Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Jednotný informačný systém štatistických údajov“
Print Mail PDF TW FB WA

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Jednotný informačný systém štatistických údajov“

Posledná aktualizácia: 30.05.2019 | Počet zobrazení: 24580

Štatistický úrad Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky, kontaktné miesto pre Európsku komisiu v rámci európskeho štatistického systému a koordinátor národného štatistického systému, sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Jednotný informačný systém štatistických údajov (ďalej aj „Projekt“), aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

V rámci projektu Jednotného IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom štatistickom systéme (prostredníctvom isvs_411) je predmetom rozvoja vytvorenie elektronických služieb ako SaaS služieb pre 14 existujúcich povinných osôb, ktoré realizujú štatistické zisťovania, resp. zabezpečujú štatistické produkty a zároveň pokrytie všetkých procesných oblastí podľa GSBPM (Generic Statistical Business Proces Model - jednotný procesný model pre štatistiku) a podporných oblastí podľa GAMSO (Generic Activity Model for Statistical Organisations - model aktivít na riadenie procesov štatistiky).

Realizácia projektu si za cieľ berie rozvoj existujúcich riešení a prípadnú implementáciu nových funkcionalít IS, ktoré:

  • zjednotia platformy pre zber, spracovanie štatistických údajov a poskytovanie štatistických produktov,
  • harmonizujú riadenie metadát a paradát a zavedenie štandardov pre prípravu, zber, spracovanie a poskytovanie štatistických údajov,
  • zavedú nástroje koordinácie a monitoringu výkonu štátnych štatistických zisťovaní,
  • zavedú multikanálový zber štatistických údajov,
  • vybudujú nové rozhrania pre získavanie údajov z alternatívnych zdrojov (napr. Big Data, Scanner data a pod.) a zvýšia zapojenie administratívnych zdrojov pre zníženie administratívnej záťaže spravodajských jednotiek dodržiavaním princípu jeden krát a dosť v maximálnej možnej miere,
  • zavedú spoločný dátový sklad štatistických údajov pre prepoužitie inými povinnými osobami s dodržaním princípu ochrany dôverných štatistických údajov,
  • zvýšia kvalitu štatistických údajov v rámci Národného štatistického systému,
  • prinesú jednotnú formu prezentácie,
  • zvýšia dostupnosť štatistických údajov vo formáte open data.

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti Projektu sa uskutoční v piatok, 24. mája 2019 o 9:00 hod. v priestoroch Štatistického úradu SR, Miletičova 3, 8. poschodie.

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze - https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/f6f7fea5-ad9c-f56b-f79e-b2d163ced141?tab=documents

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať vo formulári (xlsx   13kB) na e-mailovú adresu katarina.sachova@statistics.sk s uvedením predmetu správy „Verejné pripomienkovanie“ do 21. 5. 2019, 16:00 hod.

Z kapacitných dôvodov prosíme o potvrdenie účasti na verejnom prerokovaní zaslaním e-mailu s uvedením predmetu správy “Verejné prerokovanie“ na adresu katarina.sachova@statistics.sk do 21. 5. 2019, 16:00 hod.

Prezentácia (pdf- 930 kB) z verejného prerokovania štúdie dňa 24. 5. 2019./wps/portal/ext/aboutus/Pripomienkovanie%20k%20%C5%A1t%C3%BAdi%C3%A1m%20uskuto%C4%8Dnite%C4%BEnosti%20%C5%A0%C3%9A%20SR/pripom.jis Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Jednotný informačný systém štatistických údajov“ Z6_VLP8BB1A00J260QA4CKVUF2TK0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Pripomienkovanie k štúdiám uskutočniteľnosti ŠÚ SR /Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Jednotný informačný systém štatistických údajov“