Cestovný ruch

Oblasť : Odvetvové štatistiky

Okruh : Cestovný ruch

Aktualizácia : 12.07.2013

Termín

Cestovný ruch

Oblasť použitia

Cestovný ruch

Definícia

Cestovný ruch - zahŕňa aktivity ľudí cestujúcich do hlavného cieľového miesta mimo svojho obvyklého prostredia na menej ako 1 rok za akýmkoľvek hlavným účelom (dovolenka, voľný čas, rekreácia, služobný účel, iný osobný účel) iným, ako je zamestnať sa rezidentským subjektom v navštívenom mieste/krajine

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES

Väzba na medzinárodné štandardy
  • Methodological manual for tourism statistics — Version 1.2 — 2012 edition
  • International recommendations for tourism statistics 2008

 

Súvisiace pojmy

Domáci cestovný ruch, Výjazdový cestovný ruch, Národný cestovný ruch, Obvyklé prostredie

Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky

Cestovanie sa vzťahuje k činnostiam cestujúcich.

Cestovný ruch (turizmus) sa vzťahuje k činnostiam návštevníkov (turistov, jednodňových návštevníkov).

Cestovný ruch je podmnožinou cestovania a návštevníci sú podmnožinou cestujúcich.

Cestovanie sa vo všeobecnosti vzťahuje na akékoľvek cestovanie osoby medzi dvoma geografickými územiami za rôznym účelom (aj cestovanie do školy, do práce, sťahovanie) v rôznej dĺžke trvania

Cestovný ruch sa vzťahuje k návštevníkom, ktorí cestujú:

  • do hlavného cieľového miesta mimo svojho obvyklého prostredia
  • na menej ako 1 rok
  • za akýmkoľvek hlavným účelom (dovolenka, voľný čas, rekreácia, služobný účel, iný osobný účel) iným, ako je zamestnať sa rezidentským subjektom v navštívenom mieste/krajine
Návrat na zoznam