty a strategická mapa ŠÚ SR

Posledná aktualizácia: 07.11.2018

Vízia - najvyšší princíp, ktorý sprevádza ŠÚ SR

Sme odborne nezávislá, zákaznícky orientovaná, informačno-znalostná inštitúcia. Sme spolutvorcom Európskeho štatistického systému, koordinátorom národného štatistického systému a významným tvorcom štátnej štatistiky uznávaným na národnej a medzinárodnej úrovni.

Túto pozíciu dosahujeme rozvíjaním a využívaním znalostí našich zamestnancov a spolupracujúcich organizácií, ako aj intenzívnym využívaním najnovších vedeckých poznatkov a moderných informačných a komunikačných technológií.

Poslanie - rola, pomocou ktorej chce ŠÚ SR slúžiť svojim zákazníkom

Poskytovať kvalitné a objektívne štatistické produkty a služby pri dôslednom dodržaní dôvernosti štatistických údajov a čo najmenšom zaťažovaní zainteresovaných strán pri efektívnom využívaní existujúcich zdrojov s cieľom podporiť zvyšovanie informačného a intelektuálneho kapitálu zákazníkov.
Týmto spôsobom prispieť k znižovaniu rizika a zvyšovaniu efektivity ich rozhodovacích procesov a tak podporiť zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a zvyšovania úrovne Slovenskej republiky ako súčasti EÚ.

Spoločne uznávané hodnoty

- naše spoločné hodnoty, ktoré budeme uznávať a ktoré prispejú k vytváraniu takej kultúry v ŠÚ SR, ktorá podporí naplnenie nášho poslania, vízie a strategických cieľov

 • Agilita
  Pohotovo sa prispôsobujeme zmenám vo vonkajšom prostredí.
 • Angažovanosť
  Proaktívne meníme príležitosti na skutočnosť.
 • Zákaznícka orientácia
  Ctíme si našich zákazníkov – spokojnosť interných zákazníkov s kvalitou odovzdávaných produktov považujeme za základný predpoklad spokojnosti externých zákazníkov. Hlásime sa k zvyšovaniu spokojnosti externých zákazníkov poskytovaním produktov s vyššou pridanou hodnotou v čo najkratšom čase.
 • Nestrannosť a odborná nezávislosť
  Dôveryhodnosť našej inštitúcie zakladáme na nestrannosti a odbornej nezávislosti od politických, riadiacich alebo správnych útvarov a orgánov, ako aj subjektov v súkromnom sektore.
 • Excelentnosť
  Našu úspešnosť staviame na vysokej štatistickej profesionalite a integrite.
 • Zdieľanie znalostí, neustála komunikácia
  Udržiavame, rozvíjame a vzájomne zdieľame naše znalosti a skúsenosti; vzájomne sa informujeme.
 • Inovatívnosť, otvorenosť novým ideám
  Neustále zlepšujeme svoje činnosti ako predpoklad rastu intelektuálneho kapitálu inštitúcie; sme otvorení novým poznatkom a ideám.
 • Spoluúčasť a lojalita voči inštitúcii
  Identifikujeme sa s cieľmi a hodnotami inštitúcie, vážime si ju, pracujeme pre jej úspech a pozitívny imidž.
 • Osobná zodpovednosť za dosahovanie výsledkov inštitúcie
  Nesieme osobnú zodpovednosť za kvalitu a optimálnu nákladovosť svojho príspevku k zvyšovaniu hodnoty inštitúcie.
 • Rešpekt
  Vzájomne rešpektujeme svoje individuálne hodnoty a kvality.
 • Etika, morálka, partnerstvo
  Konáme vždy čestne a morálne, uprednostňujeme etické princípy spolupráce, sme dôveryhodným partnerom.
 • Strategická mapa ŠÚ SR

 • /wps/portal/ext/aboutus/key.documents/vision Vízia, poslanie, spoločne uznávané hodnoty a strategická mapa ŠÚ SR Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872OI2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Kľúčové dokumenty /Vízia, poslanie, spoločne uznávané hodnoty a strategická mapa ŠÚ SR